Budimex.pl

Komentár Artura Popka – prezidenta spoločnosti Budimex k finančným údajom za 1. polrok

Posledná aktualizácia: 27. júla 2022
Komentár Artura Popka – prezidenta spoločnosti Budimex k finančným údajom za 1. polrok

Skupina Budimex uzatvorila 1. polrok 2022 s dobrými finančnými výsledkami – a to napriek ťažkej situácii na trhu.

 

Vypuknutie vojny na Ukrajine podstatne ovplyvnil väčšinu odvetí nášho hospodárstva. Stavebníctvo je jedným z tých sektorov, ktorý najsilnejšie pocítil následky tohto vojenského konfliktu. Posledné mesiace, napriek ťažkej geopolitickej situácii, priniesli čiastočnú stabilizáciu. Niektoré pre priemysel nepriaznivé trendy, ktoré sa po 24. februári zintenzívnili, však pretrvávajú dodnes – najmä zvyšovanie cien pohonných hmôt a vysoká miera inflácie.

 

Skupina Budimex v prvom polroku 2022 zaznamenala prevádzkový zisk na úrovni 235 miliónov PLN pri rentabilite 5,9%, pričom v prvom štvrťroku prevádzková rentabilita dosiahla úroveň 3,6%, a v druhom štvrťroku 7,4%.

 

Hrubý zisk skupiny Budimex dosiahol úroveň 262 miliónov PLN pri rentabilite 6,6%, v porovnaní s 8,0% v prvom polroku predchádzajúceho roka (5,9% nezohľadňujúc efekt predaja firmy „Budimex Nieruchomości“ v druhom štvrťroku 2021). Rentabilita na úrovni hrubého zisku bola podporená výrazným zlepšením výsledku finančnej činnosti, ktorý je výsledkom zvýšenia priemerného úročenia hotovosti uloženej skupinou Budimex.

 

 

Skupina Budimex (mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

Predaj

3998

3241

23,4%

Prevádzkový zisk

235

276

-15,1%

% z predaja

5,9%

8,5%

-2,7% pp.

Hrubý zisk

262

260

1,0%

% z predaja

6,6%

8,0%

-1,5% pp.

Čistý zisk*

z pokračujúcich operácií

201,2

200,7

0,3%

% z predaja

5,0%

6,2%

-1,2% pp.

* pripísateľné akcionárom materskej spoločnosti

 

prerušená činnosť

0

521

-100,0%

 

 

Výrazný nárast tržieb Skupiny sme zaznamenali najmä vďaka väčšiemu rozsahu predaja v stavebnej časti. V sektore poskytovania služieb boli výnosy približne rovnaké ako v predchádzajúcom roku.  

 

Stavebno-montážna produkcia v Poľsku v prvom polroku 2022 (v aktuálnych cenách) medziročne vzrástla o 24,5%, z úrovne 45,4 miliardy na 56,5 miliardy PLN. V segmente stavebníctva vzrástla predaná produkcia o 33,4%, v segmente infraštruktúry o 15,2%.

 

 

Sektor stavebníctva

Štatistické údaje (mil. PLN)

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

Predaná produkcia

56,5

45,4

24,5%

Budovy

31,0

23,2

33,4%

podiel

54,8%

51,2%

3,7% pp.

Strojárstvo

25,5

22,2

15,2%

z toho: cesty

8,6

6,9

24,3%

z toho: železnice

3,2

3,0

6,7%

podiel

45,2%

48,8%

-3,7% pp.

 

 

 

Tržby stavebného segmentu skupiny Budimex v prvom polroku 2022 dosiahli 3 634 miliónov PLN.

 

 

Segment stavebníctva (mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

 

Predaj

3634

3029

20,0%

 

Prevádzkový zisk

197

161

22,4%

 

% z predaja

5,4%

5,3%

0,1% pp.

 

Hrubý zisk

221

144

52,9%

 

% z predaja

6,1%

4,8%

1,3% pp.

 

Portfólio objednávok

11781

12973

-9,2%

 

Uzatvorené kontrakty

2059

2923

-29,6%

 

 

Napriek ťažkostiam na trhu, následkom dočasnej destabilizácie trhu v oblasti cien materiálov, ako aj prerušenia mnohých dodávateľských reťazcov, miera zrealizovaných výnosov z predaja v prvom polroku 2022 v segmente stavebníctva bola značne vyššia, než v rovnakom období minulého roka. Rozsiahle portfólio verejných objednávok, s ktorým sme začínali rok 2022, premyslená nákupná politika, ako aj priaznivé poveternostné podmienky, nám umožnili navýšiť výnosy o 20%.

 

Prevádzková rentabilita segmentu stavebníctva dosiahla 5,4% a bola na podobnej úrovni ako v prvom polroku 2021. V poslednom čase sme svedkami istej stabilizácie cien kľúčového sortimentu, a v niektorých prípadoch (okrem ocele) poklesu cien, v porovnaní s úrovňami, ktoré sme zaznamenali niekoľko týždňov po vypuknutí vojny na Ukrajine. Zodpovedná stratégia uzatvárania kontraktov, ako aj prispôsobivá nákupná stratégia, nám umožnili v maximálnej možnej miere obmedziť straty, ktoré spôsobila aktuálna situácia. Rozpočty všetkých projektov, ktoré aktuálne realizujeme, priebežne aktualizujeme, a vďaka dobrej rentabilite kontraktov, rentabilita posledných etáp realizácie projektov zostáva stabilná.

 

Hrubá rentabilita segmentu stavebníctva v predmetnom období bola na úrovni 6,1% a bola vyššia než v prvom polroku 2021, keď dosiahla úroveň 4,8%. V rámci hrubého zisku si stavebný segment zlepšil finančný výsledok o viac ako 40 miliónov PLN, najmä vďaka úrokom z vkladov.

 

Náročná makroekonomická situácia, ktorá sa dala len ťažko predvídať, zmenila náš prístup k novým ponukám. Všetky projekty, ktorých kalkulácie vychádzali z cien spred vypuknutia vojny na Ukrajine, boli prepočítané – v dôsledku toho sme odstúpili od účasti v prebiehajúcom konaní v hodnote cca 3 mld. PLN. V dôsledku tohto rozhodnutia sme v druhom štvrťroku tohto roka zaznamenali dočasný pokles hodnoty podpísaných kontraktov. Z hľadiska zabezpečenia stabilnej výšky marže portfólia firmy to bolo dobré rozhodnutie.

 

V prvom polroku 2022 sme získali kontrakty v celkovej výške 2,1 miliardy PLN. Portfólio zákaziek skupiny Budimex na konci júna 2022 predstavovalo 11,8 miliardy PLN a zabezpečovalo prácu na celý aktuálny rok a väčšinu roku 2023.

 

Na prelome apríla a mája sme mali určité obavy z kontraktačného potenciálu v aktuálnom roku. Avšak intenzívna práca na získavaní nových projektov v Poľsku aj v zahraničí v posledných mesiacoch priniesla ovocie. Podarilo sa nám podpísať alebo predložiť najvýhodnejšie ponuky v niekoľkých pre nás kľúčových tendroch. V dôsledku vyššie uvedených aktivít je hodnota podpísaných a čakajúcich projektov viac ako 4 miliardy PLN, čo by malo zabezpečiť stabilitu portfólia nových objednávok v nasledujúcich 2-3 štvrťrokoch. Vďaka vyššie uvedenej snahe hodnota podpísaných projektov a projektov čakajúcich na podpis dosiahla úroveň takmer 4 miliardy PLN, čo by malo zabezpečiť stabilitu portfólia nových objednávok v najbližších 2 – 3 štvrťrokoch.

 

Skupina Budimex ukončila druhý štvrťrok 2022 s čistou hotovosťou vo výške 2 miliardy PLN. V júni 2022 sme vyplatili zvyšnú dividendu za rok 2021 vo výške 23,47 PLN na akciu. Týmto celková dividenda za rok 2021 na jednu akciu dosiahla rekordných 38,37 PLN.

 

Skupina FBSerwis v prvom polroku 2022 udržala vysokú úroveň výnosov z predaja pri udržaní dobrej rentability.

 

 

Segment služieb (mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

Predaj

371

360

3,1%

Prevádzkový zisk

38

55

-31,9%

% z predaja

10,1%

15,3%

-5,2% pp.

Hrubý zisk

42

55

-24,2%

% z predaja

11,3%

15,3%

-4,1% pp.

 

Výnosy skupiny FBSerwis, ktorá je kľúčovým aktívom v segmente služieb (výsledky časti služieb zahŕňajú aj aktivity niekoľkých menších spoločností vrátane Budimex Parking Wrocław), dosiahli 369 miliónov PLN a boli o niečo vyššie ako v zodpovedajúcom období predchádzajúceho roka. Prevádzkový zisk skupiny FBSerwis predstavuje 38 miliónov PLN pri rentabilite 10,2%, v porovnaní s 15,4% v rovnakom období predchádzajúceho roka. Rentabilita v prvom polroku 2022 poklesla predovšetkým z nasledovných dôvodov: nižšie ceny v tendroch na odber a spracovanie odpadov z prelomu rokov 2021 a 2022. V súčasnosti pozorujeme obrat tohto trendu – výrazné zvýšenie nákladov na vývoj sa premieta do vyšších cien nových postupov. V časti údržby infraštruktúry sme pocítili predovšetkým zvýšenie cien pohonných hmôt.

 

V poslednom čase sme získali niekoľko pre nás dôležitých zákaziek, tak v oblasti údržby infraštruktúry, ako aj v spracovaní odpadov, ktoré umožnia v plnej miere využiť výrobné kapacity skupiny FBSerwis v nasledujúcich štvrťrokoch. V oblasti infraštruktúry sú to celoročné kontrakty na údržbu ciest v oblasti miest Jędrzejów, Starachowice a Wieluń v celkovej hodnote viac ako 150 miliónov PLN. V segmente environmentálnych služieb sme podpísali ďalšiu dohodu na spracovanie odpadov z územia Varšavy, v celkovej hodnote 45 miliónov PLN. Pokračujeme v investíciách do rozširovania existujúcich zariadení na spracovanie odpadu a skládok, čo nám umožní postupne zvyšovať rozsah operácií využívajúcich naše zdroje. V druhom štvrťroku sme podľa očakávania dokončili akvizíciu spoločnosti z odvetvia odpadového hospodárstva, ktorá ešte viac posilní našu pozíciu v segmente environmentálnych služieb.

 

Výhľad pre Budimex Group na najbližšie štvrťroky vyzerá optimisticky.

 

Súčasné portfólio zákaziek skupiny Budimex zabezpečuje prácu do konca roka 2023 a novo podpísané zmluvy budujú pevné základy pre podnikanie na roky 2024-2025. Pri pohľade na súčasnú makroekonomickú situáciu a výkyvy cien materiálov vždy pristupujeme k novým ponukám veľmi opatrne, dôsledne a zodpovedne kalkulujeme odhady nákladov a posudzujeme potenciálne riziká súvisiace s plnením budúcich zmlúv.

 

Pozitívne hodnotíme zvýšenie limitov valorizácie kontraktov uzatvorených s Generálnym riaditeľstvom štátnych ciest a diaľnic PR na 10% – je to krok správnym smerom – avšak pri súčasnej miere nárastu cien materiálov a dvojcifernej inflácii je to stále nedostatočná úroveň. Rokujeme tiež o zásadách valorizácie so železničnou spoločnosťou PKP PLK. V prípade súkromných investorov väčšina po rokovaniach súhlasí s kompenzáciou vyšších nákladov

 

Neustále pracujeme na rozvoji na susedných trhoch. V posledných týždňoch sme vyhrali tender na výstavbu diaľnice D1 Bratislava-Triblavina v dĺžke 16,8 km vo vzorci „naprojektuj a postav“. Je to pre nás míľnik v budovaní našej trhovej pozície na Slovensku. Je to zároveň tretí získaný kontrakt v zahraničí od začiatku roka 2021, kedy sme sa rozhodli expandovať do zahraničia (predchádzajúce dva kontrakty sme získali na nemeckom trhu).

 

Pokračujeme vo výstavbe nášho 7MW veterného parku v Drachówe. Už budúci rok začneme vyrábať zelenú energiu, a do roku 2026 chceme byť energeticky nezávislí. Po zmene zákona „10H” v Poľsku sa pozeráme optimistickejšie na možnosť získavania nových projektov. Realizujeme tiež prvé investície do siete nabíjacích staníc elektromobilov – sieť plánujeme vytvoriť v priebehu 4 rokov.

 

V dôsledku súťaže Budimex Startup Challenge, ohlásenej minulý rok, sme spustili pilotný projekt nových systémov riadenia energie založených na AI a strojovom učení. Zrealizovali sme tiež testy ochranných štítkov (tagov) na prilbách pre zamestnancov pracujúcich na stavbách, vďaka ktorým je možný automatický monitoring a predvídanie prípadných kolízií zamestnancov a stavebných strojov. Testujeme tiež automatický monitoring v oblasti BOZP.

 

Začali sme spolupracovať s tímom mladých vedcov z „OSA Team“, ktorý získal hlavnú cenu v súťaži CanSat organizovanej Európskou vesmírnou agentúrou. Počas platenej stáže mali možnosť pod dohľadom Inovačného tímu Budimex SA pracovať na vlastných nápadoch a navrhovať zlepšenia v organizácii s využitím najnovších technológií v oblasti 3D alebo zmiešanej reality.

 

V celoštátnom prieskume medzi 300 subdodávateľmi stavebníctva sme získali titul „Zlatá stavebná značka 2022“. V rámci prvej desiatky generálnych dodávateľov sme obsadili prvé miesto na stupňoch víťazov medzi firmami odporúčanými za partnerov na spoluprácu a tiež sme sa stali najlepším partnerom z hľadiska finančných a platobných podmienok. Získali sme ocenenie Top Builder za realizáciu Výskumného a vývojového centra PKN Orlen v Płocku a Úrad technickej inšpekcie ocenil Budimex za vysoký štandard technickej bezpečnosti.  Získali sme aj Biely list politiky - ocenenie pre najzodpovednejšie a sociálne najaktívnejšie firmy.

 

K spoločenskej zodpovednosti v Budimexe patria aj dlhodobé projekty podporujúce napr. obyvateľov obcí susediacich so stavbami realizovanými našou spoločnosťou. Spustili sme prvú z plánovaných na tento rok a v poradí už 40.rodičovskú zónu v Nezávislom stredisku verejného zdravotníctva Poviatskej nemocnice v meste Pisz. Ďalšiu staviame v Pokrajinskej detskej nemocnici J. Brudzińského v meste Bydgoszcz. Do konca roka odovzdáme rodičovské zóny aj v nemocniciach v mestách Ełk a Štetín.

 

Dokončili sme druhý ročník programu „Domov zo srdca“ – ide o spoločenskú iniciatívu Budimexu, zameranú na pomoc mnohodetným rodinám. Vďaka tomuto projektu sme pomohli osemčlennej rodine s ťažkou finančnou situáciou a zdravotnými problémami dvoch detí. Spojili sme sily s inými stavebnými firmami a dokončili sme stavbu domu „na kľúč“ pani Iwony a pána Krzysztofa.

 

Naďalej monitorujeme situáciu súvisiacu s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a reagujeme na najnaliehavejšie potreby našich východných susedov Na žiadosť jednej z ľvovských škôl, ktorá je zároveň strediskom pre utečencov z bombardovaných oblastí Ukrajiny, sme dodali vysokovýkonný generátor potrebný na jej prevádzku. Pri dobrovoľnej iniciatíve našich zamestnancov sa podarilo zozbierať takmer 140 000 PLN. Ako zamestnávateľ sme sa rozhodli túto sumu zdvojnásobiť a prostredníctvom poľského Červeného kríža ju vyčleniť na pomoc Ukrajine. Od vypuknutia vojny na Ukrajine dosiahla celková hodnota pomoci z Budimexu Ukrajine vrátane našich zamestnancov takmer 4 milióny PLN.