Budimex.pl

Zasady postępowania dla kontrahentów Budimex SA

Kontrahent zobowiązuje się realizować swoje cele gospodarcze z poszanowaniem zasad praworządności, etyki i praw człowieka, w szczególności poprzez stosowanie podstawowych zasad postępowania określonych poniżej:

Zgodność z prawem

Działalność gospodarcza oraz zawodowa Kontrahenta będzie prowadzona w ścisłej zgodności z prawem obowiązującym we wszystkich miejscach jego działania.

 

Integralność etyczna

Działalność gospodarcza i zawodowa Kontrahenta oraz jego pracowników (przy czym przez „pracowników” rozumie się zarówno osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych) będzie prowadzona z poszanowaniem dla wartości integralności, zgodnie z zasadami uczciwości, unikania wszelkich form korupcji oraz z poszanowaniem uwarunkowań i potrzeb poszczególnych zaangażowanych w nią podmiotów.

Kontrahent będzie promować wśród swoich pracowników uznanie oraz szacunek dla postępowania zgodnego z niniejszymi zasadami.

 

Poszanowanie Praw Człowieka

Wszelkie działania Kontrahenta i jego pracowników będą wykonywane z  poszanowaniem praw człowieka i swobód publicznych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

 

Powyższe zasady podstawowe przekładają się na następujące  zobowiązania:

 

 

Relacje z pracownikami i pomiędzy pracownikami

 • Kontrahent bierze na siebie odpowiedzialność za tworzenie środowiska pracy wolnego od wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz zachowań charakteryzujących się jakiegokolwiek typu przemocą skierowaną przeciwko osobom.
 • Wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem przez przełożonych, podwładnych i kolegów.
 • Kontrahent zapewnia swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy i zobowiązuje się do ciągłej aktualizacji środków zabezpieczających przed wypadkami oraz ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi swoją działalność.
 • Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Zobowiązani są również do odpowiedniego używania przydzielonego im sprzętu przy wykonywaniu niebezpiecznych prac, do przekazywania swym kolegom i podwładnym wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz zachęcania do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 • Kontrahent nie dopuszcza pracy małoletnich. Kontrahent nie korzysta z pracy małoletnich ani nie stosuje w działalności gospodarczej żadnych produktów i usług pochodzących z pracy małoletnich, dbając jednocześnie o wypełnianie przepisów Międzynarodowej Organizacji Pracy odnoszących się do prac osób niepełnoletnich.

 

Zobowiązania wobec osób trzecich i rynku

 • Kontrahent zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań uznawanych za nieuczciwą konkurencję i zobowiązuje się do dbałości o przestrzeganie norm prawnych dotyczących ochrony zasad konkurencyjności.
 • Kontrahent nie będzie dokonywał przekupstwa wobec władz i urzędników państwowych oraz zakazuje swoim pracownikom dokonywania i otrzymywania od osób trzecich nienależnych opłat jakiegokolwiek rodzaju, prezentów, datków czy przysług nieobjętych zwyczajową działalnością rynkową, lub które, ze względu na swą wartość, charakter bądź okoliczności, mogą wpłynąć na rozwój stosunków handlowych, urzędowych i zawodowych, w których uczestniczy firma.
 • Kontrahent ustanawia jako główną wytyczną swojej działalności gospodarczej dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług.
 • Kontrahent stara się jak najlepiej zaspokoić oczekiwania swoich klientów i dokłada wszelkich starań aby poznać z wyprzedzeniem ich potrzeby.
 • Pracownicy Kontrahenta są odpowiedzialni za dbałość o powierzone im aktywa firmy, zabezpieczając je przed wszelkimi szkodami, utratą, kradzieżą czy niewłaściwym, niezgodnym z prawem bądź nieuczciwym użyciem.
 • Kontrahent gwarantuje poszanowanie poufności posiadanych danych dotyczących osób trzecich.

 

Zobowiązania wobec otoczenia

 • Kontrahent zobowiązuje się do dbałości o poszanowanie środowiska naturalnego przy wykonywaniu swojej działalności oraz do ograniczenia do minimum ewentualnych skutków tej działalności dla środowiska. Firma udostępnia swoim pracownikom wszelkie konieczne środki, umożliwiając osiągnięcie powyższego celu.
 • Kontrahent zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
 • Kontrahent przyczynia się do zachowania zasobów naturalnych oraz ochrony obszarów o specjalnych walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych czy kulturalnych.
 • Kontrahent zobowiązuje się do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i przestrzegania praw kraju, w którym prowadzi działalność.