Budimex.pl

Napredovanie prác na stavbe železničného mosta na kanále Regalica

Posledná aktualizácia: 11. mája 2022
Napredovanie prác na stavbe železničného mosta na kanále Regalica

Prebieha stavba železničného mosta na rieke Regalica v Štetíne. Už vidno prvé konštrukčné prvky novej komunikácie. Spoločnosť Budimex, na objednávku štátneho vodohospodárskeho podniku „Wody Polskie“, regionálny vodohospodársky podnik v Štetíne a spoločnosť „PKP PLK“ už niekoľko mesiacov spoločne realizujú práce.

 

Rozsah prác zahŕňa stavbu prechodu novou trasou v susedstve súčasného mosta. Prechod budú tvoriť dve oceľové trojpoľové priehradové konštrukcie, pre každú koľaj osobitne, osadené na spoločných predmostiach a pilieroch. Most sa bude nachádzať 6,2 m nad úrovňou vysokej vody. Starý objekt bude prakticky v celku rozobratý, zachované bude iba zdvíhacie pole, ktoré je zapísané do registra nehnuteľných pamiatok, spolu s bezprostredným okolím.

 

Cieľom investície je zväčšiť slobodu vnútrozemskej plavby so zabezpečením súvislosti železničnej dopravy na železničnej trati 273. Hodnota kontraktu predstavuje 282 mil. PLN bez DPH. Investícia je vedená formou „stavaj“ a financovaná z prostriedkov Svetovej banky, Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.

 

Celý koľajový systém stanice bude presunutý južným smerom, zmení sa poloha výhybiek, geometria bude prispôsobená podľa terénnych podmienok. Spoločnosť Budimex v rámci investície postaví cca 12 km nových koľají spĺňajúcich stanovené požiadavky ohľadne rýchlosti a nosnosti. Všetky postavené koľaje budú elektrifikované, bude postavená nová trakčná sieť spĺňajúca stanovené štandardy. Bude tiež vytvorený moderný elektronický systém riadenia železničnej dopravy, ktorý nahradí aktuálne mechanické zariadenia. Naplánovaná je stavba 25 výhybiek, vrátane oblúkových pri vyvedení trate smerom na most, ako aj pri pripojení železničnej trate 428 do koľajového systému stanice.

 

Vznikne tiež nové dvojstranné nástupisko na stanici Štetín – Podjuchy, s dĺžkou 400 m, ako aj nová budova dispečingu, ktorá nahradí 2 súčasné, a tiež podzemný priechod so strieškami a výťahmi. V rámci konštrukčných prác v priamom susedstve mosta bude postavený nový železničný viadukt nad ul. Szklana.

 

„Obyvatelia Štetína môžu už teraz sledovať, ako svižne prebiehajú práce na prestavbe mosta. Rozsah investície vidno počas cesty vlakmi, ale tiež napr. z mosta Gryfitów. Pri aktuálnom tempe vykonávania prác bude prechod hotový v decembri 2023. Je to jedna z najdôležitejších infraštruktúrnych úloh, ktoré realizuje spoločnosť „Wody Polskie“ v Poľsku, keďže vďaka tejto investícii sa odstráni úzke miesto, ktoré sťažovalo plavbu, a tiež realizáciu protipovodňových opatrení. Po prestavbe bude možné boriť ľad bez akýchkoľvek komplikácií, rušenia a blokád v dôsledku technických podmienok mosta nad kanálom Regalica. Bude to moderný komfortný bezpečný prechod.“ - hovorí riaditeľ spoločnosti „Wody Polskie“ v Štetíne, Marek Duklanowski.

 

„Veľmi nás teší, že môžeme realizovať takú dôležitú a dlho očakávanú investíciu. Stavba nového mosta nad riekou Regalica umožní odstrániť kolíziu železničnej a lodnej dopravy na medzinárodnej vnútrozemskej vodnej ceste. Zväčší sa tiež kapacita železničnej trate 273 a úroveň protipovodňovej bezpečnosti. Súčasne je to veľmi dôležitá investícia aj pre našu firmu – generálneho zhotoviteľa. Projekt spája mostné a železničné práce, a súčasne slúži vnútrozemskej lodnej doprave.“ – hovorí Cezary Łysenko, riaditeľ inžinierskych stavieb Budimex SA.

 

Budimex, ako generálny zhotoviteľ, sa zameriava okrem iného na realizovanie mostných a hydrotechnických stavieb. Spoločnosť v roku 2020 postavila protipovodňovú priehradu na rieke Odra – ide o najväčší objekt svojho druhu v Poľsku. Spoločnosť Budimex v roku 2021 skončila prestavbu a rozšírenie najväčšieho odkaliska v Európe – Železného mosta. Spoločnosť aktuálne okrem iného realizuje stavbu kanála cez Visliansku kosu, výstavbu protipovodňových hrádzí na Odre, ako aj stavbu lávky pre chodcov a cyklistov cez Vislu, ktorá spojí centrum Varšavy s mestskou štvrťou Praga sever.