Budimex.pl

Správa a riadenie spoločnosti

Základné firemné dokumenty

Stanovy spoločnosti Budimex SA
Rokovací poriadok valného zhromaždenia Budimex SA
Rokovací poriadok dozornej rady Budimex SA
Rokovací poriadok výboru pre audit dozornej rady Budimex SA
Rokovací poriadok výboru pre odmeňovanie dozornej rady Budimex SA
Rokovací poriadok správnej rady Budimex SA

Orgány spoločnost

Orgány spoločnost

Valné zhromaždenie Budimex S.A.

Valné zhromaždenie Budimex S.A.

Aktuálne a pravidelné správy

Aktuálne a pravidelné správy

Izbrani finančni podatki podjetja za zadnjih 5 let

a) Budimex SA

b) Budimex Group

Informativna gradiva o finančnih rezultatih:

2021

20202019 201820172016
 3Q2021

  3Q2019

3Q20183Q20173Q2016
   1H2021
    1H2020

  1H2019

1H20181H20171H2016

   1Q2021

    1Q2020

  1Q2019

1Q2018  1Q20171Q2016

 

Peňažný tok

Dividenda

Informácie o dividendách

  • odporúčanie výplaty dividend na rok 2020

Aktuálna správa č. 18/2021

Aktuálna správa č. 30/2021

Kalendár firemných akcií

Kalendár firemných akcií

Kalendár zverejnenia účtovných závierok

Kalendár zverejnenia účtovných závierok

Kalendár stretnutí s investormi

Kalendár stretnutí s investormi

Zapisnik sestankov z investitorji

Nasledujúce stretnutia s investormi budú zaznamenané a ich záznam bude zverejnený na webovej stránke.

Prezentácie pre investorov

Prezentácie pre investorov

Odporúčania

Odporúčania

Strategy (business strategy, sustainable development of the Budimex Group, equal pay ratio)

Práce na vypracovaní obchodnej stratégie v jednom dokumente pokračujú. Stratégia bude zverejnená bezprostredne po jej vypracovaní a schválení príslušnými orgánmi Spoločnosti. Skupina Budimex zároveň vyvíja stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.


Information materials on the company's strategy:

Štruktúra akcionárov

Štruktúra akcionárov

Politika rozmanitosti

Spoločnosť pracuje na rozvoji politiky diverzity pre dozornú radu.

 

Politika rozmanitosti skupiny Budimex 2021

 

Politika rozmanitosti predstavenstva Budimex SA

 

Politika rozmanitosti

 

Ako spoločnosť realizuje politiku rozmanitosti?

Motivačné programy

Motivačné programy

Výdavky spoločnosti a skupiny na podporu kultúry, športu, charitatívnych inštitúcií, médií, sociálnych organizácií, odborov

Výdavky spoločnosti a skupiny na podporu kultúry, športu, charitatívnych inštitúcií, médií, sociálnych organizácií, odborov

Výška výdavkov na odbory v roku 2020 bola 5.768,08 PLN

Otázky pre spoločnosť a jej odpovede

Otázky pre spoločnosť a jej odpovede

Kontaktni podatki uradnikov za odnose z vlagatelji v podjetju:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.p

Osvedčené postupy spoločností kótovaných na WSE

Osvedčené postupy spoločností kótovaných na WSE 2021

Správa o stave uplatňovania DPSN júl 2021

 

 

Zdôvodnenie odoslania správy v septembri 2021: Pokiaľ ide o pravidlo 2.4. a 2.10 DPSN 2021 v súvislosti s vykonaním dozornej rady Budimex S.A. zmeny v rokovacom poriadku dozornej rady a prijatie pravidiel prijímania rozpočtu rady a pravidiel výberu externých subjektov poskytujúcich služby dozornej rade, vyššie uvedené pravidlá začala uplatňovať Spoločnosť. V rámci pravidla 2.1. a 2.2.bol aktualizovaný komentár spoločnosti.

 

Správa o stave uplatňovania DPSN september 2021

 

Osvedčené postupy spoločností kótovaných na WSE 2016

Uznesenie predstavenstva Budimex SA zo dňa 11. 11. 2015 o aplikácii "Osvedčených postupov spoločností kótovaných na WSE 2016"

Uznesenie dozornej rady Budimex SA zo dňa 16. 12. 2015 o uplatňovaní "Osvedčených postupov spoločností kótovaných na WSE 2016"

 

Rozdelenie úloh a zodpovednosti medzi členov predstavenstva

 Spoločnosť nezverejňuje finančné prognózy

Informácie o obsahu pravidla platného v Budimexe SA týkajúceho sa zmeny subjektu oprávneného vykonávať audit účtovnej závierky

 

Dozorná rada vyberá osobu oprávnenú vykonávať audit účtovnej závierky Budimex SA a konsolidovanú účtovnú závierku Budimex Group na základe odporúčania výboru pre audit na obdobie najmenej dvoch rokov.

Vyhlásenie o uplatňovaní správy a riadenia spoločnosti v roku 2016

Stav uplatňovania spoločnosťou odporúčaní a zásad obsiahnutých v "Osvedčených postupoch spoločností kótovaných na WSE 2016"

 

 Správa o uplatňovaní spoločnosťou zásad osvedčených postupov 2016

 

Aktuálny stav uplatňovania spoločnosťou odporúčaní a zásad v nižšie uvedených "Osvedčených postupoch spoločností kótovaných na WSE 2016"

 

 Aktuálny stav uplatňovania spoločnosťou zásad osvedčených postupov 2016

JOdôvodnenie návrhu uznesenia valného zhromaždenia:

RVZ 2021 

RVZ 2020

RVZ 2019

RVZ 2018

RVZ 2017

RVZ 2016

RVZ 2015

RVZ 2014

RVZ 2013

RVZ 2012

RVZ 2011

Informácie o dôvodoch zrušenia valného zhromaždenia, zmeny termínu alebo programu. Informácie o prestávkach na zasadnutí valného zhromaždenia a dôvodoch potreby prestávky

Záznam z priebehu valného zhromaždenia:

RVZ 2020

RVZ 2019

RVZ 2018

RVZ 2017

RVZ 2016

RVZ 2015

RVZ 2014

RVZ 2013

RVZ 2012

RVZ 2011

Poročila o delu nadzornega sveta družbe Budimex SA

 

v roku 2020

 v roku 2019

v roku 2018

v roku2017

 v roku 2016
 v roku 2015
 v roku 2014
 v roku 2013
 v roku 2012
 v roku 2011

 

Vyhlásenia členov dozornej rady

Vyhlásenia členov dozornej rady týkajúce sa nezávislosti.

 

Vyhlásenie s nižšie uvedeným obsahom podali títo členovia dozornej rady:

  • Danuta Dąbrowska
  • Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Obsah vyhlásenia:

 

„V súvislosti s plnením funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. čestne vyhlasujem, že spĺňam kritériá nezávislosti uvedené v bodoch a) až i) v ods. 1 a ods. 2 prílohy II k Odporúčaniu Európskej komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005 o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu.
Tiež vyhlasujem, že bez ohľadu na bod b vyššie uvedenej prílohy, nie som zamestnancom Budimex S.A., dcérskej spoločnosti ani pridruženej spoločnosti a nie som viazaný/á s týmito subjektmi zmluvou s podobným charakterom.
Súčasne vyhlasujem, že nie som v prirodzenom a významnom prepojení s akcionárom, ktorý má najmenej 5 % z celkového počtu hlasov na valnom zhromaždení Budimex S.A.”

 

Ostali člani nadzornega sveta so povezani z delničarjem, ki predstavlja več kot 5 % vseh glasov na letni skupščini:

 

 

Sestava komisij nadzornega sveta

 

Výbor pre audit:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Výbor pre odmeňovanie:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Mario Mostoles Nieto

4. Marek Michałowski

 

Investičný výbor:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao

 

 


Výkazy
( viac )

Aktuálne a pravidelné správy o činnosti spoločnosti a Skupiny Budimex

Úrady
( viac )

Životopisy a odborné skúsenosti orgánov spoločnosti: predstavenstva a dozornej rady spoločnosti

Valné zhromaždenia
( viac )

Správy z valných zhromaždení, dokumentácia sprístupnená akcionárom, pravidlá účasti zástupcov médií na valných zhromaždeniach spoločnosti Budimex SA, e-mailová adresa, ktorú možno použiť v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku v súvislosti s valným zhromaždením.

Rozumiem

Tento servis používa súbory cookies, vďaka ktorým funguje lepšie. Prečítajte si o cookies viac. Politika ochrany osobných údajov a súkromia Servisu