Budimex.pl

Spoločnosť Budimex a KZN Rail začínajú s výstavbou základne Malopoľských železníc

Posledná aktualizácia: 4. októbra 2021
Spoločnosť Budimex a KZN Rail začínajú s výstavbou základne Malopoľských železníc

1. 10. 2021 zástupcovia konzorcia Budimex a KZN Rail spolu so zástupcami investora, samosprávy Malopoľského vojvodstva, a konečný príjemca, Malopoľské železnice, slávnostne spustili  výstavbu technických zariadení v hodnote viac ako 92 miliónov PLN na obsluhu železničného vozového parku v Krakove.

 

Zmluva o investícii realizovaná spôsobom naprojektuj a postav bola podpísaná pred rokom. Počas tejto doby sa zmluvným partnerom podarilo urobiť potrebné, mnohostranné opatrenia týkajúce sa projektu, ktoré boli v dôsledku prevládajúcej pandémie spojené s mnohými ťažkosťami a predlžovaním procesu. Nakoniec začiatkom septembra tohto roku Malopoľské vojvodstvo vydalo rozhodnutie, ktorým schválilo projekt stavby a vydalo stavebné povolenie.

 

O 4 týždne neskôr sa symbolickým výkopom začal samotný proces výstavby. V rámci nej bude v najbližších 10 mesiacoch vybudované moderné technické zázemie pre Malopoľské železnice, ktoré zaručí spoľahlivosť železničného vozového parku a kvalitné služby dopravcu. Samotná podporná budova, ktorú stavia spoločnosť Budimex, bude rozdelená do štyroch zón, v ktorých sa bude nachádzať aj samotná opravárenská hala, dvojposchodová budova s kanceláriami a sociálnymi zariadeniami, vrátane riadiacej miestnosti, dozorne alebo zázemia pre tímy sprievodcov, dielenská a skladová časť a umyváreň vozňových súprav. Podporné objekty budú vybavené čističkou odpadových vôd, ako aj stanicou vyprázdňovania toaliet a napúšťania nádrží, dráhovým sústruhom, mostovým žeriavom a výťahmi koľajových vozidiel, zariadeniami na meranie tlaku kolies a kontrolu opotrebovania kolies. V hale sa podľa projektu vybuduje aj vodovod, sanita, ústredné kúrenie a vzduchotechnika. Na strane lídra konzorcia, spoločnosti Budimex, bude prebiehať aj generálna pozemková úprava (chodníky, prístupová cesta, parkovisko). 

 

Súčasťou projektu je aj čiastočná demontáž a výstavba koľajového systému a trakčnej siete, za ktorú bude zodpovedný partner konzorcia – KZN Rail. V hale budú vybudované tri 140 m dlhé trate technológiou bez podsypu – dve na kontroly a opravy, a jedna na uzavretý okruh umyvárne. Mimo haly bude vybudovaných 15 odstavných koľají v celkovej dĺžke takmer štyri kilometre. Viac ako desiatku potrebných výhybiek vyrobí krakovský závod skupiny KZN Bieżanów. Celý železničný systém umožní umiestniť a voľne obsluhovať až 30 moderných 4 až 5-vozňových súprav.

 

Vybudovanie servisného strediska pre malopoľského železničného dopravcu je prvou investíciou v spoločnosti Budimex tohto typu. Spoločnosť má však dlhoročné skúsenosti s riadením železničných projektov. Realizovala, okrem iného, modernizáciu LCS Kutno na úseku Żychlin – Barłogi v dĺžke 18 km a realizuje rekonštrukciu stanice Port Gdynia v hodnote 1,8 mld. PLN brutto. Na druhej strane spoločnosť KZN Rail už zrealizovala podobnú zákazku pre Dolnosliezske železnice. Obe spoločnosti sa môžu pochváliť širokým portfóliom spoločne realizovaných projektov, akými sú v súčasnosti realizovaná výstavba Łagiewnickej cesty v Krakove či modernizácia vozovne Nowa Huta, kde spoločnosť KZN Rail pôsobí ako subdodávateľ traťových prác pre Budimex. Spoločnosti disponujú vlastným strojovým vybavením pre železničné práce a špecializovaným tímom inžinierov, vďaka čomu realizujú získané zákazky načas a garantujú najvyššiu kvalitu. 

 

Projekt s názvom „Vybudovanie a vybavenie technickej základne na obsluhu železničného vozového parku“ je jednou zo strategických investícií Malopoľského regiónu, ktorá je zameraná na komplexnú podporu regionálnej železničnej dopravy v Malopoľsku. Táto investícia je financovaná z fondov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu Malopoľského vojvodstva na roky 2014 – 2020 Opatrenie 7.2 Železničná doprava, Podopatrenie 7.2.1 Železničný vozový park, rozpočet Malopoľského vojvodstva a vlastné zdroje spoločnosti Koleje Małopolskie. Celková hodnota investície predstavuje 92 384 199,76 PLN, oprávnené náklady 75 165 102,56 PLN a hodnota financovania z EÚ: 63 890 337,18 PLN.

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/prace-przy-drugiej-czesci-budowy-drogi-wodnej-laczacej-zalew-wislany-z-zatoka-gdanska-nabieraja-tempa.html

The contract for the investment, realised in the design-and-build model, was signed a year ago. During this time, the contractors managed to make the necessary multilateral arrangements of the project – which, due to the pandemic, involved numerous difficulties and prolongation of the process. Finally, at the beginning of September this year, the Governor of Małopolska issued a decision approving the building design and granting a building permit.

 

The symbolic shovel-digging, which took place 4 weeks later, started the actual construction process. Within the next 10 months, a modern technical backup facility for Małopolska Railways will be built, which will guarantee the reliability of the rolling stock and the high quality of the carrier’s services. The facilities building itself, constructed by Budimex, will be divided into four zones, which will include the actual repair facility, a two-storey office and social part with a control room, dispatching centre or facilities for conductor crews, a workshop and warehouse part and a full-pipe wash station. The facilities will be equipped with a wastewater treatment plant as well as a toilet emptying and tank launching station, a track lathe, a bridge crane and rail vehicle hoists, wheel load measuring devices and wheel wear monitoring devices. According to the project, the hall will also house water supply, sanitary, central heating and air-conditioning systems. Budimex, the consortium leader, will also be responsible for the general development of the area (pavements, access road, car park).

 

The scope of the undertaking also includes partial demolition and construction of the track system and traction network, for which the co-conspirator – KZN Rail – will be responsible. In the repair zone, three 140-metre-long tracks will be constructed in the ballast-free technology – two for inspection and repair, and one for the washing station with closed circulation. Outside the zone, 15 parking tracks with a total length of almost four kilometres will be built. A dozen or so necessary turnouts will be produced by the Kraków plant of the KZN Bieżanów Group. The entire track system will make it possible to accommodate and freely service up to 30 modern 4-5 section vehicles.

 

The construction of the service centre for the Małopolska railway operator is the first investment of this type for Budimex. However, Budimex has years of experience in the management of railway construction projects. Budimex completed a retrofit of LCS Kutno along an 18 km railway link from Żychlin to Barłogi and is currently redeveloping the Port Gdynia railway station, a project worth 1.8 MPLN. KZN Rail completed a project very similar to this one for Koleje Dolnośląskie, a railway operator. Budimex and KZN Rail boast an extensive portfolio of joint projects, like the ongoing construction of Trasa Łagiewnicka (a road link) and upgrading of the Nowa Huta Depot, where KZN Rail is the trackwork subcontractor for Budimex. Both companies have railway construction equipment and a dedicated team of engineers to allow timely completion of awarded projects with superior quality deliverables.

 

Project: “Construction and equipping technical facilities for servicing rolling stock” is one of the strategic investments of the Małopolska Region aimed at comprehensive support for regional rail transport in Małopolska. The investment is financed from EU funds under the Małopolska Voivodeship Regional Operational Programme for 2014-2020 Measure 7.2 Rail transport, Sub-measure 7.2.1 Rolling stock, the budget of the Małopolska Voivodeship and the Małopolska Railways’ own funds. The total value of the investment is PLN 92,384,199.76, eligible costs - PLN 75,165,102.56 and the value of the EU funding: PLN 63,890,337.18