Budimex.pl

Komentarz prezesa do wyników za IIIQ 2017

Data aktualności: 25 października 2017
Komentarz prezesa do wyników za IIIQ 2017

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2017 bardzo dobrymi wynikami – o 11% wyższą rok do roku sprzedażą, znaczącą poprawą rentowności i wynikiem netto na poziomie 337 milionów złotych.

 

Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym (7%), jak i deweloperskim (84%). Wyższa o 175 milionów w porównaniu do 9 miesięcy 2016 roku sprzedaż w segmencie deweloperskim była skutkiem wyższej o 123% liczby sprzedanych notarialnie mieszkań.

 

W ciągu trzech kwartałów 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 17%, 38% i 34%. Wysoka rentowność wynikała przede wszystkim z rozliczenia kończących się kontraktów infrastrukturalnych podpisanych 2-3 lata temu. Jednak ze względu na rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów w budownictwie utrzymanie porównywalnego poziomu zyskowności w kolejnych kwartałach może okazać się niemożliwe.

 

Na koniec września 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Budimex osiągnęła satysfakcjonujący poziom 9,3 miliarda złotych. Zgodnie z przyjętą strategią, aż 1,1 miliarda złotych w portfelu zamówień stanowiły kontrakty kolejowe. Dodatkowo w październiku 2017 roku podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP PLK na modernizację linii kolejowej E-30 na odcinku Trzebinia – Krzeszowice, co daje nam czwarte miejsce pod względem wartości pozyskanych kontraktów na rynku kolejowym. W celu realizacji przedsięwzięć kolejowych, Grupa Budimex zakontraktowała już 100% planowanych dostaw sprzętu kolejowego. W przyszłości możliwe będą dodatkowe zakupy, jednak na znacznie mniejszą skalę. 

 

Grupa Budimex podpisała w ciągu trzech kwartałów 2017 roku kontrakty o wartości 4,5 miliarda złotych. Wartość podpisanych kontraktów była wyższa o 8% od wartości z analogicznego okresu 2016 roku. Dodatkowo, wartość kontraktów w których oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi obecnie około 2 miliardów złotych. Oczekujemy dalszego ożywienia na rynku przetargów infrastrukturalnych i licznych rozstrzygnięć przetargów z GDDKiA. Ze względu na coraz trudniejsza sytuację na rynku – wzrost kosztów zatrudnienia, niedobór pracowników, rosnące ceny materiałów i usług podwykonawców – będziemy selektywnie podchodzić do nowych kontraktów. Aktualnie przygotowujemy się do składania ofert m.in. na budowę odcinków tras S19, S61 i dokończenie A1.

 

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2017 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 1 471 miliona złotych. Po spadku salda środków pieniężnych w pierwszym półroczu, w trzecim kwartale odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu wzrost, którego spodziewamy się również w kolejnych miesiącach.
W porównaniu do stanu na 30 września 2016 roku, pozycja gotówkowa była niższa o 656 milionów złotych, między innymi ze względu na wyższe wydatki inwestycyjne (m.in. na sprzęt kolejowy), a także wzrost wydatków na zakup gruntów w segmencie deweloperskim. Chcąc zabezpieczyć się przed przewidywanym w najbliższym czasie wzrostem cen, znacząco zwiększyliśmy również wydatki na zakup materiałów. Wspierając dalszy rozwój segmentów gospodarowania odpadami i utrzymania dróg, w 2017 roku Grupa Budimex zwiększyła także zaangażowanie w spółce zależnej FBSewis o ponad 50 milionów złotych.

 

Pogarszająca się sytuacja finansowa firm podwykonawczych, spowodowana między innymi zmianami w legislacji VAT, wpłynęła w ostatnim czasie również na poziom zaangażowania kapitałowego ze strony generalnych wykonawców. Staramy się wspomagać naszych podwykonawców oferując wcześniejsze płatności oraz umożliwiając częste i sprawne fakturowanie wykonanych prac.   

 

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku przedsprzedaż mieszkań w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 1 220 mieszkań w porównaniu do 1 121 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Obecnie w budowie jest ponad 3 tysiące mieszkań, z czego na klientów oczekuje jeszcze jedynie 726. Konsekwentnie rozbudowujemy bank ziemi. Od początku bieżącego roku nabyliśmy grunty pod budowę 2 600 mieszkań. Aby zaspokoić wciąż rosnący popyt w najbliższym czasie uruchomimy kolejne projekty.

 

W związku z wysoką sprzedażą notarialną, segment deweloperski zakończył trzeci kwartał 2017 roku imponującymi wynikami – wynik operacyjny i wynik netto były odpowiednio wyższe o 96% i 81%
w porównaniu do wyników analogicznego okresu 2016 roku.

 

Do końcu roku Grupa Budimex podejmie decyzję dotyczącą sprzedaży lub wdrożenia planu rozwoju w spółce Elektromontaż Poznań. Aktualnie dwa podmioty są potencjalnie zainteresowane zakupem spółki. Elektromontaż Poznań w ciągu trzech kwartałów wygenerował 117 milionów złotych sprzedaży i zysk operacyjny na poziomie 6,5%.

 

W okresie trzech kwartałów 2017 roku zatrudnienie w Grupie Budimex wzrosło o prawie 550 osób na rynku krajowym, a łączna liczba zatrudnionych w Grupie przekroczyła 6450 pracowników. Branża budowlana w Polsce wciąż boryka się z rosnącą presją wzrostu płac i z dalszym spadkiem dostępności wykwalifikowanej kadry. Aby zminimalizować ryzyko braku siły roboczej, w 2018 roku planujemy zwiększyć zatrudnienie o około 1000 osób, głównie pracowników fizycznych.

 

W najbliższym czasie będziemy musieli zmierzyć się z obserwowanym wzrostem cen materiałów i kosztów podwykonawców. W 2017 roku na rynku materiałów, w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, zanotowano wzrost cen m. in: asfaltu (32%), kruszyw granitowych (20%), prętów zbrojeniowych (19%), betonu towarowego (14%). Dlatego też zwrócimy szczególną uwagę na kontrolę kosztów realizowanych kontraktów oraz na odpowiedzialne podejście do kalkulacji nowych ofert.

 

Grupa BUDIMEX

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za trzy kwartały 2017 roku oraz porównywalne dane za trzy kwartały 2016 roku.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2017 roku (w tysiącach złotych):

 

 

 Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów4 314 025384 099119 678(264 443)

4 553 359

Zysk brutto ze sprzedaży

489 181

78 228

15 982

(1 528)

581 863

Koszty sprzedaży

(7 495)

(13 186)

(3 850)15

(24 516)

Koszty ogólnego zarządu

(142 574)(16 079)(4 096)9 261

(153 488)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

358 18854 8198 5814 704

426 292

Zysk/(strata) brutto

352 34856 893

6 658

4 604

420 503

Zysk/(strata) netto

282 65245 8874 9383 733

337 210

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

282 65245 8874 7163 784

337 039

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2016 roku (w tysiącach złotych):

 

 Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów4 026 240209 002124 550(240 784)4 119 008

Zysk brutto ze sprzedaży

 

440 69151 51716 884(13 676)

495 416

Koszty sprzedaży

(8 098)

(11 200)

(3 642)

42

(22 898)

Koszty ogólnego zarządu

(137 992)

(12 488)

(4 086)

6 086

(148 480)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

278 80127 9079 863(7 548)

309 023

Zysk/(strata) brutto

280 28131 2459 520(7 548)

313 498

Zysk/(strata) netto

224 71625 2837 710(6 116)

251 593

Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

224 71625 2837 208(6 116)

251 091

 


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu