Budimex.pl

Walne zgromadzenia

O nas

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000001764, NIP: 526-10-03-187, REGON 010732630, kapitał zakładowy w wysokości 127.650.490 zł, wpłacony w całości.

 

UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW W WALNYCH ZGROMADZENIACH BUDIMEKSU SA

 

  • Przedstawiciel mediów (dziennikarz), może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA (WZ) po otrzymaniu akredytacji.
  • W celu otrzymania akredytacji zainteresowany dziennikarz powinien zgłosić wniosek w sprawie dopuszczenia go do uczestniczenia w charakterze obserwatora WZ do Sekretariatu Spółki przynajmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem WZ. Dziennikarz składający wniosek, o którym mowa powyżej, powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację dziennikarską wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).
  • Obecni na WZ dziennikarze uczestniczą w WZ w charakterze obserwatora z wyłączeniem czynnego udziału w obradach. Czynny udział, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, przysługuje akcjonariuszom Spółki, której WZ dotyczy oraz w ograniczonym zakresie bez prawa głosu władzom Spółki i biegłym rewidentom, chyba że osoby te są jednocześnie akcjonariuszami.

 

Adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem - walnezgromadzenie@budimex.pl