GRUPA BUDIMEX
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2021
Image should be here
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
2
1. O GRUPIE BUDIMEX ........................................................................................................................................................... 3
1.1. M ODEL BIZNESOWY G RUPY B UDIMEX ............................................................................................................................ 3
1.2. N AJWAŻNIEJSZE KONTRAKTY ........................................................................................................................................ 3
1.3. W YNIKI FINANSOWE ...................................................................................................................................................... 5
1.4. K LUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI .................................................................................................. 5
1.5. N AGRODY I WYRÓŻNIENIA W 2021 ROKU ........................................................................................................................ 6
1.6. S TRUKTURA G RUPY K APITAŁOWEJ ................................................................................................................................ 6
1.7. Z ARZĄDZANIE G RUPĄ K APITAŁOWĄ ............................................................................................................................... 7
1.8. Z ARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ .............................................................................................................................................. 10
2. STRATEGIA GRUPY BUDIMEX ........................................................................................................................................ 11
2.1. W ARTOŚCI G RUPY B UDIMEX ....................................................................................................................................... 11
2.2. Ł AŃCUCH WARTOŚCI G RUPY B UDIMEX ........................................................................................................................ 12
2.3. S TRATEGIA CSR 2021-2023 ...................................................................................................................................... 12
3. ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ....................................................................... 13
3.1. M ETODY USTALANIA ISTOTNOŚCI ................................................................................................................................. 13
3.2. I STOTNI INTERESARIUSZE ............................................................................................................................................ 13
3.3. I STOTNE ZAGADNIENIA ................................................................................................................................................ 14
3.4. I STOTNE RYZYKA ........................................................................................................................................................ 16
4. ETYKA I PRAWA CZŁOWIEKA W GRUPIE BUDIMEX .................................................................................................... 16
4.1. Z ARZĄDZANIE ETYKĄ .................................................................................................................................................. 16
4.2. S YSTEM ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ................................................................................................................................. 18
4.3. P REWENCJA PRACY PRZYMUSOWEJ ............................................................................................................................ 18
4.4. Z ARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW ....................................................................................................................... 19
4.5. P RZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI ..................................................................................................................................... 19
5. ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ ...................................................................................................... 19
6. ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE .......................................................................................................... 23
6.1. Z ARZĄDZANIE OBSZAREM ŚRODOWISKOWYM ............................................................................................................... 23
6.2. Z MIANY KLIMATYCZNE I DŁUGOFALOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU G RUPY ................................................................. 25
6.3. P ALIWA I ENERGIA ...................................................................................................................................................... 28
6.4. O GRANICZANIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH .......................................................................................................... 29
6.5. S UROWCE I ODPADY ................................................................................................................................................... 30
6.6. O CHRONA ZASOBÓW WODNYCH .................................................................................................................................. 32
6.7. W PŁYW NA OTOCZENIE LOKALNE I BIORÓŻNORODNOŚĆ ................................................................................................ 32
6.8. O CHRONA PRZYRODY W ŁAŃCUCHU DOSTAW ............................................................................................................... 34
7. ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX .................................................................................................. 35
7.1. D BAMY O BEZPIECZEŃSTWO ........................................................................................................................................ 35
7.1.1. Z ARZĄDZANIE BHP W G RUPIE B UDIMEX ...................................................................................................................... 35
7.1.2. P REWENCJA WYPADKÓW I SZKOLENIA BHP ................................................................................................................. 36
7.2. Z ARZĄDZANIE OBSZAREM PRACOWNICZYM .................................................................................................................. 39
7.3. S TRUKTURA ZATRUDNIENIA ......................................................................................................................................... 39
7.4. W YNAGRODZENIA W G RUPIE B UDIMEX ........................................................................................................................ 41
7.5. A TMOSFERA PRACY I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ............................................................................................................. 41
7.5.1. R OZWÓJ , AWANS I SZKOLENIA ..................................................................................................................................... 41
7.5.2. B ENEFITY PRACOWNICZE ............................................................................................................................................ 44
7.5.3. Z ARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ................................................................................................................................ 45
8. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W GRUPIE BUDIMEX ........................................................................................................ 45
8.1. W PŁYW SPOŁECZNY G RUPY B UDIMEX ......................................................................................................................... 45
8.1.1. W PŁYW NA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE ........................................................................................................................... 45
8.2. B UDIMEX DLA SPOŁECZEŃSTWA .................................................................................................................................. 46
9. O SPRAWOZDANIU ........................................................................................................................................................... 47
9.1. I NFORMACJA NA TEMAT RAPORTOWANIA ...................................................................................................................... 47
9.2. S PECYFIKACJA SPRAWOZDANIA ................................................................................................................................... 47
10. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................................................... 50
10.1. D ANE ŚRODOWISKOWE ............................................................................................................................................... 50
10.1. S ZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W 2021 ROKU ....................................................................................... 53
10.2. I NFORMACJE O URLOPACH MACIERZYŃSKICH I TACIERZYŃSKICH ................................................................................... 57
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
3
1. O Grupie Budimex
[GRI 2]
1.1. Model biznesowy Grupy Budimex
[GRI 2-1] [GRI 2-6]
Grupa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano–montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, zajmuje się produkcją oraz oferowaniem usług, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg, a także obsługą techniczną budynków. Do dnia 24 maja 2021 roku, tj. do momentu sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Grupa Budimex prowadziła również działalność deweloperską i zarządzała nieruchomościami.
W ramach działalności budowlanej spółki Budimex SA, Budimex Kolejnictwo SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. realizują zadania we wszystkich segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej poprzez obiekty budownictwa mieszkaniowego, na skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemysłowych kończąc. Mostostal Kraków SA specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego, jak również oferuje również usługi projektowe.
Działalność budowlana jest prowadzona przede wszystkim na terenie Polski, a w ograniczonej skali także na rynkach zagranicznych. Budimex Bau GmbH rozpoczął w roku 2021 akwizycję kontraktów budowlanych na rynku niemieckim, a nowo utworzone spółki Budimex Construction Prague s.r.o. i Budimex Slovakia s.r.o. będą rozszerzać działalność Budimeksu na rynku czeskim i słowackim.
Grupa dokłada wszelkich starań, aby realizować powierzone zadania w terminie, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa oraz jakości. Wieloletnie doświadczenie w obszarze budowlanym umożliwia jej oferowanie pełnego wachlarza robót w systemie generalnego wykonawstwa, które cechuje wysoka jakość.
Spółki Grupy FBSerwis w ramach działalności usługowej zajmują się gospodarką odpadami, świadczą kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową i obsługą techniczną budynków.
1.2. Najważniejsze kontrakty
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
S19 Kamień – Podgórze
W 2021 roku Budimex oddał do eksploatacji ponad 10-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwujezdniową drogę ekspresową z pasami awaryjnymi, drogi dojazdowe łączące go z dotychczasową siecią dróg, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni, siedem wiaduktów, pięć mostów oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.
S3 Brzozowo – Miękowo oraz Miękowo – Rzęśnica
W 2021 roku Budimex ukończył budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S3: Brzozowo Miękowo o długości 22,14 km oraz Miękowo Rzęśnica o długości 4 km, w województwie zachodniopomorskim. S3 to jedna z kluczowych dla transportu całego województwa trasa w zachodniopomorskim.
S61 Stawiski – Szczuczyn
Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S61, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) początek obwodnicy Szczuczyna został zrealizowany w formule „Projektuj i Buduj”, jego wartość wyniosła ok. 300 mln netto. Odcinek będący przedmiotem projektu wybudowano jako część trasy Via Baltica. Budowa drogi ekspresowej S61 usprawniła funkcjonowanie dróg krajowych i wojewódzkich, odseparowała od obszarów zabudowanych ruch ciężki oraz ograniczyła negatywny wpływy gazów spalinowych na środowisko.
Wiadukt Biskupia Górka
W ramach projektu powstaje całkowicie nowy układ drogowy w ciągu głównej arterii Trójmiasta ul. Trakt Św. Wojciecha. Inwestycja objęła również budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
4
Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź SA i największym tego typu obiektem w Europie. Nowoczesne technologie budowy realizowane przez Budimex zapewnią efektywne użytkowanie obiektu i rozwój KGHM w zagłębiu miedziowym. Przy rozbudowie obiektu zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji i uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym jak i środowiskowym. Wartość kontraktu głównego wyniosła 588 mln złotych. „Żelazny Most” jest neutralny środowiskowo i całkowicie zabezpiecza otoczenie naturalne przed wodą gromadzącą się w zbiorniku.
Droga Krajowa nr8 12 w Chełmie
Kontrakt zrealizowany w trybie „projektuj i buduj” dotyczył przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym 5,5 km dróg lokalnych/serwisowych. Prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę kilku ulic, mostu na rzece Uherka oraz wiaduktu nad dawną bocznicą kolejową w ciągu Al. Przyjaźni. Powstał także nowy wiadukt nad torami kolejowymi oraz przystanki autobusowe. Zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano również ponad 8 km ścieżek rowerowych.
A1 Tuszyn-Piotrków Trybunalski
W ramach inwestycji o wartości prawie 389 mln konsorcjum Budimex i Strabag zrealizowało ważny odcinek autostrady A1 o długości ok. 16 km. Odcinek powstał w śladzie obecnie istniejącej drogi. Nowością jest betonowa nawierzchnia. Po przeprowadzeniu prac kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku o dwóch jezdniach oraz pas awaryjny. Dodatkowo z węzła „Piotrków Trybunalski Zachód” wykonano zjazd z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy w kierunku Łodzi. Autostrada stanowi część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz projektu „Autostrada Gdańsk – Brno / Bratysława – Wiedeń”.
BUDOWNICTWO KOLEJOWE
Modernizacja LK7 Warszawa-Lublin
Modernizacja LK7 łączącej Warszawę z Lublinem dla PKP PLK to największa inwestycja kolejowa z Krajowego Programu Kolejowego na lata 2015-2020 o wartości 1,5 mld złotych. Prace zostały zrealizowane w ramach konsorcjum Mostostalu Kraków SA (lider), PKP Energetyki SA oraz Schweerbau GmbH. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę 120 km torów oraz budowę na stacji Dęblin największego na tej realizacji mostu kolejowego stalowego, trzyprzęsłowego o długości 159,6 m.
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Młyny Rothera w Bydgoszczy
W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera. Przedmiotem umowy z Miastem Bydgoszcz było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego oraz Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego. Powierzchnia użytkowa inwestycji wyniosła 12 844,84 m 2 . Młyny Rothera w Bydgoszczy otrzymały nagrodę w konkursie Arcydzieło Sztuki Budowlanej 2021 w kategorii obiekty zrewitalizowane.
Centrum Badawczo–Rozwojowe PKN Orlen w Płocku
W 2021 Budimex zakończył prace i przekazał inwestorowi PKN ORLEN, Centrum Badawczo–Rozwojowe. Wartość kontraktu to ok. 167 mln netto. Inwestycję realizowano w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem, było również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury pomiarowej i laboratoryjnej. Zadaniem CBR w Płocku będą działania na rzecz rozwoju przemysłu rafineryjno–petrochemicznego, wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac nad nowymi technologiami i produktami.
BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE I PRZEMYSŁOWE
Zakończenie budowy elektrociepłowni w Wilnie
W 2021 roku elektrociepłownia w Wilnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie, które było ostatnim krokiem do zakończenia realizacji projektu przez konsorcjum Budimex SA i Steinmüller Babcock Environment GmbH o wartości
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
5
178 mln euro. Zakład został wyposażony w kocioł opalany odpadami (miejskimi i RDF) zasilający turbinę o mocy 18,8 MWe. Zgodnie z umową, powstał kompletny zakład wytwarzający energię ze spalania odpadów, włącznie z wyposażeniem pomocniczym i wyspą turbinową wraz z wyprowadzeniem mocy w zakładzie opalanym biomasą.
Elektrownia Turów
W ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Tecnicas Reunidas SA Budimex zbudował w elektrowni wydzielony blok energetyczny o mocy 450 MW. W ramach kontraktu blok został wyposażony we wszystkie niezbędne do jego pracy systemy technologiczne. Prace obejmowały przygotowanie terenu budowy, dostarczenie elementów bloku, ich montaż oraz rozruch. Wartość projektu wyniosła 3,646 mld zł netto.
Odbiór Eksploatacyjny gazociągu relacji Strachocina – Granica RP
Firma Budimex w konsorcjum ze spółką Mostostal Kraków zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest istotnym elementem międzysystemowego połączenia Polska Słowacja. W sierpniu 2021 roku gazociąg został technicznie połączony „złotą spoiną” z gazociągiem po stronie słowackiej. W trakcie realizacji zostały wykorzystane technologie bezwykopowe takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane) czy mikrotuneling. Wartość kontraktu wyniosła 521,48 mln zł netto.
1.3. Wyniki finansowe
[GRI 201-1]
Grupa Budimex (dane w tysiącach złotych)
2020
2021
Przychody ze sprzedaży
7 709 106
7 911 192
Koszty operacyjne ogółem
(7 265 582)
(7 358 139)
Zysk z działalności operacyjnej
447 433
587 085
Zysk netto z działalności kontynuowanej
313 696
465 946
Zysk netto z działalności zaniechanej
157 698
520 508
Zysk netto
471 394
986 454
W wyniku zawarcia w dniu 22 lutego 2021 roku umowy warunkowej sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., a następnie umowy rozporządzającej w dniu 24 maja 2021 roku, Grupa prezentuje cały segment „działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami” jako działalności zaniechaną. Tym samym zgodnie z MSSF 5 dokonano przekształcenia danych za 2020 rok.
1.4. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności monitorowane na poziomie jednostki dominującej Budimex SA.
Grupa Budimex
Jednostka
2020
2021
zmiana r/r
Obszar pracowniczy
Liczba pracowników
Szt.
7 273
6 939
-4,2%
Liczba wypadków przy pracy wśród pracowników ogółem
Szt.
62
46
-25,8%
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
godziny
12,1
14
+15,7%
Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet
%
- (nastąpiła zmiana w metodzie zbierania danych wg. kategorii zaszeregowania pracownika)
76,7%
-
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
6
Grupa Budimex
Jednostka
2020
2021
zmiana r/r
Obszar społeczny
Kwota darowizn
tys. złotych
4 094,0
1 681,0
-59,0%
Obszar środowiskowy
Łączne zużycie energii elektrycznej
MWh
19 967,93
14 349,03
-28,1%
Emisje GHG Scope 1+2 market-based
Mg CO 2 e
95 304,9
64 598,4
-32,2%
Łączne zużycie wody
m 3
167 996,7
108 686,4
-35,3%
Obszar przeciwdziałania korupcji i praw człowieka
Liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych
Szt.
0
0
-
Liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka
Szt.
0
0
-
1.5. Nagrody i wyróżnienia w 2021 roku
Na przestrzeni 2021 roku Grupa Budimex otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:
Poland’s most attractive empolyers #2 Budimex by Engineering Students
XV Edycja Ranking najcenniejszych polskich marek 2021 Rzeczpospolita (46 miejsce)
Best Quality Empolyer 2021 CK
15 miejsce w rankingu 1000 największych firm przemysłowych Nowego Przemysłu i Wirtualnego Nowego Przemysłu
III miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2021” za budowę S5 Nowe Marzy – Dworzysko
Top Marka 2021 – pierwsze miejsce w kategorii firmy budowlane i deweloperzy
Lider Zrównoważonego Budownictwa - Diamenty Sustainable Economy
Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim – Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim – Dworzec PKP w Białymstoku
Festiwal Filmów Turystycznych FilmAT – za film z realizacji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Pięć nagród Budowa Roku 2020 Zbiornik w Raciborzu, Monopolis w Łodzi, Wola Retro w Warszawie, LCS Idzikowice, Centrum Komunikacyjne Kielce
2 miejsce w kategorii „Budownictwo” w rankingu najlepszych pracodawców miesięcznika Forbes
Top Builder – za budowę LK7 Otwock – Nałęczów
Budowlana Marka Roku 2021
1.6. Struktura Grupy Kapitałowej
[GRI 2-2]
Struktura Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:
Budimex SA – Jednostka Dominująca
Spółki zależne konsolidowane:
Mostostal Kraków SA – 100% akcji
Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex Bau GmbH – 100% udziałów
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex Kolejnictwo SA – 100% akcji
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. – 51% udziałów
FBSerwis SA – 100% akcji
FBSerwis A Sp. z o.o. – 100% udziałów
FBSerwis B Sp. z o.o. – 100% udziałów
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
7
FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – 100% udziałów
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – 100% udziałów
FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. – 100% udziałów
FBSerwis Odbior Sp. z o.o. – 100% udziałów
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. – 80% udziałów
JZE Sp. z o.o. – 100 % udziałów
FBSerwis Paliwa Alternatywne Sp. z o.o. – 100% udziałów
Spółki zależne niekonsolidowane:
Budimex Most Wschodni SA – 100% akcji
Budimex PPP SA – 100% akcji
Budimex A Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex C Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex D Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex F Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex H Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex I Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex J Sp. z o.o. – 100% udziałów
Budimex K Sp. z o.o. – 100% udziałów
ConVentures Sp. z o.o. – 100% udziałów
ASI 1 ConVentures Sp. z o.o. S.K.A. (alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana wewnętrznie)
Budimex Construction Prague s.r.o. – 100% udziałów
Budimex Slovakia s.r.o. – 100% udziałów
Budimex Autostrada A1 SA (w likwidacji) – 100% akcji
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej -100% udziałów
Circular Construction SA – 100% akcji
Istotne zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej w 2021 roku:
W dniu 24 maja 2021 r. została podpisana umowa rozporządzająca dotycząca zbycia przez Budimex SA wszystkich udziałów w Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Struktura Akcjonariatu
Ferrovial Construction International SE – 50,14%
Nationale Nederlanden OFE – 9,22%
Aviva OFE Aviva Santander – 8,50%
Pozostali akcjonariusze – 32,14%
1.7. Zarządzanie Grupą Kapitałową
[GRI 2-10]
Proces powoływania Zarządu jednostki dominującej Budimex SA jest uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA. Proces powoływania Rady Nadzorczej został uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA oraz Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex SA.
Skład Zarządu
[GRI 2-9] [GRI 2-11]
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:
Artur Popko - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jacek Daniewski - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno - Organizacyjnego
Cezary Mączka - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Artur Pielech - Członek Zarządu, dyrektor generalny FBSerwis SA
Marcin Węgłowski - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego
W 2021 roku w składzie Zarządu doszło do następujących zmian:
a) z dniem 19 maja 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Budimex SA złożył Prezes Dariusz Blocher,
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
8
b) w dniu 22 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA powołała p. Artura Popko, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Budimex SA, na funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, ze skutkiem od dnia 20 maja 2021 roku,
c) w dniu 23 września 2021 Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek Prezesa Zarządu powołała p. Artura Pielecha, na funkcję Członka Zarządu Budimex SA,
d) w dniu 9 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek p. Cezarego Mączki odwołała go z funkcji członka Zarządu. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej dzień 31 grudnia 2021 roku był ostatnim dniem pełnienia przez p. Cezarego Mączkę funkcji w Zarządzie Spółki.
Skład Rady Nadzorczej
[GRI 2-9]
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku:
Marek Michałowski - Przewodniczący Rady
Juan Ignacio Gaston Najarro - Wiceprzewodniczący Rady
Igor Adam Chalupec - Sekretarz Rady
Dariusz Jacek Blocher - Członek Rady
Danuta Dąbrowska - Członek Rady
Janusz Dedo - Członek Rady
Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez - Członek Rady
Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członek Rady
Artur Kucharski - Członek Rady
Mario Mostoles Nieto - Członek Rady
W 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej doszło do następujących zmian:
a) z dniem 17 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Fernando Luis Pascual Larragoiti,
b) z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożyła p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
c) w dniu 20 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków w osobach p. Dariusza Blochera oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao,
d) z dniem 22 września 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Javier Galindo Hernandez,
e) w dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady poprzez dokooptowanie do składu Rady p. Mario Mostoles Nieto.
Komitety Rady Nadzorczej
Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:
Danuta Dąbrowska – przewodnicząca
Janusz Dedo – członek
Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek
W 2021 roku w składzie Komitetu Audytu doszło do następujących zmian:
a) z dniem 20 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska przestała pełnić funkcję członka Komitetu Audytu,
b) z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu złożył p. Javier Galindo Hernandez,
c) w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Janusza Dedo oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności członków Rady w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II Z 4 Dział II Zarząd i Rada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).
Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Instrukcji Operacyjnej.
Nr IO-01-07-02, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upubliczniania, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
9
Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:
Janusz Dedo – przewodniczący
Dariusz Blocher – członek
Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek
W 2021 roku w składzie Komitetu Inwestycyjnego zaszły następujące zmiany:
a) z dniem 12 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Fernando Luis Pascual Larragoiti przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,
b) w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym,
c) z dniem 22 września 2021 roku w związku z rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Javier Galindo Hernandez przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,
d) w dniu 23 września Rada Nadzorcza powołała p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym.
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:
Marek Michałowski – przewodniczący
Dariusz Blocher – członek
Igor Chalupec – członek
Mario Mostoles Nieto - członek
W 2021 roku w składzie Komitetu Wynagrodzeń zaszły następujące zmiany:
a) w dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń,
b) z dniem 23 września 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie Wynagrodzeń złożył p. Juan Ignacio Gaston Najarro,
c) w dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Mario Mostoles Nieto do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Budimex
[GRI 2-12] [GRI 2-13] [GRI 2-14] [GRI 2-16] [GRI 2-17] [GRI 2-18]
Zarząd Grupy Budimex podejmuje kluczowe decyzji wpływające na strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Do obowiązków Zarządu należy również zatwierdzanie planów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.
W 2021 roku Cezary Mączka - Członek Zarządu i dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nadzorował i brał aktywny udział w pracach nad modyfikacją oraz aktualizacją Strategii w obszarach ESG. Prace w tym zakresie były prowadzone od połowy 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zostały jeszcze ukończone. Ich kontynuacja została zaplanowana na 2022 rok.
Za prowadzenie działań operacyjnych w obszarze ESG odpowiedzialne poszczególne jednostki organizacyjne w Budimex SA w ramach nadzoru nad kwestiami środowiskowymi, zarzadzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi, obszaru BHP, Compliance oraz komunikacji.
Na obecnym etapie uwarunkowania zarządczego ESG nie została wdrożona ocena skuteczności działań Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem.
Różnorodność na najwyższych szczeblach zarządczych
Ogólna Polityka Różnorodności funkcjonuje w Grupie Budimex od września 2016 roku. W czerwcu 2021 roku została ona zaktualizowana. Polityka określa kierunek dla skutecznego zarządzania różnorodnością w Grupie. Pozostając jednym z największych pracodawców w Polsce Grupa Budimex kieruje się zasadami poszanowania wszystkich osób, równego ich traktowania, wykorzystywania potencjału pracowników oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wierząc, że przynosi to wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji oraz kreowanie przyjaznego otoczenia społecznego.
Celami Polityki Różnorodności są:
aktywne zarządzanie różnorodnością w ramach prowadzonej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie otwartego i różnorodnego środowiska pracy,
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,
zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji i awansu,
zapewnienie uczciwej i obiektywnej oceny pracowniczej,
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
10
zapewnienie równych szans w dostępie do informacji o obowiązujących w Grupie standardach etycznych,
osiągnięcie poziomu równości wynagrodzeń mierzonego wskaźnikiem Gender Pay Gap,
utrzymanie poziomu reprezentacji kobiet w całkowitej liczbie pracowników Grupy Budimex na poziomie powyżej średniej dla sektora budowlanego,
utrzymanie poziomu reprezentacji kobiet na stanowiskach w wyższej kadrze zarządzającej oraz pośród menadżerów i kierowników na poziomie co najmniej równym poziomowi reprezentacji kobiet w całkowitej liczbie pracowników Grupy Budimex,
promocja różnorodności i edukacja we współpracy z naszymi interesariuszami.
Polityka odnosi się do wszystkich szczebli zatrudnienia w Grupie. Z uwagi na istotność wpływu wywieranego na pozostałą kadrę przez przestrzeganie zasad różnorodności na najwyższych szczeblach organizacji 21 września 2021 roku w Grupie Budimex przyjęta została Polityka Różnorodności Zarządu. Celem Polityki jest zapewnienie zasad równego traktowania i różnorodności na najwyższym szczeblu zarządczym Grupy. Polityka ta wyznacza trajektorię działań w dążeniu do spełnienia najlepszych praktyk, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 w zakresie różnorodności. Na rok 2022 zaplanowano przyjęcie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej.
Należyta staranność w zarządzaniu
[GRI 2-15]
Certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem zapewniają efektywne zarządzanie na poziomie operacyjnym. W przypadku Budimeksu, stojącego na czele grupy kapitałowej, na Zintegrowany System Zarządzania składają się:
system zarządzania jakością wg ISO 9001,
system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z ISO 45001,
system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
system zarządzania jakością wg AQAP 2110,
system zarządzania energią wg ISO 50001,
system zarządzania jakością usług informatycznych wg ISO/IEC20000-1,
System jakości wg PN-EN ISO 3834-2 dotyczący spawania.
Budimex SA posiada kod NATO nr 1836H Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) przyznawany podmiotom, których działalność związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Dodatkowo Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wytyczne do zarządzania odpowiedzialnością społeczną określone w normie PN-ISO 26000.
W pozostałych spółkach Grupy Budimex, certyfikowane systemy zarządzania posiada Mostostal Kraków SA. Proces produkcji, montażu i remontów objęty jest Systemem Zarządzania Jakością według Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001 system zarządzania jakością, ISO 14001 system zarządzania środowiskowego, ISO 45001 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) Spółka ta posiada jeszcze szereg innych certyfikatów potwierdzających np. uprawnienia mostowe, spawalnicze czy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
1.8. Zarządzanie jakością
Dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług jest wpisane w podstawowe wartości Grupy Budimex. Procedury zarządzania jakością obejmują zarówno dbałość o stosowanie materiałów budowlanych najwyższej klasy oraz o dokładność i bezpieczeństwo prowadzenia budowy na każdym jej etapie. Zintegrowany System Zarządzania obowiązujący w Grupie Budimex, zapewnia spełnienie zasady należytej staranności w odniesieniu do zarządzania jakością.
Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi m. in. system zarządzania jakością̨ według PN-EN ISO 9001, system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z ISO 45001 oraz system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach natowskiego standardu AQAP 2110.
Jednolite procedury dotyczące jakości obowiązują̨ na wszystkich kontraktach realizowanych przez Grupę̨ Budimex. Certyfikaty i kolejne akredytacje, jakie Grupa uzyskuje to wynik pracy wielu osób zaangażowanych w zapewnienie najwyższej jakości realizowanych budów.
Grupa dysponuje procedurami, które regulują̨ prowadzenie kontroli jakości na budowach i zarzadzanie jakością̨ mieszanek mineralno-asfaltowych, betonowych oraz kruszyw. Dotyczą̨ one także pozyskania i wykorzystania danego surowca na rożnych etapach procesu budowlanego, a także wskazują̨ działania, które należy podjąć́ w przypadku stwierdzenia odstępstw od normy.
W 2020 roku bieżącą kontrolę jakości prac oraz wyrobów budowlanych na wszystkich etapach, również̇ w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, sprawowało łącznie 27 jednostek laboratoryjnych.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za 2021 rok
11
2. Strategia Grupy Budimex
2.1. Wartości Grupy Budimex
Misją Budimeksu jest realizacja inwestycji budowlanych w tym przedsięwzięć́ deweloperskich w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością̨ o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników. Wszystko to Budimex osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.
Nadrzędną misją Grupy Budimex jest realizowanie inwestycji budowlanych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Wartości przyjęte jako podstawa postępowania w Grupie Budimex wynikają z założeń Strategii CSR 2021- 2023 Grupy Budimex i zbieżne z kluczowymi obszarami ESG. Szczególna staranność w postępowaniu etycznym, dbałości o BHP, optymalizacji wpływu na środowisko oraz zapewnianiu satysfakcji klientów i jakości dostarczanych usług osiągane dzięki profesjonalizmowi wynikającemu z doświadczenia i pasji budowania. Niezaprzeczalnie istotną wartością dla Grupy Budimex relacje z partnerami biznesowymi, podwykonawcami i dostawcami. Doświadczenie i różnorodność wynikająca z tych relacji nieustannie wzbogaca kulturę organizacyjną Grupy Budimex.
Zarząd Budimeksu SA podejmuje działania ukierunkowane na stały wzrost wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy i określa kierunki rozwoju, choć́ nie sformalizował tego w postaci dokumentu strategii. W perspektywie najbliższego roku obrotowego działania Grupy Budimex będą koncentrować́ się̨ na zwiększeniu marżowości posiadanego portfela zleceń́ oraz pozyskiwaniu nowych, zyskownych kontraktów budowlanych również na rynkach zagranicznych. Zarząd Budimeksu SA w perspektywie długoterminowej będzie dążył do dywersyfikacji działalności zarówno budowlanej (m in zwiększając obecność́ w segmentach rynku kolejowego czy hydrotechnicznego), jak i rozwoju aktywności inwestycyjnej oraz usługowej związanej z infrastrukturą drogową, kolejową, OZE i ogólnobudowlaną̨ (m in projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, utrzymanie infrastruktury czy zagospodarowanie odpadów komunalnych).