Budimex.pl

Ład korporacyjny

Podstawowe dokumenty korporacyjne

Statut Budimeksu SA
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

 Regulamin Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Regulamin Zarządu Budimeksu SA 

Władze

Władze spółki

Walne Zgromadzenie Budimex S.A

Walne Zgromadzenie Budimex S.A

Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące i okresowe

Wybrane dane finansowe 

a) Budimex SA

b) Grupa Budimex

Materiały informacyjne na temat wyników finansowych:

202120202019201820172016

3Q2021

   3Q2020

  3Q2019

3Q2018 3Q20173Q2016

   1H2021

   1H2020

  1H2019

1H20181H20171H2016

   1Q2021

   1Q2020

   1Q2019

1Q20181Q20171Q2016

 

Przepływy pieniężne

Dywidenda

Informacje na temat dywidendy

  • rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2020

Raport bieżący nr 18 / 2021

Raport bieżący nr 30 / 2021

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz publikacji raportów finansowych

Kalendarz publikacji raportów finansowych

Kalendarz spotkań z inwestorami

Kalendarz spotkań z inwestorami

Zapis spotkań z inwestorami

Kolejne spotkania z inwestorami będą nagrywane a ich zapis umieszczany na stronie internetowej.

Prezentacje dla inwestorów

Prezentacje dla inwestorów

Rekomendacje

Rekomendacje

Strategia (strategia biznesowa, zrównoważony rozwój Grupy Budimex, wskaźnik równości wynagrodzeń)

Prace nad opracowaniem w jednym dokumencie strategii biznesowej trwają. Strategia zostanie opublikowana niezwłocznie po opracowaniu i zatwierdzeniu przez właściwe organy Spółki. Równocześnie w Grupie Budimex opracowywana jest strategia zrównoważonego rozwoju.

 

Materiały informacyjne na temat strategii spółki:

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Polityka różnorodności

Spółka prowadzi prace nad opracowaniem polityki różnorodności co do Rady Nadzorczej.

 

Polityka różnorodności Grupy Budimex 2021

 

Polityka różnorodności Zarządu Budimex SA

 

Polityka różnorodności

 

Jak Spółka realizuje Politykę Różnorodności?

Programy motywacyjne

Programy motywacyjne

Wydatki ponoszone przez Spółkę oraz grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych

Wydatki ponoszone przez Spółkę oraz grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych

Kwota wydatków na organizacje związkowe w 2020 r. to 5.768,08 zł.

Pytania zadawane spółce i udzielane odpowiedzi

Pytania zadawane spółce i udzielane odpowiedzi

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.pl

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

  Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN lipiec 2021

 

Uzasadnienie wysłania raportu we wrześniu 2021: W zakresie zasady 2.4. oraz 2.10 DPSN 2021 w związku z dokonaniem przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęciem zasad uchwalania budżetu Rady i zasad wyboru podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Rady Nadzorczej, ww. zasady zaczęły być stosowane przez Spółkę. W zakresie zasady 2.1. oraz 2.2. uaktualniony został komentarz Spółki.

 

  Raport w sprawie stanu stosowania DPSN wrzesień 2021

  Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016
Uchwała Zarządu Budimeksu SA z dn. 11.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"
Uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA z dn. 16.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"

Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

Informacja o treści obowiązującej w Budimeksie SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Budimeksu SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu na okres co najmniej dwóch lat.

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego 2016

Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016"

 

   Raport o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk 2016

 

Aktualny stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" poniżej

 

   Aktualny stan stosowania przez spółkę zasad dobrych praktyk 2016

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

ZWZ 2021

ZWZ 2020

ZWZ 2019

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia:

ZWZ 2021

ZWZ 2020

ZWZ 2019

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex SA

w roku 2020
w roku 2019
w roku 2018
w roku 2017
w roku 2016
w roku 2015
w roku 2014
w roku 2013
w roku 2012
w roku 2011

 

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności.

 

Oświadczenie o załączonej niżej treści złożyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

  • Danuta Dąbrowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Treść oświadczenia:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w pkt od a) do i) w ust. 1 oraz ust. 2 Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Oświadczam również, że niezależnie od pkt b ww. Załącznika, nie jestem pracownikiem Budimex S.A., podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie jestem związana/y z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.

Równocześnie oświadczam, że nie pozostaję w rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

 

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

 

Komitet Audytu:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 
 

Komitet Wynagrodzeń:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Mario Mostoles Nieto

4. Marek Michałowski

 

Komitet Inwestycyjny:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao


Bieżące i okresowe raporty z działalności spółki oraz Grupy Budimex

Biografie i doświadczenie zawodowe organów spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje z Walnych Zgromadzeń, dokumentacja udostępniana Akcjonariuszom, zasady uczestnictwa przedstawicieli mediów w Walnych Zgromadzeniach Budimeksu SA, adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu