Budimex.pl

Zodpovedné podnikanie (CSR)

Chceme, aby naše zodpovedné činy boli prospešné aj pre budúce generácie.

Cieľom existencie každého podniku je zarábanie peňazí. Obchodné aktivity firiem však ovplyvňujú nielen podnikateľskú sféru, ale aj rôzne aspekty spoločenského života. My, ako jedna z najväčších stavebných spoločností v Poľsku, si nielen uvedomujeme svoj vplyv na formovanie životného prostredia, ale zároveň si myslíme, že by sme mali využiť náš potenciál na dosiahnutie dôležitých spoločenských cieľov, ktoré priamo nesúvisia s naším podnikaním.

 

 

Politika CSR

Popisuje aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj Budimexu, adresované zamestnancom organizácie a externému prostrediu.

 

Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR) zahŕňa všetky dobrovoľnícke aktivity, ktoré presahujú zákonné požiadavky a prinášajú prospech zainteresovaným stranám a okoliu firmy. Vykonávanie sociálne zodpovedných činností si vyžaduje povedomie o ich dlhodobom charaktere.  Mali by prospievať, alebo aspoň neškodiť budúcim generáciám (napr. v súčasnosti prijímané environmentálne opatrenia majú vplyv na podmienky, v ktorých budú ľudia žiť v budúcnosti, vzdelávacie programy detí môžu mať vplyv na ich správanie v dospelosti a pod.). Pojem spoločenskej zodpovednosti súvisí s konceptom trvalo udržateľného rozvoja, ktorý predpokladá, že podnikateľská činnosť podniku nemôže byť zameraná len na ekonomické výsledky. Potrebuje integráciu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.

 

Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja nie je doplnkovou možnosťou k hlavnej obchodnej činnosti firmy, ale spôsobom riadenia spoločnosti, ktorý môže priniesť špecifické a merateľné výhody výlučne obchodného charakteru, ako napr.:

 • stať sa nástrojom riadenia sociálnych a environmentálnych rizík a prispieť k stabilizácii nepredvídaných nákladov
 • pomôcť optimalizovať procesy a tým aj náklady
 • sociálne a environmentálne aspekty sa môžu stať prvkom konkurenčnej výhody, ktorú je možné zveľaďovať
 • z hľadiska obrazu firmy a korporačnej kultúry
 • umožniť zníženie kapitálových nákladov zvýšením záujmu investorov o etické prednosti spoločnosti

 

Systematické a racionálne riadenie vzťahov s jednotlivými skupinami zainteresovaných strán navyše umožňuje nielen vopred identifikovať potenciálne problémy a vyhnúť sa im skôr ako sa objavia, ale aj postaviť vedľa seba odlišné, niekedy protichodné názory a záujmy jednotlivých skupín a na základe toho hľadať optimálne riešenia.

 

Realizácia koncepcie trvalo udržateľného rozvoja Budimexu predpokladá, že vedomie spoločenskej zodpovednosti prenikne do všetkých obchodných procesov v Budimexe, a že CSR sa stane prvkom obchodnej stratégie Budimexu. Dá sa to dosiahnuť okrem iného identifikáciou všetkých skupín zainteresovaných strán (stakeholders) Budimexu a prostredníctvom čestného a otvoreného dialógu s týmito stranami.

 

Identifikované skupiny zainteresovaných strán:

 • zamestnanci
 • odbory
 • akcionári a investori na burze
 • Ferrovial – strategický investor
 • zákazníci
 • dodávatelia
 • subdodávatelia
 • študenti/vysoké technické školy
 • vedci/technické a vedecké organizácie
 • banky
 • miestne komunity v rámci investícií Budimex (obyvatelia/miestna samospráva)
 • médiá, verejná mienka

WIG-ESG
( viac )

Budimex bol zaradený do indexu WIG-ESG, ktorý nahradil Respect Index platný do konca roka 2019.

CRS ciele/stratégie na roky 2021 až 2023
( viac )

As part of its CSR policy Budimex sets medium-term objectives, approved and regularly monitored by the CSR Committee.

Porozumenie bezpečnosti
( viac )
Porozumenie bezpečnosti

Sme aktívnym účastníkom iniciatívy na zlepšenie bezpečnosti v stavebníctve – ""Dohody o bezpečnosti v stavebníctve”. Spolu s ostatnými príjemcami Dohody podnikáme aktivity na budovanie kultúry bezpečnosti, oboznamujeme ľudí s rizikami s prácou na stavenisku – čím eliminujeme riziko. Naším spoločným cieľom je „0” nehôd.