Budimex.pl

Správa a řízení společnosti

Základní dokumenty společnosti

Stanovy společnosti Budimex SA
Předpisy zasedání valné hromady společnosti Budimex SA
Předpisy Dozorčí rady společnosti Budimex SA
Předpisy Výboru pro audit Dozorčí rady společnosti Budimex SA
Předpisy Výboru pro odměňování Dozorčí rady společnosti Budimex SA
Předpisy představenstva společnosti Budimex SA

Orgány

Orgány společnost

Valná hromada společnosti Budimex SA

Valná hromada společnosti Budimex SA

Aktuální a periodické zprávy

Aktuální a periodické zprávy

Vybrané finanční údaje

a) Budimex SA

b) Budimex Group

Informační materiály o hospodářských výsledcích společnosti

2021

20202019 201820172016
 3Q2021

  3Q2019

3Q20183Q20173Q2016
   1H2021
    1H2020

  1H2019

1H20181H20171H2016

   1Q2021

    1Q2020

  1Q2019

1Q2018  1Q20171Q2016

 

Peněžní tok

Dividenda

Informace o dividendách

  • doporučení k výplatě dividendy za rok 2020

Aktuální zpráva č. 18 / 2021

Aktuální zpráva č. 30 / 2021

Kalendář korporátních událost

Kalendář korporátních událost

Kalendář zveřejňování finančních zpráv

Kalendář zveřejňování finančních zpráv

Kalendář setkání s investory

Kalendář setkání s investory

Záznam schůzek s investory

Následná jednání s investory budou zaznamenána a jejich záznam zveřejněn na webových stránkách.

Prezentace pro investory

Prezentace pro investory

Doporučení

Doporučení

Strategie (obchodní strategie, udržitelný rozvoj skupiny Budimex, stejný platový poměr)

Práce na vývoji obchodní strategie v jednom dokumentu probíhají. Strategie bude zveřejněna ihned po jejím vypracování a schválení příslušnými orgány společnosti. Skupina Budimex zároveň zpracovává strategii udržitelného rozvoje.

 

Informační materiály o strategii společnosti:

Akcionářská struktura

Akcionářská struktura

Politika diverzity

Společnost pracuje na rozvoji politiky rozmanitosti, co se týče Dozorčí rady.

 

Politika rozmanitosti Skupiny Budimex 2021

 

Politika rozmanitosti Představenstva společnosti Budimex SA

 

Politika rozmanitosti

 

Jak společnost realizuje politiku rozmanitosti?

Motivační programy

Motivační programy

Výdaje společnosti a Skupiny na podporu kultury, sportu, charitativních institucí, médií, společenských organizací

Výdaje společnosti a Skupiny na podporu kultury, sportu, charitativních institucí, médií, společenských organizací

Výše výdajů pro odborové organizace v roce 2020 činí 5 768,08 PLN.

Otázky kladené společnosti a poskytnuté odpovědi

Otázky kladené společnosti a poskytnuté odpovědi

Kontaktní údaje na pracovníky společnosti pro vztahy s investory:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.p

Kodex dobré praxe společností kótovaných

Kodex dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016

Zpráva o stavu uplatňování Kodexu dobré praxe kótovaných společností - DPSN červenec 2021

 

 

Odůvodnění zaslání zprávy v září 2021: V rámci pravidla 2.4. a 2.10 DPSN 2021 v souvislosti se změnami provedenými Dozorčí radou společnosti Budimex SA v předpisech Dozorčí rady a přijetím pravidel pro přijímání rozpočtu představenstva a pravidel pro výběr externích subjektů poskytujících služby Dozorčí radě, začala společnost výše uvedená pravidla uplatňovat. Pokud jde o pravidla 2.1. a 2.2. byl aktualizován komentář společnosti.

 

Zpráva o stavu uplatňování DSPN září 2021

 

Kodex dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016

Usnesení představenstva společnosti Budimex SA ze dne 11.12.2015 o uplatňování „Kodexu dobré praxe společností kotovaných na WSE 2016"

Usnesení dozorčí rady Budimex SA ze dne 16.12.2015 o uplatňování „Kodexu dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016“

 

Rozdělení úkolů a povinností mezi členy představenstva

 Společnost nezveřejňuje finanční prognóz

Informace o obsahu pravidla platného ve společnosti Budimex SA, které se týká změny účetní jednotky oprávněné k auditu účetní závěrky

Dozorčí rada vybírá subjekt oprávněný k auditu účetní závěrky společnosti Budimex SA a konsolidované účetní závěrky Skupiny Budimex na základě doporučení výboru pro audit na období minimálně dvou let.

Prohlášení o uplatňování společností správy a řízení společností v roce 2016

Stav uplatňování společností doporučení a zásad obsažených v "Kodexu dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016"

 

 Zpráva o uplatňování společností zásad osvědčených postupů za rok 2016

 

Současný stav uplatňování společností doporučení a zásad obsažených v „Kodexu dobré praxe společností kótovaných na WSE 2016" níže

 

 Současný stav uplatňování zásad osvědčených postupů 2016 společností

Odůvodnění návrhů usnesení valné hromady:

ŘVH 2021 

ŘVH 2020

ŘVH 2019

ŘVH 2018

ŘVH 2017

ŘVH 2016

ŘVH 2015

ŘVH 2014

ŘVH 2013

ŘVH 2012

ŘVH 2011

Informace o důvodech zrušení valné hromady, změně data nebo pořadu jednání. Informace o přestávce v jednání valné hromady a důvodech nařízení přestávky.

Záznam z průběhu jednání valné hromady:

ŘVH 2020

ŘVH 2019

ŘVH 2018

ŘVH 2017

ŘVH 2016

ŘVH 2015

ŘVH 2014

ŘVH 2013

ŘVH 2012

ŘVH 2011

Zprávy o činnosti dozorčí rady Budimex SA

 

 v 2020

 v 2019

 v 2018

 v 2017

 v 2016
 v 2015
 v 2014
 v 2013
 v 2012
 v 2011

 

Prohlášení členů Dozorčí rady

Prohlášení členů Dozorčí rady o nezávislosti.

 

Prohlášení s níže uvedeným obsahem učinili tito členové dozorčí rady:

  • Danuta Dąbrowska
  • Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Obsah prohlášení:

 

„V souvislosti se svým působením ve funkci člena Dozorčí rady společnosti Budimex S.A. prohlašuji, že splňuji kritéria nezávislosti uvedená v bodech a) až i) odst. 1 a odst. 2 přílohy č. II k doporučení Evropské komise 2005/162/ES ze dne 15. února 2005 o úloze neexekutivních nebo dozorčích ředitelů společností kótovaných na burze a ve výborech (dozorčí) rady.
Rovněž prohlašuji, že bez ohledu na bod b výše uvedené přílohy nejsem zaměstnancem společnosti Budimex S.A., dceřiné společnosti ani přidružené společnosti a nejsem s těmito subjekty vázán smlouvou obdobného charakteru.
Zároveň prohlašuji, že nejsem ve skutečném a významném vztahu s akcionářem, který má alespoň 5 % z celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti Budimex S.A.“

 

Ostatní členové dozorčí rady jsou ve spojení s akcionářem zastupujícím více než 5 % z celkového počtu hlasů na řádné valné hromadě:

 

 

Členství ve výborech dozorčí rady

 

Výbor pro audit:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Výbor pro odměňování:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Mario Mostoles Nieto

4. Marek Michałowski

 

Investiční výbor:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao

 

 


Reporty
( více )

Aktuální a periodické zprávy o činnosti společnosti a Skupiny Budimex

Orgány
( více )

Životopisy a profesní zkušenosti orgánů společnosti: Představenstvo a Dozorčí rada společnosti

Valné hromady
( více )

Zprávy z valných hromad, dokumentace zpřístupněná akcionářům, pravidla účasti zástupců médií na valných hromadách společnosti Budimex SA, e-mailová adresa, kterou lze použít v případech stanovených v zákoníku o obchodních společnostech v souvislosti s valnou hromadou.

Rozumím

Tento web používá cookies, díky kterým může lépe fungovat. Přečtěte si o souborech cookies v Politice důvěrnosti stránek