Budimex.pl

Bezpečnosť

Starostlivosť o bezpečnosť ľudí pracujúcich na stavbe je pre Budimex vecou etiky, morálnej a spoločenskej zodpovednosti.

 

Pri realizácii obchodných cieľov prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme sa vyhli nehodám a znížili zdravotné riziká zamestnancov a ľudí na našich stavbách.
Sme povinní stanoviť pre seba a našich obchodných partnerov štandardy a dôsledne sa ich snažiť napĺňať. Základom činnosti Budimexu je presvedčenie, že bezpečnosť je spoločné dobro, a že každý z nás je zodpovedný nielen za seba, ale aj za svojich kolegov.
Preto na realizáciu všetkých úloh súvisiacich s bezpečnosťou zapájame spolupracovníkov, zhotoviteľov, členov konzorcia, dodávateľov a individuálne každú osobu podieľajúcu sa na realizácii investície.

 

 

Vo februári 2020 predstavenstvo Budimexu spoznalo stratégiu a nový model fungovania skupiny Ferrovial, ktorej je súčasťou. Stratégia pokrýva roky 2020-2024, preto sa tiež nazýva - ""HORYZONT 24".

BOZP – ako kľúčová priorita stratégie „Horyzont24”

 

Jedným z kľúčových predpokladov stratégie „Horyzont24” je snaha o dokonalosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Generálny riaditeľ spoločnosti Ferrovial Ignacio Madridejos vysvetľuje strategický prístup k implementácii kultúry
založenej na starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov, čo podporuje našu víziu pokračovať v každodennom vytváraní bezpečných a bezrizikových pracovísk.

 

„Zdravie a bezpečnosť sú základom všetkého, čo robíme, a verím, že práve to nám umožňuje byť každým dňom lepšími. Toto nie je len to, čo by sme mali robiť, ale aj spôsob, akým budeme viesť naše podnikanie, nech sme kdekoľvek na svete a čokoľvek robíme,“ – Ignacio Madridejos, CEO Ferrovial

 

HORYZONT 24 a plány Budimexu

Budimex zabezpečuje takmer 30 % tržieb v segmente stavebníctva, a preto bude naša spoločnosť kľúčová pri realizácii stratégie Horyzont 24 prijatej spoločnosťou Ferrovial.

 

Bezpečnosť a nasadenie

Realizácia podnikateľských plánov pri neustálom zvyšovaní kvality procesov a finančného rozmeru je len časťou prijatej stratégie. Bezpečnosť našich zamestnancov je rovnako dôležitá, ak nie najdôležitejšia. Každý podnik je povinný v nasledujúcom roku znížiť počet smrteľných a vážnych nehôd minimálne o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Prvok podporujúci správnu organizáciu práce je vysoká miera zapojenia zamestnancov. Preto sa ako skupina budeme snažiť zlepšiť efektivitu v tejto oblasti,
ako aj budovať dobrú pracovnú atmosféru.
Pre zabezpečenie efektívnosti a efektívnosti našej činnosti máme zavedený systém manažérstva, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 45001. Je základným nástrojom implementácie našej politiky BOZP.

 

Akčný plán Budimexu na rok 2020

 

Pri plnení našich obchodných cieľov prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme predišli nehodám a znížili zdravotné riziká pre zamestnancov a osoby vykonávajúce práce na našich stavbách.

 

Sme povinní určovať normy pre seba a pre našich obchodných partnerov, a rovnako sa ich aj dôsledne snažíme dodržiavať. Naše obchodné aktivity sú založené na presvedčení, že bezpečnosť predstavuje spoločné dobro a každý z nás je zodpovedný nielen za seba, ale aj za svojich spolupracovníkov.

Do plnenia všetkých úloh súvisiacich s bezpečnosťou zapájame našich spolupracovníkov, dodávateľov, členov konzorcií, dodávateľov a každú osobu podieľajúcu sa na realizácii akéhokoľvek investičného projektu. 

 

S cieľom zabezpečiť účinnosť a efektívnosť vykonávaných činnosti máme zavedený systém manažérstva v súlade s normami: PN-N-18001:2004 a BS OHSAS 14001:2007. Toto je základný nástroj, ktorý nám umožňuje implementovať našu politiku BOZP.


Porozumenie bezpečnosti
( viac )
Porozumenie bezpečnosti

Sme aktívnym účastníkom iniciatívy na zlepšenie bezpečnosti v stavebníctve – ""Dohody o bezpečnosti v stavebníctve”. Spolu s ostatnými príjemcami Dohody podnikáme aktivity na budovanie kultúry bezpečnosti, oboznamujeme ľudí s rizikami s prácou na stavenisku – čím eliminujeme riziko. Naším spoločným cieľom je „0” nehôd.