Budimex.pl

Komentár prezidenta spoločnosti Budimex Artura Popka k finančným výsledkom skupiny Budimex za rok 2022

Posledná aktualizácia: 28. februára 2023
Komentár prezidenta spoločnosti Budimex Artura Popka k finančným výsledkom skupiny Budimex za rok 2022

Skupina Budimex zaznamenala v roku 2022 nárast tržieb na úrovni 8,9%. Najmä vďaka väčšiemu rozsahu tržieb v segmente stavebníctva, predovšetkým v oblasti pozemného, infraštruktúrneho staviteľstva ako aj v spoločnosti Mostostal Kraków. Výnosy v rámci segmentu poskytovania služieb sa v roku 2022 zvýšili o 4,9% v porovnaní s minulým rokom.


Skupina Budimex dosiahla prevádzkový zisk, ktorý predstavuje 562 miliónov poľských zlotých pri ziskovosti 6,5%. Hrubý zisk skupiny Budimex dosiahol 649 miliónov PLN pri ziskovosti 7,5%. Ziskovosť na úrovni hrubého zisku pomohlo dosiahnuť značné zlepšenie výsledkov finančnej činnosti, predovšetkým v druhej polovici roku 2022, ktoré nastali v dôsledku zvýšenia priemernej úrokovej sadzby na hotovosť uloženú skupinou Budimex.

 

Skupina Budimex (mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

2022

2021

r/r

Predaj

8 619

7 911

8,9%

Prevádzkový zisk

562

587

-4z2 %

% predaja

6,5%

7,4%

-0,9 p. b.

Hrubý zisk

649

554

17,0%

% predaja

7,5%

7,0%

-0,5 p. b.

Čistý zisk*

z pokračujúcich operácií

534

451

18,5%

% predaja

6,2%

5,7%

-0,5 p. b.

* pripadajúci akcionárom materského subjektu

prerušená činnosť

0

521

n/a

 

 

Stavebno-montážna produkcia v Poľsku za rok 2022 (v aktuálnych cenách) vzrástla o 19,9% z úrovne 117,1 mld. PLN v roku 2021 na 140,4 mld. PLN v roku 2022. V segmente stavebníctva vzrástla predaná produkcia až o 24,6%, v segmente infraštruktúry nárast predstavoval 15,5%. Oplatí sa zároveň zdôrazniť, že dynamika nárastu produkcie pri stálych cenách (bez efektu nárastu cien stavebno-montážnej produkcie) bola výrazne nižšia – predstavovala 6,2%.

 

 

Sektor stavebníctva

Štatistické údaje (mld. PLN)

1-12 2022

1-12 2021

r/r

Predaná produkcia

140,4

117,1

19,9%

Budovy

69,7

56,0

24,6%

podiel

49,7%

47,8%

1,9%

Strojárstvo

70,6

61,1

15,5%

z toho: cesty

26,9

21,9

22,8%

z toho: železnice

8,4

7,8

7,4%

podiel

50,3%

52,2%

-1,9%

 

 

Predaj segmentu stavebníctva skupiny Budimex dosiahol 7 mld. 821 mil. PLN.

 

Segment stavebníctva (mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

2022

2021

r/r

Predaj

7 821

7 282

7,40/0

Prevádzkový zisk

471

446

5,8%

% predaja

6,0%

6,1%

-0,1 p. b.

Hrubý zisk

552

410

34,6%

% predaja

7,1%

5,6%

-1,5 p. b.

Portfólio objednávok

13 290

12 977

2,4%

Uzatvorené zmluvy

7 879

7 002

12,5%

 

 

 

Stavebníctvo bolo v roku 2022 pod silným tlakom viacerých nepriaznivých vonkajších faktorov. Napriek ťažkostiam na trhu, akými boli prerušené dodávateľské reťazce materiálu, nedostatok stavebných robotníkov, citeľné spomalenie investícií do bývania a samospráv, však boli tržby v stavebnom segmente skupiny Budimex výrazne vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vysoké a dobre diverzifikované portfólio objednávok na začiatku roka 2022, ako aj premyslená nákupná politika a priaznivé poveternostné podmienky umožnili zvýšenie tržieb z predaja o viac ako 7%.

 

V druhom polroku 2022 sme zaznamenali stabilizáciu cien kľúčových sortimentov, v niektorých prípadoch (vrátane ocele) aj zníženie cien oproti úrovniam zaznamenaným niekoľko týždňov po vypuknutí vojny. Dopad zvýšenia nákladov bol čiastočne zmiernený zvýšením úrovne indexácie stavebných zákaziek. Zodpovedná stratégia uzatvárania kontraktov, ako aj prispôsobená nákupná stratégia, nám umožnili v maximálnej možnej miere obmedziť straty, ktoré spôsobila aktuálna situácia.

 

Na udržanie ziskovosti mali vplyv aj vyššie výnosy z úrokov z finančnej činnosti.

 

Stabilnú pozíciu na trhu sme si udržali aj intenzívnou prácou na získavaní nových zákaziek. Hodnota projektov podpísaných v januári 2023 ako aj tých, ktoré na podpis čakajú, predstavuje takmer 6 miliárd PLN, vďaka čomu bude možné zaistiť stabilitu portfólia objednávok. K týmto zmluvám patria o. i. železničná trasa 201 Kościerzyna-Somonino (1 284 miliónov PLN), Obchvat Zabierzowa 549 miliónov PLN), cesta I75 Šaľa na Slovensku (374 miliónov PLN), ako aj železničná trasa 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 miliónov PLN). V roku 2022 sme získali zmluvy v hodnote takmer 7,9 miliárd PLN a portfólio objednávok Skupiny Budimex ku koncu roku 2022 predstavovalo 13,3 miliárd PLN.

 

Skupina Budimex ukončila rok 2022 s čistou hotovostnou pozíciou nad 3,1 miliardy PLN, čo je naša výhoda na trhu stavebných spoločností a zároveň aj v ťažkých časoch pre tento trh sme stále pripravení investovať do rozvoja Skupiny a angažovať sa ako investor v nových podnikoch. V júni 2022 sme vyplatili zostávajúcu dividendu za rok 2021 vo výške 23,47 PLN na akciu. Vďaka tomu celková dividenda za rok 2021 na jednu akciu dosiahla rekordných 38,37 PLN. Stabilná finančná situácia a vysoké hotovostné zdroje Skupiny Budimex napomáhajú investície do modernizácie a rozširovania zariadení, nielen v rámci spoločnosti Budimex SA, ale aj vo zvyšných spoločnostiach Skupiny. Predmetom investície bola okrem iného moderná železničná technika, stavebné stroje a strojová základňa určená na plnenie zákaziek údržby v segmente služieb.

 

V roku 2022 segment služieb zaznamenal zvýšenie úrovne výnosov pri súčasnom zlepšení ziskovosti.

 

Segment služieb (mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

2022

2021

r/r

Predaj

821

783

4,9%

Prevádzkový zisk

92

82

12,8%

% predaja

11,2%

10,4%

-0,8 p. b.

Hrubý zisk

99

84

17,9%

% predaja

12,1%

10,7%

-13 p. b.

 

 

Výnosy skupiny FBSerwis, ktorá je kľúčovým aktívom v rámci segmentu služieb (výsledky v oblasti služieb zahŕňajú aj aktivity niekoľkých menších spoločností vrátane spoločnosti Budimex Parking Wrocław), dosiahli 818 miliónov PLN, čo znamená nárast o 4,8% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prevádzkový zisk Skupiny FBSerwis predstavuje 93 miliónov PLN pri ziskovosti 11,4%.

 

Trhové vyhliadky

Celé stavebníctvo v minulom roku zápasilo s prudkým zdražovaním materiálov, energií a palív, ako aj so zvyšujúcou sa mierou inflácie. Jej ukazovatele sú naďalej vysoké, aj napriek tomu, že väčšina prognóz na najbližšie štvrťroky sa vyvíja zostupne a ich rozsah a neistota sú neustále na vysokej úrovni. Preto je veľmi dôležité pokračovať v práci na mechanizmoch indexácie dlhodobých zákaziek.

 

Berúc do úvahy mechanizmy, ktorými sa riadia dnešné trhy v Poľsku a vo svete, pozorne sledujeme prostredie a postupne rozvíjame našu obchodnú stratégiu. Na základe skúseností, ktoré nám priniesla pandémia COVID-19, vieme, že jediným spôsobom, ako úspešne prekonať stagnáciu, je neustály rozvoj. Udalosti, ktorých sme dnes svedkami, potvrdzujú aj agendy EÚ, napr. Fit for 55, nebráňte európskym ekonomikám nasledovať trendy nastolené v posledných rokoch. Po každej kríze prichádza „odskok“ a zrýchlenie, ako nám ukázal začiatok roka 2022.

 

Záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju považujeme za povinnosť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje životné podmienky miestnych komunít a spoluvytvára národnú ekonomiku. Energetický trh dnes prechádza transformačným procesom, ktorý umožňuje zapojenie firiem z iných odvetví hospodárstva, čo sa pred dvoma rokmi zdalo nemožné. Preto intenzívne pracujeme na zlepšení energetickej efektívnosti v súčasných prevádzkach našej Skupiny. V spolupráci s partnermi a v rámci interných procesov hľadáme inovácie a technológie, ktoré zvyšujú ekologickú neutralitu a efektivitu našich stavebných procesov. Postupne zvyšujeme podiel opätovného využitia odpadu, ktorý je v súčasnosti na úrovni 50%. Na našich stavbách zavádzame do praxe riešenia v oblasti úspor energií a OZE. Sledujeme aj vývoj technológií v oblasti energeticky úsporných stavieb a nabádame investorov, aby ich implementovali už vo fáze projektovania.

 

V pilieri zelenej kompetencie našej Kapitálovej skupiny máme ako investora spoločnosti Magnolia Energy a Fotowoltaika, ktoré realizujú výstavbu veternej a fotovoltaickej farmy s kombinovaným výkonom prevyšujúcim 20 MW. V roku 2022 sme ako hlavný zhotoviteľ zrealizovali veterný park v Drachowe. Nízkoemisná doprava si vyžaduje vhodnú infraštruktúru, aby sa mohla na poľskom trhu ďalej rozvíjať. Preto spoločnosť Budimex Mobility založená v rámci Skupiny Budimex za necelý rok investovala do 109 elektrických nabíjačiek a plánuje ich uviesť na trh v prvom štvrťroku 2023 v: Štetíne, Poznani, Bydgoszczi a v Gorzówe Wielkopolskom.

 

Sme tiež prítomní v procese prípravy investícií do jadrovej energetiky so strategickými partnermi, ako je Westinghouse zo Spojených štátov.

 

Účasť Budimex Group na trhu OZE vnímame ako prvok posilnenia energetickej efektívnosti a obchodného portfólia spoločnosti. Zelená energia je oblasťou, ktorá si v najbližších rokoch vyžiada obrovské investície a my ako spoločnosť disponujeme kapitálom, ktorý umožní ich realizáciu v potrebnom rozsahu.

 

Krok za krokom si budujeme svoju pozíciu v susedných krajinách. Na slovenskom trhu sme získali a začali realizovať zákazku výstavby diaľnice (vo formáte „redesign and build“) s najvyššou hodnotou na tomto trhu, t. j. zákazku D1 Bratislava – Triblavina v hodnote 111 miliónov eur. Spoločnosť Budimex Bau GmBH založená na nemeckom trhu získala v roku 2022 stavebné projekty v hodnote viac ako 70 miliónov PLN. Uchádzame sa o ďalšie projekty v Čechách a Lotyšsku. V Poľsku rozvíjame naše kompetencie a získavame nové zákazky v hydrotechnickom segmente. V roku 2022 sme podpísali zmluvu DCT Gdaňsk (Baltic Hub), ktorá po ukončení výstavby bude jedným z najväčších kontajnerových terminálov v Európe. Nemenej dôležitým a silne rozvinutým segmentom stavebníctva v našej skupine bol aj segment vojenských investícií.

 

Súčasné portfólio zákaziek skupiny Budimex plne zabezpečuje pracovnú kontinuitu na najbližšie dva roky. Novozískané zákazky (najmä zákazky vo formáte „navrhni – postav“) posilňujú našu pozíciu na ďalšie roky. Nadchádzajúce štvrťroky môžu byť výzvou z hľadiska získavania nových zákaziek pre celé odvetvie. Na jednej strane pozorujeme problémy s financovaním železničných projektov a rastúcu konkurenciu v cestnom segmente. Na strane druhej, v časti všeobecného stavebníctva, už niekoľko štvrťrokov dramaticky klesá počet začínajúcich sa obytných projektov. Vysoké a dobre diverzifikované portfólio zákaziek v našej spoločnosti nám však umožňuje pristupovať k tendrom zodpovedne. Očakávame, že zvolené smery rozvoja, vrátane expanzie na zahraničné trhy a posilnenia pozície v hydrotechnickom a vojenskom segmente, nám umožnia udržať dlhodobý trend rastu v portfóliu zákaziek a tržieb stavebného segmentu. Dúfame, že naše vlastné projekty v oblasti OZE poskytnú ďalší impulz pre rast stavebnej časti.
 

Počas nasledujúcich 10 rokov sa v Poľsku plánujú investície v hodnote viac ako 1 bilión PLN, čo umožňuje stavebnému priemyslu pozerať sa do budúcnosti s optimizmom. Vyhliadky pre celé odvetvie zostávajú sľubné. Podmienkou ďalšieho rozvoja je prístup k eurofondom a preklenovacím zdrojom financovania. Finančná politika štátu môže byť podporovaná aj prostriedkami súkromných investorov. Z dlhodobého hľadiska bude príležitosťou pre priemysel aj zapojenie sa do obnovy Ukrajiny. Ukrajinské úrady a Európska investičná banka uvádzajú, že celkové náklady na projekty povojnovej obnovy Ukrajiny budú predstavovať viac ako 1 bilión dolárov.
 

Sociálna angažovanosť

Ako zodpovedná spoločnosť realizujeme projekty v celom hodnotovom reťazci ESG – presadzujeme rovnaké odmeňovanie a pracovné podmienky, kladieme veľký dôraz na bezpečnosť našich zamestnancov a činnosti pre najbližšie okolie. Bol to výnimočný rok z hľadiska našich spoločenských aktivít. Zapojili sme sa do finančnej a materiálnej pomoci pre Ukrajinu. Hodnota tejto podpory dosiahla úroveň takmer 3 milióny PLN. Zapojenie našich zamestnancov bolo obzvlášť vysoké. Tohtoročný program Grant na dobrovoľníctvo za účasti nášho tímu bol venovaný najmä našim východným susedom.

 

Snažili sme sa tiež zlepšiť finančné štandardy. Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu v rámci Programu spolupráce s riaditeľom Národnej daňovej správy. Účasť v Programe je potvrdením, že postupy a daňové procesy spoločnosti Budimex, ako aj dohľad nad daňovým zúčtovaním spĺňajú najvyššie podmienky.

 

Spoločnosť Budimex sa podľa názoru 300 najväčších stavebných subdodávateľov umiestnila medzi desiatimi poprednými generálnymi dodávateľmi na prvom mieste ako kooperačný partner, ale aj ako najlepší partner z hľadiska finančných a platobných podmienok. Zapojili sme sa aj do programu Partnerstvo pre implementáciu Agendy 2030 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorý realizuje Ministerstvo rozvoja a technológií. Agenda 2030 je svetová rozvojová stratégia do roku 2030, obsahuje 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja v súlade s cieľmi ESG.

 

K spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Budimex patria aj dlhodobé projekty podporujúce napr. obyvateľov obcí susediacich so staveniskom, ktoré prevádzkuje spoločnosť. Spustili sme 40. rodičovskú zónu v Nezávislom stredisku verejného zdravotníctva Poviatskej nemocnice v meste Pisz a ďalšiu zónu v Pokrajinskej detskej nemocnici im. J. Brudzińského v Bydgoszczi.

 

Rozvíjame aj naše dlhodobé sociálne programy. Vzdelávací program Hello ICE, ktorý má napomáhať bezpečnosť detí v cestnej premávke, získal záštitu Ministerstva športu a cestovného ruchu.
 

Dokončili sme druhý ročník programu „Domov zo srdca“ v meste Brusy v Pomoransku. Pomohli sme osemčlennej rodine, ktorá zápasila s ťažkou finančnou situáciou a borila sa so zdravotnými problémami dvoch detí. Spojili sme sily s ďalšími stavebnými firmami a dokončili sme stavbu domu pani Iwony a pána Krzysztofa a vybavili ho „na kľúč“.
 

Naše stavebné projekty získali niekoľko cenných priemyselných ocenení: 7 ocenení v súťaži „Stavba roka 2021“, všeobecne známej ako Stavebné Oscary, a dve ocenenia „Modernizácia roka“. Medzi ocenené investície patrili: Výskumné a vývojové centrum PKN Orlen v Płocku, železničná stanica PKP S.A v Białystoku a Rotherove mlyny v Bydgoszczi. Spoločnosť Budimex získala aj Výročné ocenenie Federácie poľských podnikateľov – Líder trvalo udržateľného rozvoja. Ocenenie bolo udelené za aktivity spoločnosti Budimex v oblasti ochrany životného prostredia, obehového hospodárstva, nízkoemisných a sociálnych aktivít. Zapájame sa aj do pro-environmentálnych sociálnych aktivít. V rámci kampane Zelená zastávka vysadíme s družstvami a bytovými družstvami vo Varšave 400 nových stromov. Stratégia spoločnosti Budimex je okrem iného zameraná na snahu byť dobrým susedom, hosťom a partnerom pre miestne spoločenstvá.

 

V roku 2022 sme poskytli charitatívnu podporu stavbám v rámci 43 projektov v: Ełku, Štetíne, Bydgoszczi, Štetíne, Krakove, Varšave, Doliciach pri Štetíne, Białystoku, Narewke pri Hajnówke, v obci Czechowice - Dziedzice, Suwałki, Marki pri Varšave, v Słupe pri Konine a v Strachocine. Celková výška podpory dosiahla viac než 2 mil. PLN.