Budimex.pl

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.

Data aktualności: 30 marca 2012

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 168 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2011 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie części zysku netto za 2011 rok w kwocie 280.065.175,06 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 złotych brutto na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto w wysokości 302.876,05 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, wychodząc z następujących przesłanek:

 

- Budimex S.A. w roku 2011 osiągnął zysk netto w wysokości 280.368 tysięcy złotych,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 1.570.117 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy w ogólnej kwocie 280.065.175,06 złotych nie

  spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2012.

 

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 171 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.

W związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW):


? w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr 15/1282/2011,
? w dniu 19 października 2011 roku, Uchwałą Nr 20/1287/2011

 

„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zwanych dalej DSP 2011
i 2011 bis, z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, (za wyjątkiem Zasady 10 z Rozdziału IV, która powinna być stosowana najpóźniej od dnia 1 stycznia 2013 r.) Zarząd i Rada Nadzorcza uznały za celowe zaproponowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. (jest to Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Budimex S.A. w dniu 26 kwietnia  2012 roku) podjęcie uchwały w tej sprawie.
Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w roku 2003, 2005, 2008 i 2011 podjęło uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (dobrych praktyk)
w Budimex S.A. w poprzednich implementacjach.
Zarząd podjął następujące analogiczne decyzje w sprawie przestrzegania DPS 2011 i DPS 2011bis  w Spółce Budimex S.A.:
? Uchwałę Nr 28 Zarządu Budimex S.A. z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 01 stycznia 2012 r. przez Zarząd Budimex S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011,

 

? Uchwałę Nr 30 Zarządu Budimex S.A. z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 01 stycznia 2012 r. przez Zarząd Budimex S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.
Uchwały ww. podtrzymały zawieszenie obowiązku zapewnienia Akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.  Uzasadnienie zawieszenia nie uległo zmianie. Spółka zapewni Akcjonariuszom ww. udogodnienia z chwilą pozbycia się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce nowych regulacji. Wątpliwości wynikają z braku doświadczeń uczestników procesu (Akcjonariuszy, Spółki, podmiotów obsługujących) i obawy przeprowadzenia Zgromadzenia nie zgodnie z obowiązującym prawem.

Rada Nadzorcza Budimex S.A. podjęła następujące analogiczne decyzje
w sprawie stosowania i nadzorowania przestrzegania DPS 2011 i DPS 2011bis w Spółce Budimex S.A.:
? Uchwałę Nr 191 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2012 roku przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. i nadzorowania przestrzegania w Spółce, „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011.


? Uchwałę Nr 193 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2012 roku przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. i nadzorowania przestrzegania w Spółce, „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, Uchwałą nr 196 z dnia 28 marca 2012 roku wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o nr 171 w proponowanej treści, która przewiduje zawieszenie obowiązku zapewnienia Akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka od kilku lat zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie przewiduje się w tym zakresie jakichkolwiek zmian.