Budimex.pl

Práce na druhej časti výstavby vodnej cesty spájajúcej Viselský záliv s Gdanským zálivom naberajú na obrátkach

Posledná aktualizácia: 30. septembra 2021
Práce na druhej časti výstavby vodnej cesty spájajúcej Viselský záliv s Gdanským zálivom naberajú na obrátkach

„Nachádzame sa už v druhej fáze vládnej investície, ktorá prepojí vody Viselského zálivu a prístav Elbląg v Gdanskom zálive. Investícia, vďaka ktorej sa na mape Poľska objaví nová vodná cesta, ktorá umožní neprerušovanú a bezplatnú plavbu pod poľskou vlajkou aj pod vlajkou tretích krajín. Spustenie prác na časti plavebnej dráhy na rieke Elbląg má veľký význam pre včasnú implementáciu dlhodobého programu prijatého Radou ministrov v roku 2016“, uviedol námestník ministra infraštruktúry Marek Gróbarczyk.

 

V súčasnosti dodávateľ začal s prácami súvisiacimi so spevnením podložia pre cestu vedúcu k mostu, ktorý sa bude stavať v miestnej časti Nowakowo. Prebiehajú aj práce na príprave technologických vedení a zabezpečenia staveniska z hľadiska logistiky.

 

„Druhá etapa spočíva v spevnení brehov rieky Elbląg, rekonštrukcii teletechnických a energetických sietí, ako aj vybudovaní úseku okresnej cesty a otočného mosta cez rieku Elbląg.  Momentálne sme v štádiu výstavby technologických sietí a armovacích prác pre cestné násypy, ktoré sa vyrábajú technológiou prefabrikovaných odvodňovacích a preťažených násypov, ako aj betónových pilótov, vystužených oceľovými profilmi“, uviedol Michal Tersa, zástupca zmluvného manažéra spoločnosti Budimex SA. - V ďalšej etape sa bude realizovať stavba mostnej konštrukcie. Po dokončení spevňujúcich prác pristúpime k výstavbe násypov a podpier otočného mosta“, dodal Michał Tersa.

 

V najbližších dňoch sa do prístavu Gdansk dostane prvá preprava štetovníc z Luxemburska. Steny budú preložené na transportné pontóny a vodnou cestou dodané na stavenisko novej vodnej cesty. Steny budú použité na prekrytie nového úseku plavebnej dráhy na rieke Elbląg. Celková plocha nových stien a brehov rieky Elbląg bude viac ako 300 km2.

 

Následne zhotoviteľ pristúpi k vykonávaniu baranidlových prác.

 

„Výstavba vodnej cesty spájajúcej Viselský záliv s Gdanským zálivom vstúpila do druhej etapy, na realizáciu ktorej sme 20. apríla tohto roka podpísali zmluvu. Doba realizácie projektu je 24 mesiacov. Pozostáva z troch základných prvkov – spevnenia brehov rieky Elbląg, mosta na novom priechode v miestnej časti Nowakowo a rekonštrukcie cesty k tomuto mostu. Most v miestnej časti Nowakowo je realizovaný na účely odstránenia plavebnej prekážky, ktorá je nad týmto mostom smerom na sever, tzv. pontónový most. Tento projekt umožní vyriešiť najväčšie plavebné ťažkosti a rozšírenie plavebnej trasy na rieke Elbląg na parametre opísané v projekte výstavby“, uviedol Andrzej Małkiewicz, vedúci oddelenia implementácie investícií námorného úradu v Gdyni.

 

Nový most bude mať dĺžku 104,3 m s rozpätím 2 × 51,5 m.

 

„Práce v rámci druhej časti našej investície sa presunuli z prípravnej fázy do fázy samotnej realizácie v teréne. Na stavenisko sa presunula ťažká technika, vrátane pilótovacieho stroja, na zhotovovanie betónových stĺpov pre cestu vedúcu k novému mostu. Práce vykonávané v rámci tejto zmluvy zahŕňajú predtým neregulovanú, nebagrovanú rieku Elbląg a výmenu otočného pontónového mosta, ktorý na rozdiel od súčasného nebude lodnej doprave spôsobovať problémy. Tento most poskytne obyvateľom miestnej časti Nowakowo pohodlný kontakt so zvyškom krajiny“, uviedol Wiesław Piotrzkowski, riaditeľ námorného úradu v Gdyni.

 

Rozsah prác vyplývajúcich zo zmluvy zahŕňa rekonštrukciu existujúcej plavebnej trasy na rieke Elbląg v dĺžke 10,4 km vrátane spevnenia brehov, ktorá v konečnom dôsledku bude plniť protipovodňovú funkciu zemných násypov, vybudovanie tzv. nízkych prístavov, ktoré uľahčujú prístup k rieke, a výstavbu otočného mosta cez rieku Elbląg v miestnej časti Nowakowo spolu so zmenami usporiadania ciest na úseku 2 km. Samotné bagrovanie rieky bude vykonané v rámci ďalšej etapy investície, na ktorú sa má vyhlásiť súťaž ešte tento rok.

 

Pre celý projekt je kľúčová správna realizácia podľa ustanovení environmentálneho rozhodnutia.

 

„Na celú investičnú akciu s názvom vybudovanie vodnej cesty spájajúcej Viselský záliv s Gdanským zálivom bolo vydané rozhodnutie týkajúce sa podmienok ochrany životného prostredia, ako aj rozhodnutie generálneho riaditeľa pre ochranu životného prostredia, ktoré čiastočne pozmeňuje ustanovenia environmentálneho rozhodnutia. Súčasne so začatím stavebných prác na druhej časti z poverenia obstarávateľa začal environmentálny dozor aj nad touto časťou. Na účely dodržania tejto zmluvy si zhotoviteľ zabezpečil aj vlastný environmentálny dozor. Na území investície sa vykonáva aj herpetologický dohľad a priebežne sa získavajú potrebné rozhodnutia o výnimkách.“ – uviedla Dorota Słabek, vedúca oddelenia vplyvov na životné prostredie námorného úradu v Gdyni.

 

Hodnota zmluvy je viac ako 570 miliónov PLN a predpokladaný čas na jej realizáciu je 24 mesiacov (zmluva bola podpísaná 20. apríla 2021).

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/budimex-odebral-najnowsza-podbijarke-torowa-unimat.html