Budimex.pl

Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex Artura Popka k finančním výsledkům za I. čtvrtletí roku 2022

Datum aktualizace: 28. dubna 2022
Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex Artura Popka k finančním výsledkům za I. čtvrtletí roku 2022

První čtvrtletí roku 2022 bylo těžké jak pro skupinu Budimex a stavebnictví, tak i pro celý svět. Vypuknutí války na Ukrajině podstatným způsobem ovlivnilo většinu odvětví naší ekonomiky. Stavebnictví patří k sektorům, které konflikt za naší východní hranicí postihl nejvíce. K faktorům s největším vlivem na naše odvětví patří drastický nárůst cen materiálů, zejména oceli a ropy, a také odliv ukrajinských zaměstnanců.

 

Přes extrémně složité tržní podmínky vytvořila skupina Budimex provozní zisk na úrovni 57 mil. PLN (ve srovnání s 63 mil. PLN v prvním čtvrtletí roku 2021), přičemž u rentability jsme zaznamenali pokles z 5,0 % na 3,6 %. Nižší rentabilita je především efektem horšího výsledku stavební divize. Většina prací v prvním čtvrtletí 2022 probíhala v rámci kontraktů, kde část materiálu byla již na staveništi a ceny hlavních surovin a služeb na další měsíce již byly pod smlouvami. Pozorujeme ale, že drastický nárůst cen materiálů, včetně oceli a ropy, ovlivnil rentabilitu většiny kontraktů, zejména pak těch, které jsou aktuálně na začátku své realizace.

 

Zisk před zdaněním skupiny Budimex dosáhl 63 mil. PLN při rentabilitě 3,9 % (ve srovnání s 4,4 % v loňském prvním čtvrtletí). Rentabilita na úrovni zisku před zdaněním byla podpořena podstatným zlepšením výsledku z finanční činnosti, což je efekt nárůstu průměrného úročení hotovostních úložek skupiny Budimex.

 

Skupina Budimex

(mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1. kvartál 2022

1. kvartál 2021

r/r

Výnosy

1 599

1 245

28,5 %

Provozní zisk

57

63

-8,6 %

% výnosů

3,6 %

5,0 %

-1,5 p. b.

Zisk před zdaněním

63

55

14,3 %

% výnosů

3,9 %

4,4 %

-0,5 p. b.

Zisk po zdanění*

56

68

-16,5 %

% výnosů

3,5 %

5,4 %

-1,9 p. b.

*připadající na akcionáře ovládající osoby

pokračující činnost

56

42

33 %

ukončená činnost

0

25

-100 %

 

 

Zaznamenali jsme podstatný nárůst výnosů skupiny, hlavně díky většímu objemu realizovaných tržeb ve stavební divizi. V oblasti služeb byly výnosy na přibližně stejné úrovni jako v prvním čtvrtletí roku 2021.

 

Stavební a montážní výroba v prvním čtvrtletí 2022 (v běžných cenách) vzrostla meziročně o 35,1 % z 17,3 mld. PLN na 23,4 mld. PLN. V segmentu pozemních staveb realizovaná výroba vzrostla o 45,3 %, zatímco v segmentu inženýrských staveb růst dosáhl až 23 %.

 

 

 

Stavební divize

Statistické údaje (mld. PLN)

1. kvartál 2022

1. kvartál 2021

r/r

Realizovaná výroba

23,4

17,3

35,1 %

Pozemní stavby

13,7

9,5

45,3 %

podíl

53,6 %

54,5 %

4,1 p. b.

Inženýrské stavby

9,7

7,9

23,0 %

z toho: pozemní komunikace

2,5

2,0

23,3 %

z toho: železniční tratě

1,3

1,1

20,6 %

podíl

41,4 %

45,5 %

-4,1 p. b.

 

V prvním čtvrtletí roku 2022 dosáhly výnosy stavebního segmentu skupiny Budimex 1 436 mil. PLN (+21,7 % r/r), přičemž došlo k poklesu jak provozní (ze 4,1 % na 3,0 %), tak hrubé rentability (ze 3,4 % na 3,2 %).

 

Stavební segment

(mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1. kvartál 2022

1. kvartál 2021

r/r

Výnosy

1 436

1 180

21,7 %

Provozní zisk

43

49

-12,4 %

% výnosů

3,0 %

4,1 %

-1,2 p. b.

Zisk před zdaněním

46

40

13,2 %

% výnosů

3,2 %

3,4 %

-0,2 p. b.

Objem zakázek

13 170

12 754

3,3 %

Zasmluvněno

1 385

993

39,6 %

 

 

Objem realizovaných výnosů v prvním čtvrtletí 2022 v segmentu stavebnictví je podstatně vyšší než u stejného období loňského roku. Díky vysokému objemu zakázek a příznivému počasí bylo možné zvýšit výnosy o více než 20 %.

 

Provozní rentabilita stavebního segmentu dosáhla 3,0 % a byla nižší než ve stejném období předchozího roku, kdy dosáhla 4,1 %. Pociťujeme drastický nárůst cen materiálů, který je nejlépe vidět na cenách oceli různého druhu. V některých oblastech pozorujeme výpadky v dodavatelském řetězci, což dále ztěžuje plnění smluv. Rozpočty všech realizovaných projektů jsou průběžně aktualizovány, přičemž díky jejich dobré rentabilitě se i v dalších obdobích udržuje stabilní průměrná rentabilita portfolia. Vliv změn cen klíčových vstupů je viditelný především u projektů s relativně nízkou rozpracovaností.

 

Hrubá rentabilita stavebního segmentu v analyzovaném období dosáhla 3,2 %, což je méně než v prvním čtvrtletí roku 2021, kdy dosáhla hodnoty 3,4 %. Rentabilitu na úrovni zisku před zdaněním podpořil letos hlavně kladný výsledek z finanční operací za připsané úroky z vkladů.

 

Neočekávané nárůsty cen materiálů ovlivnily také náš přístup k cenotvorbě u nových zakázek. Všechny projekty, jejichž kalkulace byly postaveny na cenách z doby před vypuknutím války na Ukrajině, byly přepočítány tak, abychom byli sto učinit kvalifikované rozhodnutí o podepsání nebo odstoupení z daného tendru. Aktualizované rozpočty byly většinou podstatně vyšší než minulé nabídkové ceny, kvůli čemuž jsme byli nucení z daných zadávacíh řízení odstoupit.

 

V prvním čtvrtletí 2022 jsme získali zakázky v hodnotě přesahující 1,4 mld. PLN. Objednávková kniha skupiny Budimex měla ke konci března 2022 hodnotu 13,2 mld. PLN, díky čemuž jsme měli zajištěnu práci na celý letošní rok a většinu roku 2023. Výzvou bude udržení objemu objednávek v perspektivě několika následujících čtvrtletí tak, abychom zajistili výnosy do dalších období po roce 2023.

 

Skupina Budimex ukončila první čtvrtletí roku 2022 s čistou hotovostní pozicí na úrovni 3 mld. PLN. V červnu 2022 plánujeme vyplatit zbývající dividendu za rok 2021 ve výši 23,47 PLN na jednu akcii. Celková dividenda za rok 2021 (včetně zálohy na dividendy vyplacené v roce 2021) tak dosáhne 38,37 PLN na jednu akcii.

 

V prvním čtvrtletí 2022 udržela skupina FBSerwis vysokou úroveň výnosů a dobrou rentabilitu. Zisk před zdaněním dosáhl 16 mil. PLN vůči 22 mil. PLN v prvním čtvrtletí 2021.

 

Segment služeb

(mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1. kvartál 2022

1. kvartál 2021

r/r

Výnosy

166

168

-0,9 %

Provozní zisk

15

22

-33,7 %

% výnosů

8,9 %

13,3 %

-4,4 p. b.

Zisk před zdaněním

17

23

-25,1 %

% výnosů

10,2 %

13,4 %

-3,3 p. b.

 

Výnosy skupiny FBSerwis, která je klíčovým aktivem segmentu poskytování služeb (výsledky segmentu služeb zahrnují také činnost několika menších společnosti, včetně Budimex Parking Wrocław), dosáhly 165 mil. PLN a byly přibližně stejné jako ve stejném období předcházejícího roku. Dosažený objem tržeb byl o něco vyšší, než předpokládaly naše interní plány, což vyplývalo především ze zvýšené kapacity údržby infrastruktury. Nárůst cen klíčových vstupů měl malý vliv na hlavní činnost skupiny FBSerwis, tedy na segment environmentálních služeb. V oblasti údržby infrastruktury jsme pociťovali především nárůst cen pohonných hmot.

 

V souladu s našimi předpoklady v současnosti plně využíváme potenciál a výrobní možnosti skupiny FBSerwis, což omezuje možnost dalšího organického růstu podnikání. Soustřeďujeme se na investice v rámci rozvoje stávajících technologií zpracování odpadu a skládek, díky čemuž jsme schopni dále zvyšovat rozsah činnosti a využívat zdroje. Připravujeme také několik akvizičních projektů, přičemž jeden z nich – převzetí společnosti z odvětví nakládání s odpady s ročními výnosy řádově 30 mil. PLN – může být uzavřen ještě v prvním pololetí tohoto roku. Hledáme firmy, které nám pomohou realizovat stávající úkoly, budou v souladu s obchodním modelem skupiny a současně přispějí ke zvyšování našich výnosů tak, aby v roce 2026 dosáhly úrovně 1 miliardy PLN při rentability.

 

Do stavební sezóny vstupujeme se zakázkovou knihou v objemu 13,2 mld. PLN.

 

Jako reprezentant odvětví vyzýváme k přehodnocení a aktualizaci valorizačních doložek, které pouze částečně kompenzují nárůst cen materiálů. Pozitivně hodnotíme navýšení limitů valorizace u části objednatelů až do úrovně 10 %, přičemž při současném měřítku nárůstu cen materiálů a dvouciferné inflaci to stále není dost, hlavně u projektů v realizaci.

 

Bez přiměřené valorizace může dojít k tomu, že dodavatelé budou nuceni pozastavit práce, případně mohou začít bankrotovat firmy v horší finanční kondici.

 

Naším cílem a výzvou pro nejbližší rok je udržení pozice lídra v klíčových oblastech stavebního trhu. Složitá situace na lokálním stavebním trhu nám navíc poskytuje další argumenty pro posílení naší přítomnosti na trzích v sousedních státech. Na německém trhu již realizujeme první zakázku a v poslední době jsme uspěli ve tendru na další projekt menší sportovní haly. Další fází naší zahraniční expanze bude vyhraná zakázka na českém a slovenském trhu, kde cílíme hlavně na infrastrukturní projekty. V posledních měsících jsme na těchto trzích podali více než deset relevantních nabídek, z nichž několik se podle ceny umístilo na druhém místě.

 

Po zakoupení projektu větrné farmy Drachowo (SPV Magnolia) s výkonem 7 MW jsme okamžitě zahájili stavební práce. Výrobu zelené elektrické energie zahájíme již v příštím roce. V souladu s přijatými směry rozvoje skupiny Budimex se poohlížíme po dalších investičních příležitostech, kdy vysoká hotovostní pozice nám dává široké investiční možnosti.

 

S vítězem programu Budimex Startup Challenge testujeme na našich stavbách automatické sledování BOZP. Zahajujeme spolupráci s týmem mladých vědců OSA Team, kteří získali hlavní cenu v soutěži CanSat Evropské kosmické agentury.

 

Věnovali jsme 0,5 mil. PLN na specializovaná nemocniční léčiva pro novorozeneckou nemocnici a nemocnici sv. Pantelejmona ve Lvově. Společně s Polským svazem zaměstnavatelů ve stavebnictví spolufinancujeme koupi sanitky pro Ukrajinu. Zaměstnanci celé skupiny Ferrovial věnují také vlastní finanční prostředky na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Finanční částka, kterou skupina Ferrovial a Budimex zdvojnásobí, bude předána společně vybranému fondu, který poskytuje pomoc Ukrajině. Odhadujeme, že celková výše naší pomoci Ukrajině, včetně podpory od našich zaměstnanců, přesáhne částku 4 mil. PLN.

 

Připravujeme první dvě rodičovské zóny z celkem pěti v letošním roce, a to v Samostatném veřejném ústavu zdravotní péče Okresní nemocnice ve městě Pisz a ve Vojvodské dětské nemocnici J. Brudzińského v Bydhošti. V domě pro osmičlennou rodinu v projektu Domov ze srdce 2 v Pomořském vojvodství probíhají finální práce.

 

V soutěži Diamanty infrastruktury a stavebnictví jsme získali titul generálního dodavatele stavby roku 2021. Stavba nového energetického bloku v Turově pro PGE, kterou realizovala společnost Budimex, obsadila první místo v soutěži Stavějte bezpečně polské Státní inspekce práce.