Budimex.pl

Bezpečnosť informácií

Informácie sú obchodným aktívom, ktoré si vyžaduje efektívne riadenie a ochranu

Budimex vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie efektívnej a bezpečnej prevádzky podniku, aby čo najlepšie vyhovel potrebám zákazníkov, akcionárov a zamestnancov spoločnosti.


Prejavom mimoriadnej starostlivosti vedenia našej organizácie je minimalizácia operačného rizika zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti spracúvaných informácií.

Informačná bezpečnosť v Budimexe je zriadená, udržiavaná, monitorovaná a kontrolovaná ako súčasť systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) certifikovaného pre súlad s medzinárodnou normou ISO/IEC 27001:2013.

Súlad ISMS s normou ISO/IEC 27001 okrem iného dokazuje, že:

  • si uvedomujeme dôležitosť a význam informácií ako dôležitého zdroja pre dosahovanie obchodných cieľov
  • sa vieme správne postarať o informácie uložené v elektronickej a papierovej podobe
  • sme dôveryhodným partnerom, ktorému môžu zákazníci, dodávatelia a členovia konzorcia zveriť citlivé informácie
  • sa vyznačujeme profesionalitou a organizačnou vyspelosťou nevyhnutnou na to, aby sme mohli zotrvávať na vedúcej pozícii na trhu.

 


Bezpečnostná politika pre dodávateľské informačné systémy Budimex S.A.

Vyjadrením našich zámerov zaistiť bezpečnosť informácií sprístupnených Dodávateľom je zverejnenie požiadaviek, ktoré tvoria podstatu zásad, ktoré by naši Partneri mali uplatňovať pri spracúvaní informácií, ktoré sú pre nás dôležité. Pozývam vás, aby ste si prečítali nižšie priloženú dokumentáciu:

 

  • Dokument Politiky [viac: odkaz]

 

Zoznam domén skupiny Budimex

Dôležitým prvkom informačnej bezpečnosti je efektívna správa internetových domén.
V nižšie uvedenom odkaze nájdete domény, ktoré vlastnia spoločnosti Skupiny Budimex, a z ktorých je možné iniciovať a viesť našu komunikáciu [viac: link]

 

Ochrana osobných údajov

V rámci Systému riadenia informačnej bezpečnosti sú triedou informácií, ktorých spracúvanie podlieha osobitnej ochrane, osobné údaje. V tejto sekcii nájdete zdroje podporujúce proces správy osobných údajov v našej organizácii.
 

  • Spracúvanie osobných údajov v skupine Budimex [viac: link]
  • Príjemcovia osobných údajov [viac: link]
  • Vybavovanie žiadostí, dopytov a upozornení o osobných údajoch v skupine Budimex [viac: link]