Budimex.pl

Rozšírenie zloženia predstavenstva Budimex SA

Posledná aktualizácia: 14. decembra 2022
Rozšírenie zloženia predstavenstva Budimex SA

Dňa 14. decembra Správna rada Budimexu vymenovala troch nových členov predstavenstva, čím rozšírila súčasné jeho štvorčlenné zloženie. Do novej funkcie boli od 01.01.2023 vymenovaní: Anna Karyś-Sosińska, Maciej Olek a Cezary Łysenko.

 

Anna Karyś-Sosińska vykonáva funkciu riaditeľky odboru riadenia ľudských zdrojov v Budimex SA. Maciej Olek je riaditeľom železničných stavieb Budimex SA. Cezary Łysenko je riaditeľom inžinierskych stavieb spoločnosti Budimex S.A.

 

Okrem novovymenovaných manažérov zostáva zloženie predstavenstva nasledovné: Artur Popko – predseda predstavenstva, Jacek Daniewski – riaditeľ právneho a organizačného útvaru, Marcin Węgłowski – riaditeľ finančného útvaru a Artur Pielech – predseda FB Serwis.

 

Rozšírenie predstavenstva a jeho posilnenie ja prirodzeným efektom rozvoja Skupiny Budimex. Skupina Budimex začala minulý rok fungovať aj na zahraničných trhoch: nemeckom, českom a slovenskom. Firma vyvinula segmenty stavebníctva: železničného, hydrotechnického, infraštruktúrneho. Budimex investoval do oblasti OZE, elektromobility a nakladania s odpadmi a surovinami. Vďaka rozšíreniu predstavenstva bude možné lepšie reagovať na požiadavky nových trhov a realizáciu strategických cieľov Skupiny v ďalších rokoch. Noví členovia Predstavenstva majú viac ako 20-ročné skúsenosti v práci na vedúcich a manažérskych pozíciách v Skupine Budimex. Boli súčasťou rozvoja nových divízií, organizačných štruktúr a realizácie najnáročnejších úloh z oblasti riadenia stavebníctva a ľudských zdrojov. Noví členovia predstavenstva vytvárajú a šíria kľúčové hodnoty Budimexu, budujú a rozvíjajú svoje tímy a posilňujú postavenie svojich podriadených oblastí v rámci odvetvia.

 

Anna Karyś-Sosińska je absolventkou Ekonomickej univerzity v Krakove. Svoje skúsenosti v oblasti HR začala pôsobením na Krakówskom technologickom inštitúte, kde v rokoch 2000 - 2002 ako konzultantka zodpovedala za procesy executive search vrcholového a top manažmentu.  So Skupinou Budimex je prepojená od roku 2002 a v priebehu posledných 20. rokov plnila úlohu Manažérky/Personálnej riaditeľky vo väčšine obchodných oblastí. Na začiatku roku 2022 prevzala funkciu riaditeľky odboru riadenia ľudských zdrojov v Budimex SA.

 

Maciej Olek je absolventom Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej vo Vroclave. V stavebnom odvetví sa pohybuje už viac ako 20 rokov. V rokoch 2001-2007 pracoval vo firme NCC Poľsko pri realizácii diaľnice A2 ako aj pri projekte Citytunnel v Malmo (Švédsko), kde vykonával funkciu zástupcu manažéra projektu. V rokoch 2008-2009 realizoval rýchlostnú cestu S3. Od roku 2010 je spojený s Budimex S.A. najprv ako správca stavby, potom ako kontraktačný manažér a riaditeľ. Od jesene 2014 je zodpovedný za budovanie kompetencií Budimex S.A. v oblasti železničného staviteľstva najskôr ako oblastný riaditeľ, potom ako riaditeľ pobočky a od mája 2020, keď Budimex S.A. prevzal vedúcu pozíciu na poľskom trhu v oblasti železničných projektov, ako riaditeľ výstavby železníc. 

 

Cezary Łysenko je absolventom Technickej univerzity v Białystoku. V rokoch 1996 - 1999 získaval prvé odborné skúsenosti na krajských úradoch, kde bol zodpovedný za dopravné inžinierstvo a cestný manažment. Od roku 2006 je spojený s Budimexom, najskôr ako manažér technického úseku, potom kontraktačný manažér, regionálny riaditeľ, riaditeľ severnej pobočky a v roku 2020 prevzal zodpovednosť za celú infraštruktúrnu výstavbu v Budimex S.A. Spolu s rozvojom Budimexu v roku 2021 prevzal zodpovednosť za rozvoj skupiny Budimex na zahraničných trhoch a stal sa členom dozorných rád Budimex Bau, Budimex Prague Construction a Budimex Slovakia. Je členom Dozornej rady FBSerwis. V decembri 2021 sa stal predsedom výkonného výboru Budimex S.A.