Budimex.pl

Ład korporacyjny

Podstawowe dokumenty korporacyjne

Statut Budimeksu SA
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

 Regulamin Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Regulamin Zarządu Budimeksu SA 

Władze

Władze spółki

Walne Zgromadzenie Budimex S.A

Walne Zgromadzenie Budimex S.A

Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące i okresowe

Wybrane dane finansowe 

a) Budimex SA

b) Grupa Budimex

Materiały informacyjne na temat wyników finansowych:

2022202120202019201820172016
3Q2022

3Q2021

3Q2020

3Q2019

3Q20183Q20173Q2016
1H2022

1H2021

1H2020

1H2019

1H20181H20171H2016
1Q2022

1Q2021

1Q2020

1Q2019

1Q20181Q20171Q2016

 

Przepływy pieniężne

Dywidenda

Założenia polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022 – 2026

 

Informacje na temat dywidendy

  • rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2022

Raport nr 18/2023 Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2022?

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz publikacji raportów finansowych

Kalendarz publikacji raportów finansowych

Kalendarz spotkań z inwestorami

Kalendarz spotkań z inwestorami

Zapis spotkań z inwestorami

Kolejne spotkania z inwestorami będą nagrywane a ich zapis umieszczany na stronie internetowej - Nagrania

Prezentacje dla inwestorów

Prezentacje dla inwestorów

Rekomendacje

Rekomendacje

Strategia (strategia biznesowa, zrównoważony rozwój Grupy Budimex, wskaźnik równości wynagrodzeń)

Prace nad opracowaniem w jednym dokumencie strategii biznesowej trwają. Strategia zostanie opublikowana niezwłocznie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez właściwe organy Spółki. Równocześnie opracowana została strategia zrównoważonego rozwoju dostępna pod adresem https://esg.budimex.pl/

 

Materiały informacyjne na temat strategii spółki:

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności Grupy Budimex 2021

 

Polityka różnorodności Zarządu Budimex SA

 

Polityka różnorodności Rady Nadzorczej Budimex SA

 

Polityka różnorodności

 

Jak Spółka realizuje Politykę Różnorodności?

Programy motywacyjne

Programy motywacyjne

Wydatki ponoszone przez Spółkę oraz grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych

Wydatki ponoszone przez Spółkę oraz grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych

 

 

Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2020 r. to 5.768,08 zł.

Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2021 r. to 8.652,12 zł.

Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2022 r. to 8.671,97 zł  

Pytania zadawane spółce i udzielane odpowiedzi

Pytania zadawane spółce i udzielane odpowiedzi

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.pl

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

 

  Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021

 

 

 

Zarząd Budimex S.A. przesyła poniższy raport w związku ze zmianą komentarza do zasady 1.3.1., zasady 1.3.2., zasady 1.4. oraz zasady 1.4.1.

 

  GPW Dobre praktyki Budimex - grudzień 2023

 

Uzasadnienie wysłania raportu w czerwcu 2023 r.: w związku z przyjęciem Strategii Zrównoważonego Rozwoju zmianie ulega komentarz do zasady 1.3.1., zasady 1.3.2., zasady 1.4. oraz zasady 1.4.1. 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - czerwiec 2023

 

 

Uzasadnienie wysłania raportu we wrześniu 2022 r.: Zarząd Budimex S.A. przesyła poniższy raport w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi systemu compliance w Spółce. Zmianie ulegają komentarze do zasady 3.4. oraz zasady 3.5., przy czym zasada 3.5. zaczyna być stosowana przez Spółkę.

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - wrzesień 2022

 

Uzasadnienie wysłania kolejnego raportu w czerwcu 2022 r.: w związku z przedłużeniem terminu prowadzenia prac na strategią biznesową Spółki oraz strategią zrównoważonego rozwoju zmianie ulega komentarz do zasady 1.3., 1.3.2., 1.4. oraz 1.4.1., a także w związku ze zmianami w zakresie zarządzania ryzykiem i w zakresie audytu wewnętrznego w spółce o istotnym znaczeniu dla działalności Budimex, czyli FBSerwis S.A. zmianie ulega komentarz do zasady 3.7..

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - czerwiec 2022

 

Uzasadnienie wysłania raportu w czerwcu 2022: W związku z przyjęciem przez Zarząd Budimex S.A. Założeń polityki dywidendowej na lata 2022 - 2026 zmianie ulega komentarz do zasady 1.1.

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - czerwiec 2022

 

Uzasadnienie wysłania raportu w maju 2022: W związku z decyzjami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 19 maja 2022 r. zmianie ulega komentarz do zasady 2.1. oraz 2.2. oraz jako stosowane wskazane są zasady 4.8., 4.9.1., 4.13. i 4.14.

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - maj 2022

 

Uzasadnienie wysłania raportu w grudniu 2021: W zakresie zasad 1.3.1., 1.3.2., 1.4. oraz 1.4.1. DPSN 2021 uaktualniony został komentarz wskazujący nowy termin zakończenia prac nad strategią Spółki.

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - grudzień 2021

 

Uzasadnienie wysłania raportu we wrześniu 2021: W zakresie zasady 2.4. oraz 2.10 DPSN 2021 w związku z dokonaniem przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęciem zasad uchwalania budżetu Rady i zasad wyboru podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Rady Nadzorczej, ww. zasady zaczęły być stosowane przez Spółkę. W zakresie zasady 2.1. oraz 2.2. uaktualniony został komentarz Spółki.

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - wrzesień 2021

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN 2021 - lipiec 2021

 
 
Spółka nie publikuje prognoz finansowych

Informacja o treści obowiązującej w Budimeksie SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Budimeksu SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu na okres co najmniej dwóch lat.

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

ZWZ 2023

ZWZ 2022

ZWZ 2021

ZWZ 2020

ZWZ 2019

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia:

ZWZ 2022

ZWZ 2021

ZWZ 2020

ZWZ 2019

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex SA

w roku 2022

 

w roku 2021

 

w roku 2020

 

w roku 2019

 

w roku 2018

 

w roku 2017

 

w roku 2016

 

w roku 2015

 

w roku 2014

 

w roku 2013

 

w roku 2012

 

w roku 2011

 

 

Oświadczenie o niezależności złożyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

 

  • Danuta Dąbrowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

 

 

Komitet Audytu:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 
 

Komitet Wynagrodzeń:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Marek Michałowski

4. Silvia Rodriguez Hueso

 

Komitet Inwestycyjny:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao


Bieżące i okresowe raporty z działalności spółki oraz Grupy Budimex

Biografie i doświadczenie zawodowe organów spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje z Walnych Zgromadzeń, dokumentacja udostępniana Akcjonariuszom, zasady uczestnictwa przedstawicieli mediów w Walnych Zgromadzeniach Budimeksu SA, adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.