Budimex.pl

Ład korporacyjny

I.Z.1.1. Podstawowe dokumenty korporacyjne

Statut Budimeksu SA
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA
Regulamin Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimeksu SA        
Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Regulamin Zarządu Budimeksu SA 

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

 "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016"

Uchwała Zarządu Budimeksu SA z dn. 11.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" 
Uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA z dn. 16.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

I.Z.1.2. Władze spółki
I.Z.1.3. Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu
I.Z.1.4. Struktura akcjonariatu
I.Z.1.5. Raporty bieżące i okresowe
I.Z.1.6. Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

I.Z.1.7. Materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych:

a) Strategia

b) Materiały informacyjne na temat wyników finansowych:

20152014

2013

20122011

3Q2015

3Q20143Q20133Q20123Q2011

1H2015

1H20141H20131H20121H2011

1Q2015

1Q20141Q20131Q20121Q2011

 

I.Z.1.8. Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat:

a) Budimex SA

b) Grupa Budimex

I.Z.1.9. Informacje na temat dywidendy

I.Z.1.10. Spółka nie publikuje prognoz finansowych
I.Z.1.11. poniżej
I.Z.1.12. Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego

I.Z.1.13. Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016"

 

   Raport o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk

 

Poniżej zamieszczono uaktualnioną informację o stosowaniu przez Budimex SA „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zmiana dotyczy komentarza do zasady I.Z.1.15. poświęconej stosowaniu przez Spółkę polityki różnorodności. Zgodnie z tym komentarzem Spółka jak dotychczas stosuje politykę różnorodności z tym, że obecnie treść tej polityki została zamieszczona na stronie internetowej. Spółka informowała o stosowaniu dobrych praktyk w raporcie z dnia 22 grudnia 2015 roku o nr 1/2015 oraz z dnia 04 stycznia 2016 r.

 

   Uaktualniony raport o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk

I.Z.1.14. Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu
I.Z.1.15. Polityka różnorodności
I.Z.1.16. Transmisja obrad walnego zgromadzenia - transmisja obrad ZWZ rozpocznie się w dniu 26.04.2016 r. o godz. 9.00

I.Z.1.17. Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

I.Z.1.18. Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.
I.Z.1.19. Pytania akcjonariuszy do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiedzi zarządu lub wyjaśnienie przyczyny ich braku.

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia:

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

I.Z.1.21. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami:

a) Jarosław Deniszczuk: jaroslaw.deniszczuk@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.pl

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex SA

  w roku 2015
w roku 2014
w roku 2013

w roku 2012

  w roku 2011

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Budimeksu SA

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Rozdział II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych pkt 1 ppk 2a).

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Budimex S.A. w okresie od 09.05.2012 roku do 22.12.2015 roku.

 

W składzie Zarządu Budimeksu SA:

 1. w okresie od 25 maja 2012 roku do 22 grudnia 2015 roku pełniło obowiązki sześciu członków Zarządu, wszyscy mężczyźni.

 

W składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. w okresie od 09 maja 2012 roku do 22 grudnia 2015 roku pełniło obowiązki dziewięcioro członków Rady, w tym jedna kobieta i ośmiu mężczyzn.

 

Raporty o stosowaniu ładu korporacyjnego

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Raport o niestosowaniu Zasady 12 z działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz Zasady nr 10 pkt 2) z działu IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy - 2012

Raport o niestosowaniu części zasady nr 10 działu IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - 2011

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności.

 

Oświadczenie o załączonej niżej treści złożyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

 • Marzenna Weresa
 • Igor Chalupec
 • Piotr Kamiński
 • Janusz Dedo

 

Treść oświadczenia:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w pkt od a) do i) w ust. 1 oraz ust. 2 Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Oświadczam również, że niezależnie od pkt b ww. Załącznika, nie jestem pracownikiem Budimex S.A., podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie jestem związana/y z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.

Równocześnie oświadczam, że nie pozostaję w rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powiązani z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

 

 

I.Z.1.11. Informacja o treści obowiązującej w Budimeksie SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Budimeksu SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

 

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

 

1. Marzenna Anna Weresa - przewodnicząca
2. Janusz Dedo
3. Javier Galindo Hernandez

 

Komitet Wynagrodzeń:

 

 1. Marek Michałowski - przewodniczący
 2. Igor Chalupec
 3. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco

 

Komitet Inwestycyjny:

 

 1. Piotr Kamiński - przewodniczący
 2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
 3. Javier Galindo Hernandez

Bieżące i okresowe raporty z działalności spółki oraz Grupy Budimex

Biografie i doświadczenie zawodowe organów spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje ze Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki - nowe przepisy, ustawy,  zarządzenia i zmiany oraz informacje dla przedstawicieli mediów o możliwości i sposobie wzięcia udziału w posiedzeniach.  

Pozostałe
( więcej )

Polityka i procedura Budimex S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych

Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu