Budimex.pl

Kontakt

Kontaktný formulár

 
 
 
 

S ohľadom na článok 13 ods. 1 a ods. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27.04.2016 (ďalej len: GDPR), vás týmto chceme informovať, že:
Správcom vašich osobných údajov je Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Varšava (ďalej len „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.
Vaše osobné údaje bude Budimex spracovávať za účelom implementácie oprávneného záujmu správcu, ktorý vedie korešpondenciu v súvislosti s náležitosťami z nasledujúcich oblastí: (a) Faktúry a platby; b) Informácie pre médiá; c) Spoločenská zodpovednosť (CSR); (d) Ponuka; (e) Zamestnanie; (f) Reklama a propagácia; (g) Vzťahy s investormi; h) Stáže a prax; (i) Iné oblasti uvedené v obsahu dopytu adresovaného spoločnosti Budimex.
Právny základ: [Článok 6 ods. 1(f) GDPR].
Spoločnosť Budimex vymenovala v rámci Budimex S.A. Inšpektora ochrany osobných údajov, na ktorého je možné sa obrátiť v ľubovoľnej záležitosti súvisiacej so spracovaním osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy dane.osobowe@budimex.pl.
Príjemcami osobných údajov môžu byť poskytovatelia IT riešení, subjekty zo skupiny Budimex/Ferrovial a iné subjekty, ak je ich účasť nevyhnutná na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov (aj z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – článok 46 ods. 2 písm. c) GDPR ), zverejnení budú na webovej stránke: ODKAZ
Kópiu popisu technických záruk prenesených do tretej krajiny môžete získať odoslaním žiadosti na adresu dane.osobowe@budimex.pl
Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov alebo do podania účinnej námietky.
Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu, vymazanie a obmedzenie ich spracovania.
Po ozrejmení konkrétnej situácie máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich údajov.
Spôsob podávania žiadostí týkajúcich sa vašich práv je popísaný na stránke ODKAZ.
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné predpisy o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne, no ak tak nespravíte, nebudete môcť dostať odpovede na vaše otázky.
Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Budimex S.A.
Naše pobočky
Ústredie
Budimex SA
Siedmiogrodzka 9
01-204 Varšava
(+48) 22 623 60 00
9:00 do 17:00