Budimex.pl

Kontakt

Formularz kontaktowy

 
 
 
 

Niniejszym, mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(dalej: RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem dotyczącym (a) Faktur i płatności; (b) Informacji dla mediów, (c) Odpowiedzialności biznesu (CSR); (d) Oferty; (e) Pracy; (f) Reklamy i promocji; (g) Relacji inwestorskich; (h) Staży i praktyk; (i) innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Budimex.
Podstawa prawna: [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
Budimex powołał Inspektora Ochrony Danych w Budimex S.A., z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail dane.osobowe@budimex.pl.
Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie: LINK.
Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl
Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania po wskazaniu przez Panią/Pana swojej szczególnej sytuacji.
Sposób zgłaszania wniosków dotyczących praw opisany został na stronie LINK.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Budimex S.A.
Nasze biura
Centrala
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel.: 22 623 60 00
fax: 22 623 60 01