Budimex.pl

Environmentálna ochrana

Ochrana životného prostredia

Ekológia a subdodávatelia

Ohrozenia životného prostredia

Odpady

Materiály a suroviny

Ekológia

 

I. Ochrana životného prostredia — naša priorita

 Vysoko kvalifikovaný personál a efektívny systém kontroly kvality sú zárukou veľmi dobrého výkonu pri dodržaní zmluvných termínov. Kontrola kvality sa vykonáva na základe systému riadenia kvality podľa STN-EN ISO 9001, požiadaviek normy NATO AQAP 2110 a interných postupov spoločnosti.

 

II. Ekológia a subdodávatelia — kladieme dôraz na kvalituu

Všetci subdodávatelia spolupracujúci s Budimexom podliehajú vstupnej kvalifikácii z hľadiska dodržiavania pravidiel ochrany životného prostredia. Je pre nich mimoriadne dôležité dodržiavať postupy, mať zodpovedajúce skúsenosti a plné funkčné vybavenie.

 

Okrem toho všetci subdodávatelia, ktorí prichádzajú na stavenisko, absolvujú príslušné školenia o platných pravidlách ochrany životného prostredia, vrátane pravidiel správania sa v prípade poruchy. Zariadenie, ktoré používajú, sa tiež posudzuje z hľadiska technickej účinnosti.

 

III. Ohrozenia životného prostredia — Normy Budimex

Pri realizácii investície je najviac ohrozená príroda, preto je mimoriadne dôležité vyvinúť maximálnu opatrnosť zo strany samotného zhotoviteľa. Dôležité je správne zorganizovať stavenisko a všetky jeho príslušné zariadenia a objekty. Budimex sa riadi zásadami, ktoré umožňujú čo najmenší zásah do životného prostredia. Sú prísne opracované podľa národných a európskych predpisov, spĺňajú zákonné požiadavky a často presahujú regulačné minimum.

 

Štandardy Budimexu v súlade s ekológiou:

 

 • vedenie technologických komunikácií tak, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie územia a minimálna premena jeho povrchu,
 • uvedenie staveniska do stavu pred výstavbou,
 • minimalizovať výrub stromov, premiestňovať rastliny na iné miesta a vykonávať kompenzačné výsadby,
 • ochrana pred mechanickým poškodením stromov nachádzajúcich sa v zóne staveniska,
 • stavebné objekty (sklady, depá, dopravné základne) sa lokalizujú predovšetkým v už zastavaných a transformovaných územiach, prípadne mimo obytných budov a prírodne hodnotných území,
 • obmedzenie záberu pôdy v lesných oblastiach a mokradiach na nevyhnutné minimum,
 • doprava materiálu potrebného na stavbu sa vykonáva najmä po vyznačenom jazdnom pruhu,
 • v úsekoch, kde sa vykonávajú zemné a stavebné práce v blízkosti vodných nádrží, sa zavádzajú riešenia na zamedzenie kontaminácie chemickými látkami zo staveniska,
 • venovať osobitnú pozornosť ochrane životného prostredia pred kontamináciou ropnými produktmi z vozidiel a stavebných strojov,
 • premiestniť na nové lokality obojživelníky a plazy, ktoré predtým žili vo vodných nádržiach poškodených výstavbou,
 • monitoring výstavby prírodovedcami, napr.: ornitológovia, ichtyológovia, herpetológovia, entomológovia a botanici,
 • zastavenie stavebných prác, ak sa v investičnej zóne objavia zvieratá,
 • harmonogram a cyklus výkonu prác úzko súvisia s prírodným cyklom, stavebné práce v blízkosti hlukovo chránených priestorov sa vykonávajú len počas dňa,
 • snaha zabezpečiť, aby vrchná vrstva zeme (humus) používaná na dokončovacie práce bola miestneho pôvodu – to umožňuje zabrániť zavlečeniu inváznych druhov, škodcov alebo patogénov do danej biosféry,
 • skrátenie doby chodu naprázdno spaľovacích motorov strojov a stavebných vozidiel na minimum,
 • obmedzenie rýchlosti na stavenisku a v blízkom okolí,
 • príprava staveniska na nepredvídané mimoriadne udalosti a ich vybavenie potrebným zariadením pre prípad kontaminácie.

 

IV. Odpady — všetko separujeme

Kľúčovým aspektom nepriaznivo ovplyvňujúcim lokálnu biosféru sú odpady zo staveniska z rekonštrukcie a demontáže budov a cestnej infraštruktúry, ako sú tehlová sutina či azbest. Ich množstvo veľmi silne závisí od počtu zákaziek a ich napredovania. Budimex a jeho spoločnosti zaručujú, že práce s odstraňovaním odpadu sa vykonávajú s maximálnou starostlivosťou. Vďaka tomu nebezpečný materiál neohrozuje ľudí ani miestnu biosféru.

 

Špecifickým a jednoznačne najväčším odpadom každým rokom  je zem, zemina, kamene a všetok odpad vznikajúci pri výkopových prácach. Odstránená zemina sa znovu použije priamo na staveniskách alebo inde a zostane plne využitou surovinou.

 

Navyše:

 

 • menej ako 0,05 % odpadu vyprodukovaného Budimexom sa považuje za nebezpečný (ak z množstva odpadu vylúčime zem, zeminu a výkopovú hlušinu, toto percento je menej ako 1,1 %),
 • viac ako 68 % odpadu sa odovzdáva fyzickým osobám na opätovné použitie v súlade s pravidlami stanovenými v predpisoch. Zvyšný odpad sa odovzdáva spoločnostiam, ktoré majú príslušné povolenia na nakladanie s konkrétnym druhom odpadu.

 

V. Materiály a suroviny — recyklácia

Proces VE (value engineering) realizovaný v Budimexe slúži na riadenie efektívneho využívania materiálov a surovín. Umožňuje optimalizáciu spotreby materiálov a znižovanie množstva produkovaných odpadov, čím znižuje ich negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Vždy, keď je to možné, sa Budimex zameriava na spracovanie a opätovné využitie surovín, ktoré sú výrobným odpadom v stavebníctve a iných odvetviach hospodárstva, ako je ťažba, energetika a hutníctvo. Sú to napr.:

 

 • troska,
 • zvyšky z kameňa,
 • cement,
 • drvené kamenivo na bitúmenovú hmotu,
 • drvené kameninové zmesi,
 • betón,
 • oceľ,
 • drevo.

 

VI. Ekológia — všetci sme za to

Z iniciatív presadzujúcich postoje k ekologickej zodpovednosti, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch, si zasluhujú pozornosť najmä tieto programy:

 

 • „Odovzdajte mobilný telefón na Eko Zbierku”,
 •  „Šetrime vodou!”,
 •  „Všetci šetríme elektrinu”,
 •  „Šetrime papierom v našich kanceláriách”,
 •  „Zberom odpadového papiera pomáhate psíkom”,
 •  „Staňte sa Ekovodičom BUDIMEXU.”

 

Budimex vykonal množstvo zákaziek dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia. Sú to napr.:

 

 • Terminál – Letisko v Świdniku
 • Výstavba mosta cez rieku Visla v Kwidzynie
 • Diaľnica A-4 Jarosław - Radymno
 • Diaľnica A4 Dębica - Rzeszów
 • Rýchlostná cesta S-8 Róża - Wrocław
 • Ochrana morského pobrežia Darłowo
 • Ochrana morského pobrežia Wicko Morskie
 • Obchvat Augustowa
 • Rýchlostná cesta S-5 Korzeńsko - Widawa
 • Výstavba novej dráhy v Pyrzoviciach
 • Diaľnica A-1 Pyrzowice - Piekary Śląskie