Budimex.pl

Artur Popko: poľské odvetvie stavebníctva zrealizuje najnáročnejšie investície

Posledná aktualizácia: 31. januára 2023
Artur Popko: poľské odvetvie stavebníctva zrealizuje najnáročnejšie investície

Vyjadrenie Artura Popka – prezidenta spoločnosti Budimex na konferencii Build4Future:

 

„Infraštrukturálne investície v Poľsku tvoria vyše 70% hodnoty stavebnej produkcie, sú teda hnacím motorom celého odvetvia stavebníctva. Poľské stavebné spoločnosti sú schopné realizovať najväčšie lineárne investície v krajine“ – povedal počas konferencie Build 4 Future Artur Popko – predseda predstavenstva spoločnosti Budimex. Tejto téme bol venovaný panel o budúcnosti veľkých infraštrukturálnych investícií v Poľsku.

 

Do roku 2040 má Poľsko investičné plány vo výške viac ako 1 bilióna PLN. Plánované investície zahŕňajú: jadrové elektrárne, centrálne komunikačné stredisko, prístavné, hydrotechnické, offshore a onshore investície, ako aj viacročné cestné a železničné programy.

 

„Verím, že odvetvie stavebníctva to dokáže „prerobiť“ – tak cestné zákazky, ako aj nahromadené železničné zákazky. Spoločnosti pôsobiace v Poľsku úspešne realizujú najnáročnejšie investície. Ak sa vyskytnú problémy pri realizácii niekoľkých zákaziek, dodávateľmi sú buď spoločnosti mimo Európskej únie, alebo spoločnosti, ktoré predtým opustili iné cestné zákazky“ – uviedol Artur Popko.

 

Prezident spoločnosti Budimex potvrdil, že zo strany železničnej spoločnosti „PKP PLK“ sa urobilo veľmi veľa aj napriek nedostatku financií. V spoločnom dialógu sme sa zhodli na tom, že železničné odvetvie už nebude strácať čas. Boli vyhlásené obstarávania a v súčasnosti prebieha kontrola už predložených ponúk. Sme schopní investovať do ľudí a techniky, čo sme ukázali na železničných projektoch, a dokážeme realizovať väčšie množstvo kontraktov vlastnými silami a vlastnou špecializovanou technikou. Pre generálnych zhotoviteľov je kľúčový stabilný prístup k možnosti predkladania ponúk – povedal prezident spoločnosti Budimex.

 

Spoločnosť pozorne sleduje ako prebiehajú obstarávania v celej Európe. Vo verejných obstarávaniach v Lotyšsku, Litve a na Slovensku sú preferovaní zhotovitelia z Európskej únie. Predkladáme ponuky v Lotyšsku, v ktorom žiadna spoločnosť, ktorá nie je z Európskej únie, nemôže vstúpiť na trh kritickej infraštruktúry ako generálny zhotoviteľdodal Artur Popko.

 

Prezident spoločnosti Budimex upriamil pozornosť aj na ohrozenia, predovšetkým v odvetví energetiky. Energetický segment našej ekonomiky sa bude veľmi silno rozvíjať. Stojíme pred obrovskou výzvou, ktorou je dlhodobá energetická transformácia. Ak máme dosiahnuť klimatické ciele EÚ, mali by sme súkromnému kapitálu umožniť investovať do strategických projektov. V prípade investícií do OZE, tak my ako aj iné subjekty, nemôžeme rozvinúť všetky možnosti, keďže prenosové sústavy sú vzhľadom na svoj vek značne obmedzené. Poľsko ako krajina chce investovať do offshore, avšak súkromný kapitál má k tomuto trhu len veľmi obmedzený prístup. Je to prekvapujúce. Takéto investície napomáhajú rozvoj ekonomiky. Ak máme v priebehu troch desaťročí dosiahnuť takúto energetickú neutralitu, súkromný kapitál musí mať možnosť náležite podporovať snahy jednotlivých štátov – vysvetlil.

 

Artur Popko tiež vysvetlil motívy, ktoré viedli spoločnosť k vstupu na zahraničné trhy. Naša zahraničná expanzia vyplýva z dvoch dôvodov. Prvým je ďalší rozvoj firmy a diverzifikácia. Druhým dôvodom je ochota získať dodatočné stavebné kontrakty, zohľadňujúc skutočnosť, že niektoré eurofondy môžu byť v Poľsku v istom momente zablokované. Prekročenie hraníc nám umožňuje rozvíjať naše ľudské zdroje. Mnoho ľudí odišlo v tejto chvíli z našej spoločnosti do zahraničia preto, aby sa učili, aby sa rozvíjali a získavali skúsenosti v Spojených štátoch či Austrálii. Chceme tiež získať zručnosti aj vo výstavbe tunelov. Tieto investície sú na trhu v Poľsku zatiaľ značne obmedzené, avšak bude sa to meniť – zhrnul prezident spoločnosti Budimex.