Budimex.pl

Budimex postaví varšavský plynovod pro Gaz-System

Datum aktualizace: 22. března 2023
Budimex postaví varšavský plynovod pro Gaz-System

Společnost Budimex podepsala smlouvu se společností GAZ-SYSTEM S.A. na generální realizaci Varšavského plynovodu o délce 28 km v režimu „build“. Jedná se o další plynovod po výstavbě části plynovodu Baltic Pipe, který tento polský dodavatel dokončil ve stanoveném termínu v roce 2022. Nabídka Budimexu byla v zadávacím řízení získala nejvyšší hodnocení a v prosinci 2022 byla vybrána jako nejvýhodnější.

 

Plynovod vede na trase Rembelszczyzna – Mory severozápadně od Varšavy. Hodnota smlouvy činí 188 mil. PLN bez DPH. Zahájení stavebních prací je plánováno ihned po podpisu smlouvy. Termín dokončení prací je 24 měsíců od data uzavření smlouvy, což připadá na první polovinu roku 2025. Záruční doba je 36 měsíců.

 

Varšavský plynovod je strategický infrastrukturní projekt pro Varšavu a tento region Polska. Díky výstavbě nového plynovodu se zlepší přístup k zemnímu plynu jak pro průmyslové odběratele, tak pro obyvatele varšavské aglomerace. Fungující plynovod sníží emise škodlivých látek, čímž se zlepší kvalita ovzduší v hlavním městě.

 

Součástí projektu je i výstavba:

 • optické sítě,
 • podzemního připojovacího systému DN700/DN100, který umožní napojení stávající regulační stanice zemního plynu Jabłonna,
 • regulační stanice umístěné v bezprostřední blízkosti stávající regulační stanice,
 • systémů propojení vybudovaného plynovodu se stávajícím plynovodem,
 • pěší a cyklistické stezky tvořící nouzovou příjezdovou komunikaci pro hasiče v délce 1,4 km, vedené podél stávající pěší a cyklistické stezky,
 • katodického ochranného systému se stanicemi katodické ochrany s anodovým uzemněním a stanicemi galvanických anod.

 

Moderní technologie

Přes 5 km trasy, tedy asi 1/5 délky plynovodu, bude provedeno bezvýkopovými metodami – celkem je naplánováno 32 různě dlouhých zemních protlaků. Jedná se o pět tzv. dlouhých – dvě horizontální směrová vrtání (HDD) a tři protlaky metodou Direct Pipe. Tento způsob provádění prací výrazně snižuje zásahy do přírodního prostředí – přírodně hodnotné lokality, jako je rezervace Ławice Kiełpińskie na řece Visle nebo Młociński park ve varšavské části Bielany, zůstanou nedotčena.

 

K zemnímu protlaku pod dnem řeky Visly a rezervací Ławice Kiełpińskie v délce asi 1149 metrů bude použita technologie horizontálního směrového vrtání, tzv HDD. To umožní obejít cennou přírodní oblast rezervace a zachovat kontinuitu říční plavby. Druhé vrtání HDD je plánováno v oblasti lesu Nowa Warszawa (Młociński park). Bezvýkopové vedení plynovodu v délce asi 1200 metrů umožní zachování zdejších stromů.

 

Druhou použitou bezvýkopovou metodou bude Direct Pipe. Aby bylo možné v co největším rozsahu zachovat stromy, bude tato technologie použita:

 • pod Młocińským parkem v délce asi 526 m,
 • v oblasti zahrádkářské kolonie v Bielanech – plynovod bude veden bezvýkopově pod zemí v délce asi 320 m (oblast podél nábřeží Visly přiléhající k Młocińskému parku),
 • pod ul. Modlińska a v lesní oblasti na západní straně ul. Modlińské v délce asi 529 m (lesní oblast od ul. Modlińska směrem k řece Visle).

 

Ochrana životního prostředí

V průběhu projektování trasy Varšavského plynovodu byla přijata řada opatření k ochraně životního prostředí. Ve fázi výstavby bude stavební pás v lesních oblastech zúžen na 15 metrů (standardní šířka je 18–20 m), což je minimální šířka nutná pro provádění prací a dopravu stavebních výrobků na staveniště.

 

Podél trasy plynovodu je navržena řada bezvýkopových protlaků, zejména v zalesněných oblastech, jako jsou: Młocińský park, les Nowa Warszawa a lesní oblast v okolí ul. Modlińské. Tyto protlaky umožní vést plynovod hluboko pod zemí, což bude ku prospěchu životního prostředí.

 

Po dokončení výstavby budou ve stavebním pásu provedeny doprovodné výsadby původních druhů. Kromě toho jsou plánovány dobrovolné výsadby v rámci ekologických aktivit ve varšavské aglomeraci.

 

Použití bezvýkopových technologií nejen výrazně snižuje zásahy do životního prostředí, ale také umožňuje méně náročným způsobem překonávat terénní překážky – křižovatky se silnicemi, viadukty a vodními toky, např. řeky nebo kanály. V průběhu stavebních prací budou komunikace překonány pomocí protlaků, díky kterým nedojde k zastavení dopravy.

 

Všechny tyto činnosti ovlivnily konečnou cenu stavby a jejich přínos pro životní prostředí je značný. Pro zachování stromů budou mít mimořádný význam především technicky náročné bezvýkopové protlaky.

 

Základní parametry a popis projektu:

 • vysokotlaký plynovod,
 • průměr: 700 mm,
 • provozní tlak: 8,4 MPa,
 • délka: asi 28,5 km.