Budimex.pl

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Ekologie a subdodavatelé

Nebezpečí pro životní prostředí

Odpad

Materiály a suroviny

Ekologie

 

I. Ochrana životního prostředí – naše priorita

Stavební činnost společnosti Budimex může mít silný dopad na životní prostředí. Tam, kde může být zásah do funkce místní biosféry obzvláště velký, je nutné použít taková řešení, která umožňují přírodu účinně chránit. Proto je ochrana životního prostředí ve společnosti Budimex založena na certifikovaném systému řízení.

 

II. Ekologie a subdodavatelé — jde nám o kvalitu

Všichni subdodavatelé, kteří spolupracují se společností Budimex, podléhají předběžné kvalifikaci z hlediska dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Je velmi důležité, aby dodržovali procedury, měli příslušné zkušenosti a plně funkční vybavení.

Všichni subdodavatelé, kteří působí na staveništi, navíc procházejí příslušným školením o platných procedurách v oblasti ochrany životního prostředí, včetně pravidel chování v případě výskytu poruchy. Zařízení, která používají, je také hodnoceno z hlediska technické účinnosti.

 

III. Nebezpečí pro životní prostředí — normy společnosti Budimex

Při realizaci investice je nejvíce ohroženo životní prostředí, a proto je nesmírně důležité, aby maximální péči zachoval sám dodavatel. Je důležité řádně organizovat staveniště a jejich zázemí. Budimex se řídí pravidly, která umožňují minimalizovat zásahy do životního prostředí. Přesně odpovídají polským a evropským předpisům, splňují právní požadavky a často přesahují regulační minimum.

 

Standardy společnosti Budimex v souladu s ekologií:

 

 • vedení technologických komunikací tak, aby bylo zajištěno hospodárné využití pozemku a minimální přeměna jeho povrchu,
 • uvedení staveniště do původního stavu před výstavbou,
 • minimalizace kácení stromů, přesun rostlin na jiná místa a provádění kompenzačních výsadeb,
 • ochrana před mechanickým poškozením stromů umístěných v zóně působení staveniště,
 • stavební zařízení (sklady, dopravní základny) jsou nejprve umístěna v již používaných a transformovaných oblastech, co nejdále od obytných budov a oblastí přírodní hodnoty,
 • omezení záboru půdy v lesních a mokřadních oblastech na nezbytné minimum,
 • přeprava materiálů nezbytných pro výstavbu probíhá především v určeném silničním pruhu,
 • v úsecích, kde se provádějí zemní a stavební práce v okolí vodních nádrží, jsou zavedena řešení zamezující kontaminaci chemickými látkami, které pocházejí ze staveniště,
 • zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně životního prostředí před kontaminací ropnými produkty z vozidel a stavebních strojů,
 • přemístění obojživelníků a plazů, kteří dříve žili ve vodních nádržích poškozených stavbou, na nová místa,
 • monitorování stavby přírodovědci mj. ornitology, ichtyology, herpetology, entomology a botaniky,
 • pozastavení stavebních prací v případě výskytu zvířat v investiční zóně,
 • harmonogram a cyklus práce úzce souvisí s přirozeným cyklem
 • stavební práce v blízkosti oblastí chráněných proti hluku se provádějí pouze během dne,
 • snaha o to, aby vrchní vrstva zeminy (humus) používaná pro dokončovací práce byla místního původu – umožňuje to zabránit zavlečení invazních druhů, škůdců nebo patogenů do dané biosféry,
 • zkrácení na minimum doby chodu naprázdno spalovacích motorů strojů a stavebních vozidel,
 • omezení rychlosti jízdy na staveništi a v jeho okolí,
 • příprava stavenišť pro nepředvídatelné mimořádné události a jejich vybavení zařízením potřebným v případě kontaminace.

 

IV. Odpad – třídíme vše

Klíčovým aspektem, který nepříznivě ovlivňuje lokální biosféru, je odpad, který na staveništi vzniká při rekonstrukcích a demontážích budov a silniční infrastruktury, tedy cihlová suť nebo azbest. Jejich množství velmi silně závisí na počtu smluv a jejich pokročilosti. Budimex a jeho společnosti zaručují, že práce, které souvisí s odstraňováním odpadu, jsou prováděny s maximální péčí a nebezpečný materiál je řádně likvidován. Díky tomu není ohrožením pro lidi a místní biosféru.

Specifickým odpadem, jehož množství je každoročně zdaleka největší, je zemina, půda, kamení a veškerý odpad vznikající při výkopových pracích. Odstraněná zemina je znovu využita přímo na stavbách nebo jinde a se stává znovu využitou, plnohodnotnou surovinou.

 

Navíc:

 

 • méně než 0,05 % odpadu, který vytváří společnost Budimex, je považováno za nebezpečný (pokud z hmoty odpadu vyloučíme zeminu, půdu a vytěženou hlušinu, je toto procento menší než 1,1 %),
 • více než 68 % odpadu je předáváno fyzickým osobám k opětovnému využití v souladu s pravidly stanovenými v předpisech. Zbývající odpad je předán společnostem, které mají příslušná povolení pro nakládání s konkrétním druhem odpadu.

 

V. Materiály a suroviny – recyklace

Pro řízení efektivního využití materiálů a surovin se používá proces VE (value engineering), který je implementován v Budimexu. Tento proces umožňuje optimalizovat spotřebu materiálů a snižovat množství tvořeného odpadu, čímž se snižuje jeho negativní dopad na životní prostředí.

Pokud je to možné, snaží se Budimex zpracovávat a znovu využívat suroviny, které jsou výrobním odpadem ve stavebnictví a v dalších odvětvích hospodářství, např. v hornictví, energetice a hutnictví. Jsou to mimo jiné:

 

 • struska
 • vytěžený kámen,
 • cement,
 • drcené kamenivo na živičnou hmotu,
 • směsi drceného kameniva,
 • beton,
 • ocel,
 • dřevo.

.

VI. Ekologie – všichni jsme pro

Mezi iniciativami, které v posledních letech propagují postoje k ekologické zodpovědnosti, si zaslouží pozornost následující programy:

 

 • "Odevzdejte svůj mobil do Eko sběru",
 • "Šetřeme vodou!",
 • "Všichni šetříme elektřinou",
 • "Šetřeme papírem v našich kancelářích",
 • "Sběrem starého papíru pomáháte psům",
 • "Staňte se EcoDriverem BUDIMEXU".

 

Budimex má za sebou řadu zakázek významných z hlediska ochrany životního prostředí. Jde mimo jiné o:

 

 • Terminál – letiště Świdnik
 • Stavba mostu přes Vislu v Kwidzynu
 • Dálnice A-4 Jarosław–Radymno
 • Dálnice A4 Dębica–Rzeszów
 • Rychlostní silnice S-8 Róża–Vratislav
 • Ochrana mořských břehů Darłowa
 • Ochrana mořských břehů Wicko Morskie
 • Obchvat města Augustów
 • Rychlostní silnice S-5 Korzeńsko–Widawa
 • Výstavba nové vzletové dráhy v Pyrzowicích
 • Dálnice A-1 Pyrzowice–Piekary Śląskie