Budimex.pl

Komentář Artura Popka, předsedy představenstva společnosti Budimex, k hospodářským výsledkům za první pololetí

Datum aktualizace: 27. července 2022
Komentář Artura Popka, předsedy představenstva společnosti Budimex, k hospodářským výsledkům za první pololetí

I přes obtížnou situaci na trhu uzavřela skupina Budimex 1. pololetí 2022 s dobrým hospodářským výsledkem.

 

Vypuknutí války na Ukrajině mělo podstatný vliv na většinu oblastí našeho hospodářství. Stavebnictví je jedním z odvětví, které pocítilo důsledky tohoto ozbrojeného konfliktu nejsilněji. Poslední měsíce, i přes špatnou geopolitickou situaci, přinesly částečnou stabilizaci. Nicméně část nepříznivých trendů v odvětví, jejichž intenzita se po 24. únoru zvýšila, přetrvává do současnosti; jedná se zejména o nárůst cen paliv a vysokou úroveň inflace.

 

V prvním pololetí 2022 dosáhla skupina Budimex provozní zisk na úrovni 235 mil. PLN při rentabilitě 5,9 %, přičemž v prvním kvartálu roku dosáhla provozní rentabilita úroveň 3,6 %, ve druhém pak 7,4 %.

 

Zisk před zdaněním skupiny Budimex dosáhl 262 mil. PLN při rentabilitě 6,6 % ve srovnání s 8,0 % v prvním pololetí loňského roku (5,9 % po očištění o efekt prodeje nemovitostí ve druhém kvartálu 2021). Rentabilitu na úrovni zisku před zdaněním podporovalo výrazné zlepšení výsledku z finanční činnosti v důsledku zvýšení průměrné úrokové sazby z peněžních prostředků investovaných skupinou Budimex.

 

 

Skupina Budimex (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

Výnosy

3 998

3 241

23,4 %

Provozní zisk

235

276

-15,1 %

% výnosů

5,9 %

8,5 %

-2,7 p.b.

Zisk před zdaněním

262

260

1,0%

% výnosů

6,6 %

8,0 %

-1,5% p.b.

Zisk po zdanění*

z běžné činnosti

201,2

200,7

0,3 %

% výnosů

5,0 %

6,2 %

-1,2 p.b.

*připadající na akcionáře ovládající osoby

 

ukončená činnosti

0

521

-100,0 %

 

 

Zaznamenaného významného zvýšení výnosů skupiny bylo dosaženo hlavně díky většímu objemu výnosů ze stavební činnosti. V oblasti služeb se výnosy blížily loňské úrovni.  

 

Stavebně-montážní výroba v Polsku se v prvním pololetí roku 2022 (v běžných cenách) meziročně zvýšila o 24,5 % z hodnoty 45,4 mld. PLN na 56,5 mld. PLN. V segmentu pozemních staveb vzrostla rostla realizovaná výroba až o 33,4 %, zatímco v oblasti výstavby infrastruktury činil nárůst 15,2 %

 

 

 

Segment stavebnictví

Statistické údaje (mil. PLN)

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

Realizovaná výroba

56,5

45,4

24,5 %

Pozemní stavby

31,0

23,2

33,4 %

podíl

54,8 %

51,2 %

3,7 p.b.

Inženýrské stavby

25,5

22,2

15,2 %

z toho silnice

8,6

6,9

24,3 %

z toho železniční tratě

3,2

3,0

6,7 %

podíl

45,2 %

48,8 %

-3,7 p.b.

 

 

 

Výnosy skupiny Budimex v segmentu stavebnictví za první pololetí 2022 dosáhly 3 634 mil. PLN.

 

 

Segment stavebnictví (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

 

Výnosy

3 634

3 029

20,0 %

 

Provozní zisk

197

161

22,4 %

 

% výnosů

5,4 %

5,3 %

0,1 p.b.

 

Zisk před zdaněním

221

144

52,9 %

 

% výnosů

6,1 %

4,8 %

1,3 p.b.

 

Kniha objednávek

11 781

12 973

-9,2 %

 

Uzavřené smlouvy

2 059

2 923

-29,6 %

 

 

I přes potíže na trhu způsobené dočasnou destabilizací cen materiálů a přerušenými dodavatelskými řetězci byla úroveň výnosů v segmentu stavebnictví v prvním pololetí 2022 mnohem vyšší než ve stejném období předchozího roku. Naplněná kniha objednávek, se kterou jsme začínali rok 2022, promyšlená nákupní politika a příznivé počasí umožnily zvýšit výnosy o 20 %.

 

Provozní rentabilita segmentu stavebnictví dosáhla 5,4 % a byla na obdobné úrovni jako v prvním pololetí 2021. V poslední době pozorujeme určitou stabilizaci cen klíčových vstupů, v některých případech (mj. ocel) dokonce pokles cen oproti úrovním dosahovaným několik týdnů po vypuknutí války. Odpovědná smluvní strategie a jí odpovídající nákupní strategie nám umožnily minimalizovat ztráty spojené s aktuální situací na trhu. Rozpočty všech námi realizovaných projektů jsou průběžně aktualizovány. Díky dobré rentabilitě smluv zůstává celková rentabilita v posledních fázích realizace stabilní.

 

Zisk před zdaněním v segmentu stavebnictví dosáhl v analyzovaném období 6,1 % a byl vyšší než v prvním pololetí 2021, kdy dosáhl 4,8 %. Na úrovni zisku před zdaněním se v segmentu stavebnictví zlepšil výsledek hospodaření z finanční činnosti o více než 40 mil. PLN hlavně díky úrokům z depozit.

 

Obtížně předvídatelná makroekonomická situace ovlivnila náš přístup ke zpracování nových nabídek. Všechny projekty, u nichž kalkulace pracovaly s cenami z doby před válkou na Ukrajině, byly přepočteny, v důsledku čehož jsme odstoupili z probíhajících výběrových řízení v objemu cca 3 mld. PLN. Následkem tohoto rozhodnutí jsme ve 2. kvartálu tohoto roku zaznamenali přechodný pokles hodnoty podepisovaných smluv. Z perspektivy objemu marže pro celou knihu zakázek to bylo dobré rozhodnutí.

 

Za první pololetí 2022 jsme uzavřeli smlouvy v celkové hodnotě 2,1 mld. PLN. Kniha objednávek skupiny Budimex měla ke konci června 2022 hodnotu 11,8 mld. PLN a byla zajištěna náplň práce na celý letošní rok a většinu roku 2023.

 

Na přelomu dubna a května jsme měli určité obavy spojené s potenciálem uzavírání smluv v letošním roce. Avšak intenzivní úsilí zaměřené na akvizici nových projektů v Polsku a v zahraničí vedlo v posledních měsících k uzavření nebo podání nejvýhodnějších nabídek v několika pro nás klíčových výběrových řízeních. Mluvíme zde především o rozšíření Kontejnerového terminálu T3 v Gdaňsku v celkové hodnotě 245 mil. EUR, výstavbě komunikace D1 Bratislava-Triblavina (111 mil. EUR) a zadávacím řízení na zpracování projektu a realizaci komunikace S1 (398 mil. PLN). Na základě těchto aktivit dosahuje hodnota podepsaných a na podpis čekajících smluv na projekty více než 4 mld. PLN, díky čemuž bude zajištěna stabilita portfolia nových zakázek na nejbližší 2-3 kvartály.

 

Skupina Budimex uzavřela 2. kvartál 2022 s čistou peněžní pozicí na úrovni 2 mld. PLN. V červnu 2022 jsme vyplatili zbytek dividendy za rok 2021 ve výši 23,47 PLN na akcii. Díky tomu celková dividenda za rok 2021 dosáhla rekordních 38,37 PLN na akcii.

 

V prvním pololetí 2022 udržela skupina FBSerwis vysokou úroveň výnosů při zachování dobré rentability.

 

 

Segment služeb (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1 pol. 2022

1 pol. 2021

r/r

Výnosy

371

360

3,1 %

Provozní zisk

38

55

-31,9 %

% výnosů

10,1 %

15,3 %

-5,2 p.b.

Zisk před zdaněním

42

55

-24,2 %

% výnosů

11,3 %

15,3 %

-4,1 p.b.

 

Výnosy skupiny FBSerwis, která je klíčovým aktivem segmentu služeb (výsledky segmentu služeb zahrnují také činnosti několika menších společností, včetně Budimex Parking Wrocław), dosáhly 369 mil. PLN a byly mírně vyšší než v odpovídajícím období loňského roku. Provozní zisk skupiny FBSerwis dosáhl 38 mil. PLN při rentabilitě 10,2 % oproti 15,4 % ve stejném období loňského roku. Pokles rentability v prvním pololetí 2022 byl způsoben hlavně nižšími cenami dosahovanými v tendrech na příjem a zpracování odpadů, které byly vyhodnocovány na přelomu 2021 a 2022. Aktuálně pozorujeme obrat tohoto trendu; podstatné zvýšení nákladů na zpracování vede k uplatňovaní vyšších cen v nových výběrových řízeních. V segmentu údržby infrastruktury jsme pocítili především růst cen paliv.

 

V poslední době jsme získali několik pro nás důležitých zakázek, a to jak v oblasti údržby infrastruktury, tak i v oblasti zpracování odpadů, které umožní plně využít realizační kapacitu skupiny FBSerwis v následujících kvartálech. V infrastrukturní oblasti se jedná o kontrakty na celoroční údržbu komunikací v oblasti měst Jędrzejów, Starachowice a Wieluń o celkové hodnotě více než 150 mil. PLN. V segmentu environmentálních služeb jsme podepsali další smlouvu na zpracování odpadů ve Varšavě v hodnotě 45 mil. PLN. Dále investujeme do rozšiřování stávajících zařízení pro zpracování odpadů a skládek, díky čemuž budeme moci postupně zvětšovat objem naší činnosti s využitím vlastních zdrojů. Ve druhém kvartálu jsme v souladu s plánem dokončili akvizici společnosti působící v oblasti zpracování odpadů, což dále posílí naši pozici v segmentu environmentálních služeb.

 

Výhled skupiny Budimex na další kvartály je optimistický.

 

Aktuální zakázková kniha skupiny Budimex zajišťuje naplněnost do konce roku 2023, zatímco nově podepisované kontrakty vytvářejí silný základ činnosti pro období let 2024-2025. S ohledem na současnou makroekonomickou situaci a volatilitu cen materiálu přistupujeme k novým nabídkám stejně opatrně jako dosud a důsledně sestavujeme rozpočty a hodnotíme potenciální rizika související s plněním smluv v budoucnu.

 

Kladně hodnotíme zvýšení valorizačních limitů na kontraktech polské správy silnic a dálnic GDDKiA o 10 %. Je to krok dobrým směrem. Při současném nárůstu cen materiálů a dvouciferné inflaci to však stále není úroveň dostatečná. O podmínkách valorizace jednáme také se společností PKP PLK. Pokud jde o soukromé investory, většina z nich na základě jednání souhlasí s úhradou vyšších nákladů.

 

Důsledně pracujeme na rozvoji podílu skupiny na sousedních trzích. V posledních týdnech jsme vyhráli zadávací řízení na výstavbu dálnice D1 Bratislava-Triblavina v délce 16,8 km v režimu design and build. Je to pro nás významný krok v budování pozice na slovenském trhu. Současně je to třetí zakázka, kterou jsme získali v zahraničí od začátku roku 2021, kdy jsme přijali rozhodnutí o zahraniční expanzi (předchozí dva kontrakty jsme získali na německém trhu).

 

Pokračujeme ve výstavbě naší větrné farmy v Drachowu s výkonem 7 MW. Již příští rok začneme vyrábět zelenou energii a do roku 2026 chceme být energeticky nezávislí. Po změně zákona „10H“ hledíme optimističtěji na možnost získávání nových projektů. Zahajujeme také první investice do sítě nabíječek pro elektromobily. Plánujeme, že síť nabíječek vznikne do 4 let.

 

Jako výsledek soutěže Budimex Startup Challenge jsme zahájili pilotní provoz nových systémů řízení energie s využitím umělé inteligence a strojového učení. Realizovali jsem testy ochranných tagů na přilbách pro pracovníky na stavbách, které umožňují automatické sledování a předvídání kolizí pracovníků se stavebními stroji. Zkoušíme také automatické sledování v oblasti BOZP.

 

Zahájili jsme spolupráci s týmem mladých vědců OSA Team, kteří vyhráli hlavní cenu Evropské kosmické agentury v soutěži CanSat. Během placené stáže měli mladí vědci možnost pracovat pod dohledem inovačního týmu firmy Budimex na vlastních nápadech a navrhnout zlepšení organizace s využitím nejmodernějších technologií, mj. 3D nebo Mixed Reality.

 

Získali jsme titul „Zlaté stavební značky 2022“ v celopolském průzkumu mezi 300 dodavateli staveb. Mezi deseti předními generálními dodavateli jsme se umístili na prvním místě mezi firmami doporučovanými jako partner ke spolupráci a také jako nejlepší partner z hlediska finančních podmínek a lhůt splatnosti. Získali jsme ocenění Top Builder za výzkumné a vývojové centrum společnosti PKN Orlen v Płocku a Úřad pro technický dohled ocenil Budimex za vysoký standard technické bezpečnosti.  Získali jsme také Bílý lístek za zásady (novinový titul), což je ocenění pro nejvíce společenský odpovědné a angažované firmy.

 

Společenská odpovědnost podnikání zahrnuje v Budimexu také dlouhodobé projekty podporující mj. obyvatele komunit v okolí realizovaných staveb. Spustili jsme letos první plánovanou a celkově čtyřicátou Zónu rodičů, tentokrát v Samostatném veřejném zdravotnickém zařízení okresní nemocnice v obci Pisz. Další budujeme ve Vojvodské dětské nemocnici J. Brudzińského v Bydhošti. Do konce roku předáme také k užívání Zónu rodičů v nemocnicích ve městech Ełk a Štětín.

 

Dokončili jsme druhou edici projektu „Dům ze srdce“, což je společenská iniciativa Budimexu, jejímž cílem je pomoci rodinám s více dětmi. V rámci tohoto projektu jsme pomohli osmičlenné rodině, která se potýká s obtížnou finanční situací a zdravotními potížemi dvou dětí. Spojili jsme síly s dalšími stavebními firmami a dokončili a vybavili jsme dům pro paní Iwonu a pana Krzysztofa.

 

Nadále sledujeme situaci spojenou s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a reagujeme na nejakutnější potřeby našich východních sousedů. Na žádost jedné ze lvovských škol, která také plní funkci dočasného domova pro uprchlíky z bombardovaných oblastí Ukrajiny, jsme dodali potřebnou výkonnou elektrocentrálu. Výsledkem dobrovolné iniciativy našich pracovníku bylo vybrání částky ve výši téměř 140 tis. PLN. Jako zaměstnavatel jsme se rozhodli zdvojnásobit tuto částku a poslat ji na pomoc Ukrajině, kterou zajišťuje polský Červený kříž. Od okamžiku vypuknutí války na Ukrajině dosáhla celková pomoc Budimexu pro Ukrajinu, včetně příspěvků našich pracovníků, téměř 4 mil. PLN.