Budimex.pl

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r.

Data aktualności: 26 marca 2013

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 147 636 tysięcy złotych z kapitału zapasowego, powstałego z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), który na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 225 755 tysięcy złotych. Po pokryciu straty wysokość kapitału zapasowego, powstałego
z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej wyniesie 78 119 tysięcy złotych.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 175 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2012 r.
Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie części zysku netto za 2012 rok w kwocie 112 077 130,22 zł złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł złotych brutto na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto w wysokości 172 336,16 zł złotych na kapitał zapasowy, wychodząc z następujących przesłanek:

 

- Budimex S.A. w roku 2012 osiągnął zysk netto w wysokości 112 249 466,38 złotych,
-  Budimex S.A. posiada na pokrycie straty z lat ubiegłych  środki na kapitale zapasowym w kwocie 225 755 tysięcy złotych pochodzącym z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio),
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 1 043 008 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy w ogólnej kwocie 112 077 130,22 złotych nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2013.

 

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 179 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku

W związku z Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 21 listopada 2012 roku dotyczącą zmian w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, zwanych dalej DSP 2012, z terminem wejścia w życie z dniem
1 stycznia 2013 roku, Zarząd i Rada Nadzorcza uznały za celowe zaproponowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. (jest to Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Budimex S.A. w dniu 24 kwietnia  2013 roku) podjęcie uchwały w tej sprawie.
Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w roku 2003, 2005, 2008, 2011 i 2012 podjęło uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (dobrych praktyk) w Budimex S.A. w poprzednich implementacjach.


Zarząd Budimex S.A. podjął Uchwałę Nr 18 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 01 stycznia 2013 r. przez Zarząd Budimex S.A. DPS 2012.
Uchwała ww. podtrzymała wyłączenie obowiązku zapewnienia Akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Uzasadnienie wyłączenia nie uległo zmianie. Spółka zapewni Akcjonariuszom ww. udogodnienia z chwilą pozbycia się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce nowych regulacji. Wątpliwości wynikają z braku doświadczeń uczestników procesu (Akcjonariuszy, Spółki, podmiotów obsługujących) i obawy przeprowadzenia Zgromadzenia nie zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Rada Nadzorcza Budimex S.A. podjęła Uchwałę Nr 204 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 roku przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. i nadzorowania przestrzegania w Spółce DPS 2012 z uwzględnieniem ww. ograniczeń dotyczących udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, Uchwałą nr 205 z dnia 26 marca 2013 roku wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o nr 179 w proponowanej treści, która przewiduje wyłączenie obowiązku zapewnienia Akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka od kilku lat zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie przewiduje się w tym zakresie jakichkolwiek zmian.