Budimex.pl

Katalóg požiadaviek

Katalóg požiadaviek BOZP, PO a ochrany životného prostredia pre zohľadnenie v ponuke

 

 

Všetky roboty a práce na stavenisku musia byť vykonávané v súlade s právnymi požiadavkami a interným plánom bezpečnosti a ochrany zdravia a štandardmi Generálneho dodávateľa - Budimex SA. Požiadavky uvedené v dokumente dopĺňajú zákonné požiadavky. Všetky náklady súvisiace s dodržiavaním požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia musia byť zahrnuté v cenovej ponuke predloženej subdodávateľom alebo dodávateľom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností kontaktujte zamestnanca Budimex SA určeného
 v „Žiadosti o predloženie ponuky”. Spôsob plnenia jednotlivých povinností a požiadaviek, ako aj súvisiace náklady je možné dohodnúť vo fáze rokovania a výberu Zhotoviteľa.

 

 1. Plánovanie vykonávania prác
 2. Organizácia bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia
 3. Príprava zamestnancov na výkon práce
 4. Pracovný odev, obuv a osobné ochranné prostriedky
 5. Práce, ktoré by mali vykonávať min. dvaja ľudia
 6. Stroje, zariadenia a technické zariadenia
 7. Bezpečné používanie elektrických inštalácií
 8. Práca vo výškach
 9. Prvá pomoc
 10. Protipožiarna ochrana
 11. Sociálne zariadenia
 12. Ochrana životného prostredia, zber a triedenie odpadu
 13. Dokumenty a ich uchovávanie

 

1. Plánovanie vykonávania prác

 

1.1. Posúdenie pracovného rizika súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky (hodnotenie rizika pre úlohu PPR)

 

Každý zhotoviteľ je povinný vypracovať posúdenie rizík pre práce, ktoré mu budú zverené
na základe zmluvy. Hodnotenie by sa malo vykonať s prihliadnutím na plánovanú technológiu vykonávania prác. Štúdia musí obsahovať konkrétne technické a organizačné riešenia, ktoré má zhotoviteľ k dispozícii alebo ktoré sa plánujú realizovať počas vykonávania prác. Výsledky hodnotenia rizika úlohy sú potrebné pre správnu prípravu ponuky a Pokynov na bezpečné vykonávanie prác (PBVP). Hodnotenie pracovného rizika pre úlohu je doplnkom k posúdeniu pracovného rizika a prvou etapou plánovania bezpečného vykonávania prác.

 

1.2. Pokyny na bezpečné vykonávanie prác (PBVP)

 

Účelom PBVP je naplánovať a pripraviť pracovný proces takým spôsobom, ktorý umožní jeho bezpečné vykonanie. Tento dokument pokrýva všetky aspekty určujúce bezpečnosť, t. j. technické, organizačné a ľudské (TOL).

 

1.2.1.  Pokyny na bezpečné vykonávanie prác sú potrebné pre tieto typy prác:

 

 • práca vo výškach,
 • roboty, pri ktorých hrozí zasypanie osôb zeminou alebo inými sypkými hmotami, napr.: zemné práce súvisiace s úzkymi a širokými výkopmi,
 • práce, pri ktorých existuje riziko kontaktu s chemickými alebo biologickými látkami, ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí,
 • roboty a práce vykonávané v bezprostrednej blízkosti elektrických a plynových inštalácií,
 • roboty a práce vykonávané v bezprostrednej blízkosti cestnej premávky,
 • práce súvisiace s montážou a demontážou ťažkých prefabrikátov,
 • roboty a práce vyžadujúce prítomnosť zamestnanca v bezprostrednej blízkosti (pracovnej zóne) samohybných stavebných strojov,
 • roboty a práce vykonávané vo výťahových šachtách, inštalačných šachtách a iných miestach, ku ktorým je z technologických dôvodov obmedzený alebo sťažený prístup
 • dopravné práce a práce súvisiace s používaním žeriavov a stacionárnych a mobilných žeriavov,
 • roboty a práce vykonávané s použitím kontajnerov/košov slúžiacich ako pracovné plošiny,
 • práce s použitím výbušnín,
 • práce na brehoch vodných tokov,
 • iné práce, ktoré Vedenie stavby považuje za obzvlášť nebezpečné, zahrnuté v pláne bezpečnosti a ochrany zdravia.

 

 

1.2.2. Pravidlá prípravy PBVP:

 

 • Pokyny na bezpečné vykonávanie prác (PBVP) môžu existovať ako jednotný dokument danej stavby alebo ako súbor pokynov na bezpečný výkon prác v situácii, keď ide o stavby komplexného charakteru, pozostávajúce z mnohých činností a operácií vysokého alebo stredného rizika.
 • Do PBVP by malo byť zahrnuté len to, čo je podstatné z hľadiska dosiahnutia jeho účelu. Mali by ste sa vyhnúť akýmkoľvek informáciám, ktoré sú z pohľadu používateľa nepotrebné, a ktoré majú za následok iba nečitateľnosť pokynov.
 • Návod by mal byť čitateľný a zrozumiteľný. Informácie by mali byť formulované jednoduchým spôsobom a nenechávať žiadne pochybnosti ani priestor na interpretáciu. Ak je to možné, informácie by mali byť poskytnuté prostredníctvom diagramov, fotografií alebo nákresov.
 • Základom pre vypracovanie pokynov sú nasledujúce informácie a dokumenty:
  • Plán bezpečnosti a ochrany zdravia,
  • posúdenie pracovného rizika pre danú úlohu (PPR)
  • projektová dokumentácia, vrátane vykonávacieho projektu, technické špecifikácie,
  • harmonogram realizácie prác,
  • plán územného rozdelenia staveniska,
  • technická a prevádzková dokumentácia strojov a zariadení, návody na použitie, karty bezpečnostných údajov chemických látok a pod.,
  •  usmernenia v predpisoch, postupoch a normách
  • informácie o koordinácii BOZP pri pracovných postupoch vykonávaných v bezprostrednej blízkosti plánovaných prác.
 • Schválené a prijaté PBVP sú podmienkou začatia prác. Pokyny schvaľuje (podpisuje) oprávnená osoba zastupujúca Zhotoviteľa. Schválený dokument potvrdzuje stavbyvedúci Budimex SA alebo ním určená osoba. Potvrdenie má písomnú formu.
 • PBVP je možné meniť a aktualizovať podľa potrieb stavby alebo technologického procesu. Postup schválenia a prijatia je vždy rovnaký.

 

2. Organizácia bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia

 

2.1. Organizácia prác a dozor nad ich správnym vykonávaním:

 

2.1.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stály dohľad nad zamestnancami a vykonávanými prácami osobou s kvalifikáciou vyžadovanou ustanoveniami pracovného práva, t. j. osobou koordinujúcou práce v zmysle Zákonníka práce
 

2.1.2. V prípade vykonávania stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť priamy dozor osobami s príslušnou stavebnou kvalifikáciou. Osoba so stavebnou kvalifikáciou a školením pre ľudí riadiacich zamestnancov môže zároveň organizovať a vykonávať dozor popísaný v bode 2.1.1.

 

2.2. Kedykoľvek počas prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť dozor popísaný v bode 2.1.1. a 2.1.2.

2.3. Zhotoviteľ je počas výkonu prác povinný zabezpečiť stálu prítomnosť osôb určených na poskytovanie prvej pomoci, ktoré sú primerane vyškolené v tejto oblasti. Je to zodpovednosť každého zamestnávateľa alebo organizátora práce.


2.4. Zhotoviteľ je počas výkonu prác povinný zabezpečiť stálu prítomnosť osôb určených na hasenie požiarov a evakuáciu zamestnancov z miesta výkonu práce.


2.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dozor a poradenstvo v oblasti BOZP kvalifikovanou jednotkou BOZP alebo osobami s príslušným školením a oprávnením (zamestnávateľ, osoba, ktorá bola poverená týmito povinnosťami v zmysle platnej legislatívy). Dozor nad BOZP by sa mal týkať všetkých zamestnancov a osôb, ktoré budú práce vykonávať. Osoba plniaca úlohy jednotky BOZP je povinná navštevovať pracoviská a dokumentovať vykonanú činnosť v súvislosti so zistenými nedostatkami a odporúčanými nápravnými opatreniami.

 

3. Príprava zamestnancov na výkon práce

 

Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce pomocou zamestnancov a osôb plne spôsobilých na vykonávanie zverených úloh a disponujúcich potrebnými kvalifikáciami a oprávneniami. Schopnosť
výkon práce a kvalifikácia sa dokumentujú u každého zamestnanca individuálne s prihliadnutím na zastávanú pozíciu a zverenú prácu. Dokumenty potvrdzujúce oprávnenia a kvalifikácie sú:

 

 • aktuálne lekárske potvrdenia o spôsobilosti na výkon práce vydané lekárom zapísaným v registri lekárov vykonávajúcim preventívne prehliadky, ktorý vedie krajský úrad pracovného lekárstva (môže sa požadovať preklad lekárskych potvrdení súdnym prekladateľom v prípade zamestnancov - cudzincov z krajín EÚ);
 • aktuálne periodické školenia v oblasti BOZP. V prípade pracovníkov zamestnaných na robotníckych pozíciách sa aktualizácia školenia vyžaduje najmenej raz ročne, v prípade zamestnávateľov a osôb riadiacich zamestnancov sa vyžaduje aktualizácia najmenej raz za 3 roky;
 • doklady potvrdzujúce dodatočnú kvalifikáciu (ak sú potrebné na výkon zverených prác, napr. oprávnenie na obsluhy bagra, preukaz lešenára a pod.). Osoba vykonávajúca danú prácu by mala mať spomínané doklady na pracovisku.

 

Nepredloženie dokladov sa posudzuje ako nesplnenie vyššie uvedených podmienok a má za následok zákaz výkonu práce alebo vyradenie zamestnanca.
 

4. Pracovný odev, obuv a osobné ochranné prostriedky

 

4.1. Zhotoviteľ je povinný vybaviť zamestnancov pracovným odevom a bezpečnostnou obuvou minimálne typu S3 (a doplnkovými vlastnosťami vo vzťahu k pozíciám zvárač, elektrikár a pod.) a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami k primerane zisteným nebezpečenstvám (PPR bod 1.1.)


4.2. Bez ohľadu na opatrenia v súvislosti s vykonávanými prácami je základným vybavením zamestnanca a každej osoby na stavenisku:

 

 • pracovný odev, ktorý zakrýva ramená a nohy,
 • reflexná vesta podľa STN-EN 471 (II. trieda viditeľnosti) s označením umožňujúcim identifikáciu Zhotoviteľa,
 • bezpečnostná obuv, ktorá chráni členok, spĺňajúca požiadavky kategórie S3 podľa STN-EN ISO 20345,
 • ochranná prilba v súlade s EN 397, (použiteľné farby: dozorný personál – biela, žeriavnik – červená, ostatní zamestnanci – ľubovoľná farba),
 • ochranné okuliare triedy min. 1F podľa EN 166,
 • tvárový štít kompatibilný s prilbou pri rezaní uhlovými brúskami
 • ďalšie požiadavky určené Vedením stavby a popísané v pláne bezpečnosti a ochrany zdravia.

 

4.3. Vyššie uvedené osobné ochranné pracovné prostriedky by mali byť poskytnuté rovnako zamestnancom vykonávajúcim práce, ako aj osobám zdržiavajúcim sa na stavenisku. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého bez ohľadu na druh vykonávanej práce alebo účel návštevy.


4.4. Všetky OOP používané na stavenisku musia:

 

 • mať viditeľné označenie CE a triedu ochrany,
 • byť používané do dátumu exspirácie/trvanlivosti udávanej výrobcom,
 • mať doklady potvrdzujúce kontroly vykonané výrobcom,
 • byť v dobrom technickom stave,
 • byť primerane čisté.

 

4.5. Druh a množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov a s tým súvisiace náklady by sa mali určiť na základe PPR a počtu zamestnancov a osôb, ktoré budú vykonávať práce alebo sa zdržiavať na stavenisku.

 

5. Práce, ktoré by mali vykonávať min. dvaja ľudia

 

Zhotoviteľ je povinný identifikovať roboty a práce, ktoré by v rámci plnenia zmluvy mali vykonávať najmenej dve osoby, a určiť na tieto práce primeraný počet zamestnancov. Identifikácia by sa mala vykonať na základe hodnotenia rizika úlohy (PPR)
a platných predpisov.
 

6. Stroje, zariadenia a technické zariadenia

 

6.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky stroje a technické zariadenia
na stavbe spĺňali požiadavky nariadení a smerníc EÚ a boli zreteľne označené značkou CE. Pri absencii označenia CE je podmienkou pre možné používanie vyhlásenie o zhode so základnými požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie. Vyhlásenie môže byť v poľskom alebo anglickom jazyku. Ak je vyhotovené v angličtine, musí byť k dispozícii preklad vyhotovený súdnym prekladateľom. Týka sa to najmä: všetkých druhov stavebných strojov, manipulačnej techniky, tlakových zariadení a akýchkoľvek zariadení, ktorých prevádzka si vyžaduje oprávnenia vydané Ústavom stavebných strojov a baníctva.

 

6.2. Všetky samohybné vozidlá, stroje a zariadenia musia byť vybavené výstražným/blikajúcim svetlom (signalizujúcim pohyb vozidla) a zvukovým signálom cúvania.

 

6.3. V prípade dodania lešenia s potrebnou montážou alebo vykonávania prác s použitím lešenia, vrátane montážnych a demontážnych prác je potrebné zabezpečiť, aby montáž vykonávali osoby s kvalifikáciou montéra lešenia, a aby hotové lešenie vždy preberala osoba so stavebným povolením a kvalifikáciou na dozor nad montážnymi prácami, pričom prevzatie musí potvrdiť správnosť montáže lešenia.

 

6.4. Zhotoviteľ je povinný na mieste vykonávania prác uschovať dokumentáciu, ktorá je základom pre bezpečnú prevádzku zariadení, lešení a strojov, napríklad projekty lešení, preberacie správy, doklady o kontrole technického dozoru a pod.

 

7. Bezpečné používanie elektrických inštalácií

 

7.1. Na vykonávanie prác na stavenisku je zhotoviteľ povinný používať elektrické náradie, ktoré spĺňa minimálny stupeň ochrany proti vonkajším faktorom IP44.


7.2. Všetky elektrické káble na stavenisku, vrátane predlžovacích káblov, by mali pozostávať z opláštených káblov (označených písmenom „O” na kábli) a mali by byť schválené na použitie v otvorených priestoroch.

7.3. Všetky energetické zariadenia na stavbe musia spĺňať požiadavky noriem a mať označenie CE.

 

8. Práca vo výškach

 

8.1.Práce vo výške by sa mali organizovať pomocou profesionálnych plošín a pracovných lešení. Štandardná organizácia práce vo výškach s použitím rebríkov je vylúčená.

Na vykonávanie jednotlivých činností je povolené používať rebríky za predpokladu, že podmienky ich používania sú zohľadnené v PBVP a stavbyvedúci na to udelil súhlas.

 

8.2. Pri plánovaní prác, ktoré si vyžadujú zdržiavanie sa vo výškach, je potrebné v prvom rade naplánovať zabezpečenie pracoviska s využitím opatrení kolektívnej ochrany. Ak to nie je možné, je prípustné vykonávať práce s použitím individuálnych ochranných opatrení za predpokladu špecifikácie druhu opatrení a spôsobu ich zohľadnenia v PBVP a po získaní súhlasu stavbyvedúceho.

 

9. Prvá pomoc

 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť zamestnancom a najmä osobám vyškoleným na poskytovanie prvej pomoci (podľa bodu 2.3) prenosnú lekárničku so základným materiálom a prostriedkami prvej pomoci. Zloženie lekárničky určuje lekár pracovného lekárstva so Zhotoviteľom. Obsah lekárničky sa kontroluje na základe lekárom schváleného zoznamu materiálov a prostriedkov. Lekárničku treba pravidelne dopĺňať.
 

10. Protipožiarna ochrana

 

Zhotoviteľ vykonávajúci nebezpečné práce pre prípad požiaru je povinný zabezpečiť na pracoviskách potrebné opatrenia ustanovené v PBVP na zamedzenie šírenia požiaru. Hasiace prístroje by mali mať aktuálnu technickú prehliadku v súlade s odporúčaniami výrobcu.
V každom prípade pri vykonávaní prác s nebezpečenstvom požiaru je Zhotoviteľ povinný získať povolenie na prácu od Generálneho dodávateľa v súlade s postupom (PTW).

 

11.Sociálne zariadenia

 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetkým robotníkom hygienické, sanitárne a sociálne zariadenia vo forme:

 

 • šatne,
 • jedálne,
 • toalety nachádzajúcej sa v blízkosti pracovísk,
 • sociálnych zariadení (umyvárne, sprchy, WC).

 

Táto povinnosť vzniká v úzkej spolupráci s Generálnym dodávateľom, ktorý poskytuje hygienické a sanitárne zariadenia všetkým osobám na stavbe. Spôsob úhrady nákladov (náklady na prenájom a prevádzku kontajnerov a čistenie) je súčasťou zmluvy.

 

12. Ochrana životného prostredia, zber a triedenie odpadu

 

12.1. Zhotoviteľ je povinný vo fáze cenovej ponuky zohľadniť štandardy požiadaviek Budimex SA na ochranu životného prostredia, ako aj právne a iné požiadavky platné v oblasti realizovanej investície (požiadavky environmentálneho rozhodnutia).


12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s vytvorenými odpadmi. To znamená, že je povinný riadne hromadiť odpad (kontajnery na odpad alebo iné nádoby), nadviazať spoluprácu so spoločnosťou, ktorá vykonáva zber odpadov a viesť evidenciu odpadov.


12.3. Zhotoviteľ je povinný v Pokynoch na bezpečné vykonávanie prác (PBVP) pred začatím prác špecifikovať druh a množstvo nebezpečného odpadu a spôsob nakladania odpadu v súlade s prijatým Plánom odpadového hospodárstva zohľadneným v pláne BIOZ s rozsahom vykonávaných prác.

 

12.4. V prípade, že Generálny dodávateľ zabezpečuje odvoz odpadu, je spôsob organizácie a finančné vysporiadanie súčasťou zmluvy.

 

12.5. Zhotoviteľ je povinný reagovať na havarijné stavy a environmentálne udalosti v súlade so systémom a štandardom postupu prijatým v Budimex SA a Zhotovitelia vykonávajúci práce s využitím stavebných strojov a vozidiel sú povinní poskytnúť zamestnancov:

 

 1. sorbenty na zabezpečenie úniku paliva a technických kvapalín,
 2. absorpčné rohože na zabezpečenie úniku paliva pri tankovaní.

 

13. Dokumenty a ich uchovávanie

 

Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe dokumentáciu, ktorá je podkladom pre vykonávanie prác, vrátane dokumentácie na prípravu technologického postupu a dokumentácie robotníkov, tzv. „Zakladač zhotoviteľa” (Contractor file binder). Zhotoviteľ je povinný predložiť vyššie uvedené doklady na každú výzvu Generálneho dodávateľa.

 

Povinnými dokumentmi v „Zakladači zhotoviteľa” sú:

 

 • Hodnotenie pracovného rizika pre danú úlohu (PPR),
 • schválené a prijaté Pokyny na bezpečný výkon prác (PBVP),
 • aktuálne lekárske potvrdenia o pracovnej spôsobilosti vydané lekárom zapísaným v registri lekárov pre preventívne prehliadky, pod záštitou krajského úradu  pracovného lekárstva (môže sa požadovať preklad lekárskych potvrdení súdnym prekladateľom v prípade zahraničných pracovníkov z krajín EÚ),
 • aktuálne osvedčenia o absolvovaní periodického školenia v oblasti BOZP. V prípade pracovníkov na robotníckych pozíciách sa aktualizácia školenia vyžaduje najmenej raz ročne, v prípade zamestnávateľov a osôb riadiacich zamestnancov sa vyžaduje aktualizácia najmenej raz za 3 roky,
 • osvedčenia o absolvovaní školenia na pracovisku,
 • technická a prevádzková dokumentácia strojov a zariadení, návody na použitie, karty bezpečnostných údajov chemických látok, projekty, merania, doklady potvrdzujúce bezpečnosť na pracovisku a pod.
 • doklady potvrdzujúce kontroly osobných ochranných prostriedkov výrobcom,
 • denné prezenčné listiny (štartovacia karta),
 • iné dokumenty špecifikované v pláne bezpečnosti a ochrany zdravia alebo určené stavbyvedúcim.
   

 

 

Akékoľvek pochybnosti a plnenia vyššie uvedených povinností budú prerokované na rokovaní. Pripravte si v tejto súvislosti všetky potrebné informácie.