GRUPA BUDIMEX
SPÓŁKA BUDIMEX SA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021
Image should be here
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
Image should be here
SPIS TREŚCI
1 OTOCZENIE RYNKOWE ......................................................................................................................................................... 4
1.1 Ogólna charakterystyka rynku ........................................................................................................................................... 4
1.2 Perspektywy rozwoju rynku .............................................................................................................................................. 4
1.3 Informacja o przyjętej strategii emitenta i jego grupy kapitałowej ......................................................................................... 6
2 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY BUDIMEX I PERSPEKTYWY ROZWOJU ......................................................................................... 7
2.1 Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji
Grupy ............................................................................................................................................................................. 7
2.2 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych oraz oddziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą .............................. 8
2.3 Struktura przychodów ze sprzedaży ................................................................................................................................... 9
2.3.1 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex ................................................................................................ 9
2.3.2 Struktura przychodów ze sprzedaży Budimex SA ................................................................................................... 11
2.4 Działalność budowlana Grupy Budimex na rynku niemieckim ........................................................................................... 12
2.5 Perspektywy rozwoju działalności Grupy Budimex i Budimex SA w okresie najbliższego roku ............................................ 12
2.6 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych .................................................................................................... 13
2.7 Czynniki ryzyka ............................................................................................................................................................. 13
2.8 Zmiana źródeł zaopatrzenia ............................................................................................................................................ 14
3 SYTUACJA FINANSOWA ...................................................................................................................................................... 14
3.1 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ................................................................................ 14
3.1.1 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex ............................................. 14
3.1.2 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Budimex SA ................................................. 17
3.2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ......................................................................................................................... 20
3.2.1 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Budimex ............................................................. 20
3.2.2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Budimex SA .......................................................................................... 21
3.3 Zarządzanie zasobami finansowymi ................................................................................................................................. 21
3.3.1 Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex .............................................................................................. 21
3.3.2 Zarządzanie zasobami finansowymi Budimex SA .................................................................................................. 22
3.4 Zobowiązania i należności warunkowe Grupy Budimex .................................................................................................... 24
3.5 Objaśnienie różnic pomiędzy osiągniętymi i prognozowanymi wynikami finansowymi Grupy Budimex ................................ 24
3.6 Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych .............................................................................................. 24
4 ZNACZĄCE UMOWY ............................................................................................................................................................ 24
4.1 Umowy ubezpieczenia zawarte dla spółek Grupy Budimex ................................................................................................ 24
4.2 Umowy o współpracy i kooperacji obowiązujące w roku 2021 ........................................................................................... 25
4.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................................................ 25
4.4 Zaciągnięte kredyty i pożyczki ........................................................................................................................................ 26
4.5 Główne lokaty kapitałowe i inwestycje kapitałowe dokonane w 2021 roku .......................................................................... 27
4.6 Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek
udzielonych jednostkom powiązanym .............................................................................................................................. 27
5 INFORMACJE POZOSTAŁE .................................................................................................................................................. 27
5.1 Informacje o stanie posiadania akcji Jednostki Dominującej oraz akcji/udziałów
w jednostkach powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę Dominującą ................................................. 27
5.2 Informacje o nabyciu akcji własnych ............................................................................................................................... 27
5.3 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ........................................................................................ 28
5.4 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których
mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ....................... 28
5.5 Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta .......................................................................................... 28
5.6 Informacja o prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej ............................................................................. 28
5.7 Postępowania sądowe ..................................................................................................................................................... 29
5.8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ....................................................................................................... 30
5.9 Informacja o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
zarządzających lub nadzorujących ................................................................................................................................... 30
6 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO .......................................................................................... 30
6.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Budimex SA oraz miejsca, gdzie tekst zbioru
zasad jest publicznie dostępny ......................................................................................................................................... 30
6.2 Polityka compliance ....................................................................................................................................................... 32
6.3 Polityka różnorodności ................................................................................................................................................... 32
6.4 Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex ......................................... 33
6.5 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji .................................................. 34
6.6 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne ................................ 34
6.7 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu ........................................................................... 34
6.8 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Budimex SA .................................................................................................................................................................. 35
6.9 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ........................................................................................................ 35
6.10 Opis zasad zmiany statutu lub umowy Budimex SA .......................................................................................................... 35
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
3
6.11 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania .............................................................................................................................................. 35
6.12 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów
zarządzających i nadzorujących Spółkę oraz ich komitetów ............................................................................................... 36
6.13 Polityka wynagrodzeń dotycząca członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowych menedżerów Budimex
SA ................................................................................................................................................................................ 41
7 SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ....................................................................................... 43
8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ................................................................................................................................................. 43
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
4
1 OTOCZENIE RYNKOWE
1.1 Ogólna charakterystyka rynku
Po spadku produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2020, w roku 2021 odnotowano dynamikę dodatnią. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wzrost produktu krajowego brutto w 2021 roku w cenach stałych roku poprzedniego wyniósł 5,7% rok do roku, podczas gdy w 2020 roku nastąpił spadek PKB na poziomie 2,5%. Jedynym kwartałem roku 2021, w którym zanotowano spadek produktu krajowego brutto był pierwszy kwartał, kiedy to dynamika spadku osiągnęła 1,1%. Wzrost produktu krajowego brutto był szczególnie zauważalny w drugim i czwartym kwartale 2021 roku, kiedy to gospodarka Polski urosła odpowiednio o 10,9% i 7,7%. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w roku 2021 o 8,0%, w porównaniu ze spadkiem o 9,0% w roku 2020, natomiast stopa inwestycji w roku 2021, rozumiana jako relacja nakładów brutto do produktu krajowego brutto w cenach bieżących, wyniosła 16,6%, podobnie jak w roku 2020. Wartość dodana brutto w budownictwie w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 wzrosła o 1,2%, w poprzednim okresie spadek wyniósł 4,6%. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2021 osiągnął wartość 5,1% w porównaniu do 3,4% w roku 2020. Na wzrost inflacji w ujęciu rocznym wpłynęło przyspieszenie wzrostu cen w trzecim i czwartym kwartale roku 2021. W grudniu 2021 roku wskaźnik inflacji konsumenckiej osiągnął wartość równą 8,6%, o 6,2 punktu procentowego więcej niż w grudniu roku poprzedniego. Stopa bezrobocia w Polsce w 2021 roku zanotowała spadek o 0,9 punktu procentowego z poziomu 6,3% w grudniu 2020 roku do 5,4% w grudniu 2021 roku.
Wskaźnik ogólnej koniunktury w budownictwie w roku 2021 był na wyższym poziomie niż w roku 2020. Przedsiębiorstwa zaczynały rok w relatywnie dobrych nastrojach. Z kolejnymi miesiącami, wraz z intensyfikacją działań w zakresie szczepień, spadała niepewność przedsiębiorców. Jako główne bariery podmioty gospodarcze wymieniają niedobór sprzętu oraz materiałów związany z problemami w łańcuchach dostaw, koszt materiałów, jak również wzrost obciążeń na rzecz budżetu. Podobnie jak w poprzednich latach duży odsetek przedsiębiorstw wskazuje na niejasne i niespójne przepisy prawne oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Niepokojącym zjawiskiem jest istotne pogorszenie sytuacji finansowej małych podmiotów budowlanych.
W roku 2021 wartość produkcji budowlano-montażowej zanotowała wzrost rok do roku na poziomie 7,9% w cenach bieżących, w porównaniu do 0,4% w roku 2020. Kolejny rok z rzędu skala sprzedanej produkcji budowlano-montażowej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób przekroczyła poziom 100 miliardów złotych. W budownictwie kubaturowym nastąpił wzrost wolumenu produkcji o 5,0%, podczas gdy wolumen produkcji budownictwa infrastrukturalnego zwiększył się o 10,7%. Wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej o 6,8% w cenach bieżących zanotowano w budownictwie drogowym (w porównaniu do wzrostu o 6,0% w roku 2020). Dobra koniunktura wystąpiła zarówno w budownictwie mieszkaniowym i niemieszkaniowym, w których produkcja budowlano-montażowa wzrosła w roku 2021 odpowiednio o 7,2% i 3,7%.
Struktura produkcji budowlano-montażowej w 2021 roku nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do ubiegłego roku. Ponownie największy udział w produkcji budowlano-montażowej mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej (52% w produkcji budowlano- montażowej ogółem, wobec 51% udziału w roku 2020). Analogiczny udział budownictwa niemieszkalnego i mieszkalnego wyniósł 30% i 18% i osiągnął zbliżone wartości do tych z roku 2020.
1.2 Perspektywy rozwoju rynku
Zgodnie z prognozami Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), opublikowanymi w pierwszej połowie lutego 2022 roku, wzrost PKB w roku 2022 w Polsce wyniesie 4,5%. Wysokie dynamiki będą obserwowane w pierwszej połowie roku. W pierwszym i drugim kwartale 2022 PKB ma wzrosnąć odpowiednio o 5,5% i 4,7%. Wspomniana prognoza IPAG zakłada na obecny rok inflację na poziomie 7,5% względem 5,1% odnotowanej w roku 2021. Głównym źródłem wzrostu będą dalsze podwyżki cen energii elektrycznej oraz niepewna sytuacja makroekonomiczna, a tempo inflacji powinno zmaleć w roku 2023.
W grudniu 2021 roku polski rząd przekazał Komisji Europejskiej Umowę Partnerstwa dotyczącą alokacji środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2021-2027. Dokument czeka na akceptację. Proponowana wartość środków zalokowanych do Polski wynosi 76 miliardów euro w cenach bieżących względem 82,5 miliarda euro w cenach bieżących, które trafiły do Polski w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Na program Infrastruktura i Środowisko (FEnIKS) przeznaczono 25,1 miliarda euro, w porównaniu do 27,4 miliarda euro w poprzedniej perspektywie finansowej. Pomimo spadku wartości alokacji, Polska pozostanie największym beneficjentem środków unijnych. Oczekiwana skala wsparcia w obszarze projektów infrastrukturalnych powinna pozwolić na utrzymanie znaczącej roli środków unijnych w rozwoju polskiego sektora budowlanego w najbliższych latach. Rozpoczynająca się perspektywa budżetowa będzie pierwszą, w której inwestycje kolejowe będą mieć priorytet nad inwestycjami drogowymi. Istotne będzie również wsparcie projektów infrastrukturalnych w ramach instrumentu konkursowego Connecting Europe Facility (CEF).
Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji może być Fundusz Odbudowy. W ramach dotacji Polska otrzyma 23,9 miliarda złotych. Dodatkowo, Polska może ubiegać się o 34,2 miliarda złotych w formie pożyczek. Proces akceptacji Krajowego Programu Odbudowy regulującego wydatkowanie wspomnianych środków uległ wydłużeniu. Na moment przygotowania niniejszego sprawozdania trudno ocenić realność oraz terminowość wdrożenia programu.
Prognozy dla drogowego rynku budowlanego dobre, gdyż niezależnie od sytuacji makroekonomicznej liczba i wartość inwestycji prowadzonych przez GDDKiA stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Wartości portfela zamówień największych spółek wykonawczych w Polsce osiągnęły pod koniec ubiegłego roku historycznie największe wielkości. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w sektorze kolejowym, w którym w roku 2021 nastąpił przestój w ogłaszaniu nowych przetargów. Sytuacja powinna unormować się w roku 2022, kiedy to rozpoczną się pierwsze realizacje finansowane ze środków z nowej perspektywy unijnej. Wartość portfela zamówień wykonawców wyspecjalizowanych w inwestycjach kolejowych dotycząca inwestycji na rynku kolejowym systematycznie spada. Część spółek działających wyłącznie w sektorze budownictwa kolejowego zaczyna odczuwać problemy związane z brakiem płynności finansowej, które wynikają z niedoboru nowych zleceń.
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
5
Kolejne fale pandemii koronawirusa nie miały większego wpływu na inwestycje realizowane przez GDDKiA. W ubiegłym roku GDDKiA oddała do użytku 425 kilometrów nowych dróg, względem 140 kilometrów oddanych w 2020 roku. W roku 2021 wydatki inwestycyjne GDDKiA wyniosły 15,1 miliarda złotych.
W roku 2021 spadła liczba ogłaszanych przez GDDKiA przetargów względem poprzedniego roku. W zeszłym roku ogłoszono łącznie 27 przetargów (względem 48 przetargów ogłoszonych w 2020 roku) dla odcinków o całkowitej długości 334 kilometrów (względem 600 kilometrów w 2020 roku). Według wewnętrznych analiz Spółki w ubiegłym roku wartość ofert otwartych przez GDDKiA w postępowaniach o znacznej wartości nieznacznie spadła. W całym 2021 roku wyniosła 13,5 miliarda złotych względem 14,1 miliarda w roku 2020. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) w 2021 roku ogłoszono 25 przetargów na drogi o długości 325,3 kilometrów oraz podpisano 35 umów na realizację dróg o długości około 465 kilometrów i wartości 15,3 miliarda złotych (17,7 miliarda złotych w 2020). W ramach Programu Budowy 100 Obwodnic ogłoszono 2 przetargi oraz podpisano 11 umów na generalne wykonawstwo dróg o łącznej długości 90,1 kilometra i wartości 1,5 miliarda złotych. Program zakłada budowę dróg o całkowitej długości 830 kilometrów.
W sierpniu 2021 roku zostały przedstawione założenia Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program zakłada budowę m.in. 2,5 tysiąca kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu. Głównym celem programu jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74 oraz przygranicznego odcinka A2. Całkowita wartość programu wynosi 292 miliardy złotych, z czego 187 miliardów złotych przypada na nowe inwestycje, natomiast 105 miliardów złotych to koszt kontynuowanych projektów. Najważniejsze inwestycje zaplanowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to: poszerzenie autostrady A4 na długości 370 kilometrów pomiędzy Krzyżową i Tarnowem o szacowanym koszcie 35,5 miliarda złotych, budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 i S50 o długości 260 kilometrów i wartości 35 mld złotych oraz dobudowanie trzeciego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Konotopą i Łodzią.
W lutym 2022 roku GDDKiA poinformowała o zwiększeniu limitu waloryzacji wartości kontraktu z 5% do 10% dla kontraktów ogłaszanych w 2022 roku. Niezmieniony został równy podział ryzyka pomiędzy inwestorów i wykonawców. GDDKiA prowadzi intensywne prace w zakresie wdrożenia systemu certyfikacji wykonawców, który może zostać wprowadzony już w 2023 roku. GDDKiA zaprezentowała sześć wariantów korytarzy dla planowanego odcinka drogi S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami o długości około 20 kilometrów. Koszt budowy w zależności od wariantu waha się od 4,6 do 6,5 miliarda złotych. Jest to obecnie jedyny odcinek drogi S7 prowadzącej z Gdańska do Rabki Zdrój, dla którego nie rozpoczęły się nawet prace projektowe. W grudniu 2021 roku rozpoczęły się konsultacje GDDKiA z firmami wykonawczymi w zakresie opracowania kwestii utrzymania ruchu w trakcie planowanej dobudowy trzeciego pasa na 90 kilometrowym odcinku autostrady A2 pomiędzy Konotopą i Łodzią. Na ten rok planowane jest uzyskanie finansowania inwestycji i ogłoszenie przetargu na budowę. W tym roku rozpocznie się analiza możliwości dobudowania trzeciego pasa do autostrady A1 na odcinku 34,8 kilometrów pomiędzy Włocławkiem i Toruniem. Szacowany koszt inwestycji to 490 milionów złotych. W 2021 roku, drugi rok z rzędu, odnotowano spadek wartości składanych przez wykonawców ofert względem budżetu inwestora średnio do 76% (względem 82% w 2020 roku).
W 2022 roku planowane jest ogłoszenie przetargów w zakresie rozbudowy dróg dla zadań o łącznej długości 475 kilometrów i wartości około 22,5 miliarda złotych. Największymi zadaniami będą budowa drogi S12 o długości 61 kilometrów pomiędzy Piaskami i Dorohuskiem oraz drogi S17 o długości 45 kilometrów pomiędzy Piaskami i Hrebennem. Dodatkowo zaplanowano ukończenie remontów dróg o długości 323 kilometrów za szacowaną kwotę 400 milionów złotych. Obejmą one m. in. 33-kilometrowy odcinek autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny gr. woj. śląskiego i opolskiego oraz 12-kilometrowy odcinek drogi S86 Sosnowiec – Katowice.
Krótkoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce jest stosunkowo niepewna, z uwagi na ryzyko nieotrzymania przez Polskę środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Fundusz ten ma stanowić ważne źródło finansowania inwestycji w infrastrukturę kolejową. Długoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce jest korzystna mając na uwadze inwestycje współfinansowane w ramach programu FEnIKS i programu CEF oraz plany budowy linii kolejowych o długości 1 800 kilometrów do roku 2034 w ramach budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPK). W grudniu 2021 roku poziom zaawansowania KPK, mierzony procentem kontraktów zrealizowanych i znajdujących się w realizacji, osiągnął 95%. Pomimo że w roku 2021 rozpoczęła się nowa unijna perspektywa finansowa, kluczowe programy operacyjne w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 nie zostały wciąż zatwierdzone.
Według wewnętrznych analiz Spółki, spadła wartość ofert otwartych przez PKP PLK w postępowaniach o znacznej wartości, gdyż w całym 2021 roku wyniosła 1,7 miliarda złotych, względem 4,9 miliarda złotych w roku 2020. Zgodnie ze stanem na połowę lutego 2022 roku, poziom faktycznie zrealizowanych wydatków nie został opublikowany. Plan na 2022 roku zakłada ogłoszenie przetargów o łącznej wartości 11-12 miliardów złotych. W styczniu 2022 roku PKP PLK ogłosiło pięć postępowań przetargowych na realizację inwestycji o łącznej wartości 5,9 miliarda złotych. Dwie największe inwestycje to budowa linii pomiędzy Zabrzegiem i granicą z Republiką Czeską (1,9 miliarda złotych) oraz budowa kolejowej obwodnicy Poznania (1,6 miliarda złotych). Dla czterech z pięciu inwestycji zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków funduszu „Łącząc Europę” CEF 2. Kolejne duże przetargi zostały ogłoszone w lutym 2022 roku. Do ostatniego etapu selekcji Programu Kolej Plus zakwalifikowanych zostało 47 wniosków o szacowanej wartości 18 miliardów złotych. Całkowita wartość programu wynosi 6,6 miliarda złotych, choć Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zwiększenie budżetu programu. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do 2028 roku.
Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego znajduje się w I etapie prac, który potrwa do roku 2023 i ma kosztować 13 miliardów złotych. Na obszarze planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Prace polegają na zbadaniu gruntów i stworzeniu szczegółowej mapy terenu. Na początku 2021 roku spółka CPK zawarła umowę na doradztwo strategiczne z Portem Lotniczym Incheon z Seulu. W ciągu minionego roku eksperci z Korei Południowej dostarczyli analizy i opracowania, dzieląc się doświadczeniem zdobytym podczas projektowania i budowy hubu w Seulu. W październiku 2021 roku spółka CPK zawarła umowę na wykonanie master planu z Arup Polska. Podpisany kontrakt to kolejny kamień milowy projektu, w wyniku którego większość prac planistycznych została zlecona wspomnianemu podmiotowi. W październiku spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła największe w Europie postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla programu kolejowego CPK. Szacowana wartość prac to ponad 7 miliardów złotych netto. W styczniu 2022 roku ruszył przetarg na roboty
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
6
budowlane na terenie Portu Solidarność. Celem przetargu jest wyłonienie maksymalnie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 miliarda złotych. Ponadto spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła postępowanie na tzw. Inżyniera Kontraktu. Dotyczy ono usług związanych z budową kolejowych „szprych” w całej Polsce. Szacowana wartość umowy ramowej to 2,5 miliarda złotych i ma ona obowiązywać przez okres 8 lat. Oprócz inwestycji w infrastrukturę lotniskową, plan budowy CPK zakłada również szereg inwestycji kolejowych i drogowych. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących budowie CPK. Planowane jest wybudowanie 1 800 kilometrów nowych linii kolejowych oraz budowa 400 kilometrów nowych dróg ekspresowych, w tym budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50) oraz drogi S10 na odcinku Toruń - Naruszewo.
Stopniowo przygotowywane inwestycje w budownictwie wodnym. W obszarze inwestycji portowych planowane 3 duże inwestycje w terminale kontenerowe w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. Całkowita wartość inwestycji w porty morskie szacowana jest na ponad 20 miliardów złotych. Dla portu w Gdańsku został wybrany doradca strategiczny. W przypadku portu w Świnoujściu trwa proces wyboru firmy, która zbuduje terminal kontenerowy - do inwestycji wycenianej dotychczas na 3 mld przymierzają się Agencja Rozwoju Przemysłu, Baltic Gateway i Deme Concessions. Z kolei morski Port Gdynia został w minionym roku wybrany przez Radę Ministrów na optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z końcem listopada Port Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla projektu budowy Portu Zewnętrznego. W 2021 roku rozpoczęte zostały inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Cały projekt ma objąć drogę wodną E30 na rzece Odra na odcinku od granicy z Czechami do Świnoujścia. Ponadto, planowane inwestycje w drogę wodną E40 obejmującą Wisłę od Gdańska do Warszawy, Narew oraz Bug oraz drogę wodną E70 obejmującą Odrę od Kanału Odra-Hawela do Kostrzynia, drogę wodną Wisła-Odra, Dolną Wisłę i Szkarpawę. Szacowany koszt inwestycji w rozwój infrastruktury transportu wodnego wynosi ponad 77 miliardów złotych.
Dobre wieści płyną z rynku przesyłu energii elektrycznej, na którym Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapowiadają dalsze inwestycje. Prezes URE zatwierdził „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2021-2030. Suma nakładów inwestycyjnych przewidzianych w planie wynosi około 14 miliardów złotych w cenach z 2019 roku. W lutym 2021 roku rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego. W bieżącym roku mają się rozpocząć prace na linii elektroenergetycznej Kozienice - Miłosna, na budowę której PSE otrzymało już decyzję środowiskową. W ciągu 10 najbliższych lat PSE zapowiada inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku o wartości ok. 950 milionów złotych.
Największy wpływ na krajowy rynek energetyczny miały wydarzenia na rynku europejskim, w tym przede wszystkim wzrost ceny certyfikatów emisji CO2 oraz cen gazu. Presja cenowa wymusza na krajach takich jak Polska przyspieszoną transformację energetyczną, która obecnie jest niedostosowana do dostępnych technologii niskoemisyjnych. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Według danych za 11 miesięcy ubiegłego roku, Polska była importerem netto energii elektrycznej, jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w ciągu roku przewaga importu nad eksportem zmalała z 12 317 GWh do 1 373 GWh.
Polska jest obecnie przed rozpoczęciem wygaszania najstarszych węglowych bloków energetycznych. Już w 2021 roku PGE i Tauron wyłączyli z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy ponad 1 800 MW. Działania firm energetycznych skoncentrowane na realizacji inwestycji dążących do neutralności klimatycznej. PGE między innymi przygotowuje projekt największej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim oraz pracuje nad budową dwóch bloków gazowo parowych przy Elektrowni Dolna Odra. Ważnym wydarzeniem w energetyce jest także potencjalna fuzja Orlenu, Lotosu i PGNIG. Stworzenie multienergetycznego przedsiębiorstwa może stać się bezprecedensowym wydarzeniem na krajowym rynku, który może zmienić układ sił na mapie energetycznych interesów Europy.
Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce wciąż czeka szereg inwestycji. Szacunkowa wartość realizowanych i planowanych inwestycji do 2026 roku to 253 miliardy złotych, z czego 30 miliardów złotych przypada na inwestycje w budowie, a pozostała część na inwestycje, które są na etapie przetargu lub planowania.
Rząd przyjął uchwałę Polityka Energetyczna Polski do 2040. Dokument wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego. Strategia ma się opierać na 3 filarach: sprawiedliwej transformacji wszystkich regionów, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. Ustawa zakłada, że udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku powinien osiągnąć 23%, emisja gazów cieplarnianych do roku 2023 powinna spaść o 30% względem roku 1990, wybudowane zostaną elektrownie morskie o mocy 5,9 GW do roku 2030 oraz uruchomiona zostanie elektrownia jądrowa w 2033. W ubiegłym roku poznano również lokalizacje pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana w miejscowości Lubiatowo Kopalino w powiecie wejherowskim. Do 2033 roku zakłada się uruchomienie pierwszego bloku o mocy ok. 1-1,6 GW, zaś kolejne bloki mają być wdrażane co dwa lata. Cały program zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Warto też odnotować, że w grudniu ubiegłego roku została opublikowana Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.
Budimex jest w dalszym ciągu zainteresowany realizacją projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Na polskim rynku wciąż pojawia się niewiele przetargów w formule PPP na inwestycje o znacznej wartości.
1.3 Informacja o przyjętej strategii emitenta i jego grupy kapitałowej
Formalnie Zarząd Budimex SA nie przyjmował strategii rozwoju Spółki i Grupy Budimex. Tym niemniej, Zarząd Budimex SA podejmuje działania ukierunkowane na wzrost wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy. W okresie objętym raportem jak i w perspektywie najbliższego roku obrotowego, Zarząd Budimex SA zamierza budować wartość Spółki poprzez skupienie się na poprawie marżowości posiadanego portfela zleceń oraz pozyskiwanie nowych, zyskownych kontraktów budowlanych. Myśląc o długoterminowej perspektywie, Zarząd Budimex SA konsekwentnie będzie dążył do dalszej dywersyfikacji działalności budowlanej (m. in. umacniając obecność w segmentach rynku kolejowego czy hydrotechnicznego). W 2021 roku podjęte zostały liczne działania zmierzające do ekspansji geograficznej, w szczególności na rynek niemiecki, czeski i słowacki, które zaowocowały
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
7
pozyskaniem pierwszego kontraktu. Równolegle analizowane możliwości wejścia w obszar OZE, w tym projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, zarówno na lądzie jak i na morzu. 22 lutego 2022 roku Budimex SA sfinalizował transakcję zakupu spółki realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7 MW, rozpoczynając tym samym działalność w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy.
2 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY BUDIMEX I PERSPEKTYWY ROZWOJU
2.1 Opis organizacji Grupy wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmian w organizacji Grupy
Przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą oraz działalność usługowa. W ramach działalności usługowej Grupa Budimex zajmuje się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg oraz obsługą techniczną budynków.
Podstawowym przedmiotem działalności Budimex SA („Spółka”) jako Jednostki Dominującej jest świadczenie usług budowlano- montażowych oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex SA ma na celu:
szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo–pieniężnej poszczególnych spółek,
umacnianie pozycji rynkowej Grupy.
Zmiany w organizacji Grupy:
W dniu 17 marca 2021 roku zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym spółkę ASI 1 ConVentures Sp. z o.o. SKA. ConVentures Sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Budimex SA, jest komplementariuszem spółki.
W dniu 24 maja 2021 roku Budimex SA sprzedał 100% udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Szczegóły zostały opisane w nocie 7.2 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W dniu 8 czerwca 2021 roku zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym spółkę JZE Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym JZE Sp. z o.o. posiada FBSerwis SA.
W dniu 19 sierpnia 2021 roku zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym spółkę FBSerwis Paliwa Alternatywne Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym FBSerwis Paliwa Alternatywne Sp. z o.o. posiada FBSerwis SA.
W dniu 2 września 2021 roku zarejestrowano w odpowiednim sądzie rejestrowym spółkę Budimex Construction Prague s.r.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym Budimex Construction Prague s.r.o. posiada Budimex SA.
W dniu 17 września 2021 roku zarejestrowano w odpowiednim sądzie rejestrowym spółkę Budimex Slovakia s.r.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym Budimex Slovakia s.r.o. posiada Budimex SA.
W dniu 30 listopada 2021 roku utworzono spółkę Circular Construction SA zarejestrowaną w dniu 21 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. 100% udziałów w kapitale zakładowym Circular Construcion SA posiada Budimex Most Wschodni SA, spółka w 100% zależna od Budimex SA.
W dniu 15 grudnia 2021 roku Wspólnicy Spółki Budimex SA Ferrovial Construccion SA sp. j. - spółki współkontrolowanej przez Budimex SA podjęli uchwałę o obniżeniu wysokości wniesionego wkładu do spółki do kwoty 5 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wkłady nie zostały zwrócone wspólnikom.
W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.
Wykaz jednostki dominującej, podmiotów od niej zależnych i współkontrolowanych wchodzących w skład Grupy Budimex:
Nazwa jednostki
Siedziba
Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%)
Metoda konsolidacji
31 grudnia 2021 roku
31 grudnia 2020 roku
31 grudnia 2021 roku
31 grudnia 2020 roku
Jednostka dominująca
Budimex SA
Warszawa / Polska
pełna
pełna
Konsolidowane
Mostostal Kraków SA
Kraków / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o.
Kraków / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
Budimex Bau GmbH
Kolonia / Niemcy
100,00%
100,00%
pełna
pełna
Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
Budimex Kolejnictwo SA
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis SA
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis A Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis B Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za 2021 rok
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
8
Nazwa jednostki
Siedziba
Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%)
Metoda konsolidacji
31 grudnia 2021 roku
31 grudnia 2020 roku
31 grudnia 2021 roku
31 grudnia 2020 roku
FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
Tarnów / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Ścinawka Dolna / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis Odbiór Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
pełna
pełna
FBSerwis Paliwa Alternatywne Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
-
pełna
-
JZE Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
-
pełna
-
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.
Kamieńsk / Polska
80,00%
80,00%
pełna
pełna
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
51,00%
51,00%
pełna
pełna
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
-
100,00%
-
pełna
Niekonsolidowane
Budimex Most Wschodni SA
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex Autostrada A1 SA (w likwidacji)
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex A Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex C Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex D Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex F Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex H Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex I Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex J Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex K Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
ConVentures Sp. z o.o.
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
Budimex PPP SA
Warszawa / Polska
100,00%
100,00%
niekonsolidowana
niekonsolidowana
ASI 1 Conventures Sp. z o.o. SKA
Warszawa / Polska
100,00%
-
niekonsolidowana
-
Budimex Slovakia s.r.o.
Bratysława / Słowacja
100,00%
-
niekonsolidowana
-
Budimex Construction Prague s.r.o.
Praga / Czechy
100,00%
-
niekonsolidowana
-
Circular Construction SA
Warszawa / Polska
100,00%
-
niekonsolidowana
-
Nazwa jednostki
Siedziba