Budimex.pl

Władze

Zarząd

Dariusz Blocher
Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, Dyrektor na Europę Ferrovial Construction

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. 
Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej "Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. 
W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). 
Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu SA i członka zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 jest prezesem Zarządu, dyrektorem generalnym Budimeksu SA.

Artur Popko
Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA.

Cezary Mączka
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990). Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002) i aplikację prokuratorską.

W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real).

W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE. Na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego.

1 grudnia 2015 r. objął stanowisko  dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimeksie SA.

Jacek Daniewski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego

Ukończył Uniwersytet Warszawski. W 1978 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie.

W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny.

W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych.
Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Budimeksie Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, w okresie od 1996 roku do dnia przekształceń strukturalnych w grupie kapitałowej Budimex, pełnił funkcję koordynatora zespołu radców prawnych w Budimeksie Dromeksie.
W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego.
W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA.

Marcin Węgłowski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był w BDO Binder Sp. z o.o. w departamencie Audytu.
Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych.
W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland.
Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS.
Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.

Rada nadzorcza

Marek Michałowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku Prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S.A. Od października 2009 r. do sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo-Wschodnią. W latach 2001-2013 prezes Rady, a następnie prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marek Michałowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Juan Ignacio Gaston Najarro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Juan Ignacio Gaston Najarro nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Igor Chalupec
Sekretarz Rady Nadzorczej

Igor Adam Chalupec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). W latach 1991-1995 założyciel, a następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (dawniej CBM Pekao SA). Był również przewodniczącym samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 –   rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta w 2006 r. – największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Od 2007 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions firmy działającej w sferze usług finansowych i prowadzącej doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć, określania i implementacji strategii wyjścia z inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-obecnie), PZU Życie (2008-obecnie), Banku Handlowego w Warszawie (2009-obecnie). Od 2008 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Capital, firmy koncentrującej zarządzającej funduszami private equity na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Fundacji Nadzorczej Instytutu Spraw Publicznych. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Współautor książki "Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN" poświęconej nabyciu rafinerii w Możejkach.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Igor Adam Chalupec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Członek Rady

Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest absolwentką wydziałów Bankowości i Finansów oraz Zarządzania (kierunek CEMS) Szkoły Głównej Handlowej i Copenhagen Business School, doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką programu Harvard Business School & IESE pod tytułem ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem przy katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.

Pierwsze kroki w karierze stawiała w firmie Arthur Andersen w latach 2000 – 2002. W 2002 w ramach stypendium Fullbright studiowała na Haas School of Business, przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, pod patronatem Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii - Profesora Oliviera Williamsona.

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych podjęła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, koncentrując się na zagadnieniach z dziedziny regulacji bankowych i ładu korporacyjnego. Równolegle, w latach 2003 - 2004 była Asystentem Profesora w Westfalisch Wilhelms-Universitat Munster w Niemczech, gdzie badała temat i publikowała o relacjach pomiędzy bankowością i ładem korporacyjnym jako Stypendysta fundacji Roman Herzog & Hertie Governance School. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała za nadzór właścicielski.

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska była członkiem rady nadzorczej BUMAR w latach 2006 – 2008 oraz w 2006 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Cenzin, spółki-córki BUMAR. Była też Członkiem Rady Nadzorczej Banku BPH w latach 2008 – 2014, zaś od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej mBanku. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest wice-przewodniczącą rady Nadzorczej TransEU od 2018, a od 2017 jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP.

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest autorką prac naukowych z dziedziny ładu korporacyjnego.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 06.05.2019 r. Pani Agnieszka Słomka - Gołębiowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Danuta Dąbrowska
Członek Rady

Danuta Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku jest członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants). Ukończyła programy Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego, Strategiczne Finanse oraz Wysoka Wydajność Zarządcza organizowane przez IMD w Szwajcarii. Pani Danuta Dąbrowska jest także absolwentką programu “Best-In-Retail” prowadzonego przez Harvard Business School.

Rozpoczęła karierę zawodową w 1991 jako Asystent Finansowy w Dziale Audytu Arthur Andersen w Warszawie. Od 1993 była związana z warszawskim biurem Coopers & Lybrand gdzie kolejno zajmowała stanowiska Specjalisty, Starszego Specjalisty oraz Kierownika w departamentach Finansów Korporacyjnych i Business Assurance.  W latach 1997 – 2001 związana była z Ericsson w biurach w Warszawie i Sztokholmie piastując stanowisko Szefa Działu Finansowego i Kontroli Biznesowej z odpowiedzialnością za Polskę i rynki azjatyckie. W 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego TP Internet. Od 2004 jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy odpowiadała za finanse ECCO Sko A/S w regionach: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód. Od 2009 do 2019, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej i Rynków Wschodzących, Pandora A/S.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. od kwietnia 2014, a w latach 2012 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Danuta Dąbrowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 06.05.2019 r. Pani Danuta Dąbrowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Artur Kucharski
Członek Rady

Artur Kucharski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w  spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW.

W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.

Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i ponad 10-letnim nadzorczym. W 1999 uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł MBA w 2011 roku.

Od października 2017 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka w Alior Bank SA.

Od kwietnia 2016 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco South Eastern Europe S.A.

Od lipca 2015 do lipca 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu Strategii w Prime Car Management S.A.

Od października 2011 roku do lipca 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)

Od sierpnia 2010 roku– Członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland SA.

Od lipca 2010 do maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej w Globe Trade Centre SA

Od lutego 2011 do marca 2012 Członek Rady Nadzorczej w Hydrapres SA.

Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej w Mostostal Zabrze Holding SA

Od kwietnia 2010 do września 2012 - Kopex SA – Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, Audyt Wewnętrzny i Strategię, a wcześniej Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznych.

Od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2010 roku - PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, dział: Doradczy, stanowisko: od Starszego Menadżera do Dyrektora

Zakres obowiązków (typy realizowanych projektów):

• Doradztwo strategiczne obejmujące zagadnienia takie jak: analiza rynku, ocena pozycji konkurencyjnej firmy, definiowanie opcji strategicznych, analiza finansowa, wybór opcji optymalnej, planowanie i realizacja wdrożenia.

• Doradztwo operacyjne: restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, zmiana organizacji zakupowych, poprawa przepływów gotówkowych, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą.

• Doradztwo w obszarze kontroli i nadzoru w obszarach: ocena i poprawa systemu kontroli wewnętrznych, audyt wewnętrzny, projekty o charakterze dochodzeniowym (forensic), ocena jakości i poprawności funkcjonowania organów statutowych i inne.

Od września 1995 – do marca 2002 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, dział: Badanie sprawozdań finansowych, stanowisko: od Asystenta do Menadżera

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 27.05.2020 r. Pan Artur Kucharski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Janusz Dedo
Członek Rady

Janusz Dedo jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendysta rządu amerykańskiego na Uniwersytecie w Minnesocie. Karierę zawodową rozpoczynał w Instytucie Gospodarki Światowej, gdzie zajmował się oceną sytuacji na Światowych rynkach surowcowych. Od czerwca 1987 był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w Biurze Współpracy z Bankiem Światowym. Obecnie jest prezesem Zarządu HSBC Bank Polska S.A. od sierpnia 2005 roku. Wcześniej, w latach 1998-2004, był wiceprezesem zarządu Banku PEKAO S.A. odpowiedzialnym za pion bankowości detalicznej, a następnie prezesem Banku PEKAO Ukraina Ltd., którą pełnił do lipca 2006 roku. Zasiadał również w regionalnych i globalnych strukturach zarządczych organizacji MasterCard. Od wielu lat Pan Janusz Dedo pełni funkcję członka Rady Związku Banków Polskich, a od czerwca 2011 roku również funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Janusz Dedo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 06.05.2019 r. Pan Janusz Dedo jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Javier Galindo Hernández
Członek Rady

Javier Galindo Hernández inżynier budowlany, absolwent Politechniki Madryckiej, posiada dyplom MBA (Instituto de Empresa), ukończył PADE, Program zarządzania na wysokim szczeblu (IESE) oraz Program rozwoju dla osób na kierowniczych stanowiskach (w Whittemore School of Business & Economics Uniwersytetu New Hampshire USA). W Grupie Ferrovial od 1987 r., początkowo jako dyrektor projektów, następnie kontroler w Dziale Finansów, Planowania oraz Kontroli Grupy. Po fuzji spółek Ferrovial SA i Agroman SA, pełnił funkcję dyrektora finansowego Ferrovial Agroman SA. Jako dyrektor ds. finansów i rozwoju spółki odpowiedzialny był za określanie oraz opracowywanie strategii dla krajowych i międzynarodowych zakupów (najważniejszym był zakup Budimeksu oraz spółki budowlanej Webber w Teksasie, USA). 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Javier Galindo Hernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez
Członek Rady

José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Od 1983 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa prawnego w Instituto de Empresa. W 1981 r. podjął pracę w Grupie Ferrovial, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Prawnego Ferrovial Agroman SA. Od 25 lat jego kariera zawodowa związana jest z zagadnieniem kontraktów publicznych, w szczególności z realizacją budów.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Fernando Luis Pascual Larragoiti
Członek Rady

Fernando Luis Pascual Larragoiti jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program). Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 – 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a od roku 2008 zarządza krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji. Od 24 kwietnia 2014 do 18 grudnia 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Budimeksu S.A.  

Zgodnie z oświadczeniem Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Składy osobowe Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

 

1. Danuta Dąbrowska
2. Agnieszka Słomka-Gołębiowska
3. Javier Galindo Hernandez

 

Komitet Wynagrodzeń:

 

1. Igor Chalupec

2. Juan Ignacio Gaston Najarro

3. Marek Michałowski

 

Komitet Inwestycyjny:

 

1. Janusz Dedo
2. Javier Galindo Hernandez

3. Fernando Luis Pascual Larragoiti


Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje z Walnych Zgromadzeń, dokumentacja udostępniana Akcjonariuszom, zasady uczestnictwa przedstawicieli mediów w Walnych Zgromadzeniach Budimeksu SA, adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu