BUDIMEX SA
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2021
Image should be here
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
2
1. O BUDIMEX SA .................................................................................................................................................................... 3
1.1. M ODEL BIZNESOWY B UDIMEX SA .................................................................................................................................. 3
1.2. N AJWAŻNIEJSZE KONTRAKTY ........................................................................................................................................ 3
1.3. W YNIKI FINANSOWE ...................................................................................................................................................... 5
1.4. K LUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI .................................................................................................. 5
1.5. N AGRODY I WYRÓŻNIENIA W 2021 ROKU ........................................................................................................................ 6
1.6. O RGANY ZARZĄDZAJĄCE ............................................................................................................................................... 6
2. PODEJŚCIE STRATEGICZNE ............................................................................................................................................. 9
2.1. N ASZE WARTOŚCI ......................................................................................................................................................... 9
2.2. M ODEL TWORZENIA WARTOŚCI .................................................................................................................................... 10
2.3. S TRATEGIA CSR 2021-2023 ...................................................................................................................................... 10
3. ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ....................................................................... 11
3.1. M ETODY USTALANIA ISTOTNOŚCI ................................................................................................................................. 11
3.2. I STOTNI INTERESARIUSZE ............................................................................................................................................ 11
3.3. I STOTNE ZAGADNIENIA ................................................................................................................................................ 12
3.4. I STOTNE RYZYKA ........................................................................................................................................................ 12
4. ETYKA I PRAWA CZŁOWIEKA W GRUPIE BUDIMEX .................................................................................................... 13
4.1. Z ARZĄDZANIE ETYKĄ .................................................................................................................................................. 13
4.2. S YSTEM ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ................................................................................................................................. 14
4.3. P REWENCJA PRACY PRZYMUSOWEJ ............................................................................................................................ 15
4.4. Z ARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW ....................................................................................................................... 15
4.5. P RZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI ..................................................................................................................................... 15
5. ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ ...................................................................................................... 15
6. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ........................................................................................................................................... 15
7. ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE .......................................................................................................... 19
7.1. Z ARZĄDZANIE OBSZAREM ŚRODOWISKOWYM ............................................................................................................... 19
7.2. Z MIANY KLIMATYCZNE I DŁUGOFALOWE PERSPEKTYWY DLA BIZNESU G RUPY ................................................................. 20
7.3. P ALIWA I ENERGIA ...................................................................................................................................................... 24
7.4. O GRANICZANIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH .......................................................................................................... 25
7.5. S UROWCE I ODPADY ................................................................................................................................................... 25
7.6. O CHRONA ZASOBÓW WODNYCH .................................................................................................................................. 26
7.7. W PŁYW NA OTOCZENIE LOKALNE I BIORÓŻNORODNOŚĆ ................................................................................................ 27
7.8. O CHRONA PRZYRODY W ŁAŃCUCHU DOSTAW ............................................................................................................... 28
8. ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX .................................................................................................. 29
8.1. D BAMY O BEZPIECZEŃSTWO ........................................................................................................................................ 29
8.1.1. Z ARZĄDZANIE BHP W G RUPIE B UDIMEX ...................................................................................................................... 29
8.1.2. P REWENCJA WYPADKÓW I SZKOLENIA BHP ................................................................................................................. 30
8.2. Z ARZĄDZANIE OBSZAREM PRACOWNICZYM .................................................................................................................. 33
8.3. S TRUKTURA ZATRUDNIENIA ......................................................................................................................................... 33
8.4. W YNAGRODZENIA W B UDIMEX SA ............................................................................................................................... 35
8.5. A TMOSFERA PRACY I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ............................................................................................................. 36
8.5.1. R OZWÓJ , AWANS I SZKOLENIA ..................................................................................................................................... 36
8.5.2. B ENEFITY PRACOWNICZE ............................................................................................................................................ 38
8.5.3. Z ARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ................................................................................................................................ 39
9. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W BUDIMEX SA ................................................................................................................ 40
9.1. W PŁYW SPOŁECZNY B UDIMEX SA ............................................................................................................................... 40
9.1.1. W PŁYW NA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE ........................................................................................................................... 40
9.2. B UDIMEX DLA SPOŁECZEŃSTWA .................................................................................................................................. 41
10. O SPRAWOZDANIU ........................................................................................................................................................... 41
10.1. I NFORMACJA NA TEMAT RAPORTOWANIA ...................................................................................................................... 41
10.2. S PECYFIKACJA SPRAWOZDANIA ................................................................................................................................... 42
11. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................................................... 46
11.1. D ANE ŚRODOWISKOWE ............................................................................................................................................... 46
11.1. S ZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W 2021 ROKU ....................................................................................... 48
11.2. I NFORMACJE O URLOPACH MACIERZYŃSKICH I TACIERZYŃSKICH : .................................................................................. 52
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
3
1. O Budimex SA
1.1. Model biznesowy Budimex SA
[GRI 2-1] [GRI 2-6]
Podstawowym przedmiotem działalności Budimex SA jako Jednostki Dominującej jest świadczenie usług budowlano-montażowych oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na rzecz spółek Grupy Budimex. Kontrakty budowlane realizowane na terenie Polski, a także, w ograniczonej skali, na rynkach zagranicznych. Spółka prowadzi działalność w Polsce, a także w Niemczech i na Litwie. Siedziba główna znajduje się w Warszawie, przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9.
W przypadku działalności budowlanej realizuje zadania we wszystkich segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej poprzez obiekty budownictwa mieszkaniowego, na skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemysłowych kończąc. Kontrakty budowlane prowadzi na terenie Polski, a w ograniczonej skali także na rynkach zagranicznych.
Realizując projekty z zamawiającymi, stawiamy na przejrzyste zasady współpracy. Dokładamy wszelkich starań, aby realizować powierzone zadania w terminie, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa oraz jakości. W relacjach biznesowych z kontrahentami Budimex SA kieruje się zasadami współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz transparentności i rzetelności biznesowej.
1.2. Najważniejsze kontrakty
BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
S19 Kamień – Podgórze
W 2021 roku Budimex oddał do eksploatacji ponad 10-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwujezdniową drogę ekspresową z pasami awaryjnymi, drogi dojazdowe łączące go z dotychczasową siecią dróg, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni, siedem wiaduktów, pięć mostów oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.
S3 Brzozowo – Miękowo oraz Miękowo – Rzęśnica
W 2021 roku Budimex ukończył budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S3: Brzozowo Miękowo o długości 22,14 km oraz Miękowo Rzęśnica o długości 4 km, w województwie zachodniopomorskim. S3 to jedna z kluczowych dla transportu całego województwa trasa w zachodniopomorskim.
S61 Stawiski – Szczuczyn
Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S61, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) początek obwodnicy Szczuczyna został zrealizowany w formule „Projektuj i Buduj”, jego wartość wyniosła ok. 300 mln netto. Odcinek będący przedmiotem projektu wybudowano jako część trasy Via Baltica. Budowa drogi ekspresowej S61 usprawniła funkcjonowanie dróg krajowych i wojewódzkich, odseparowała od obszarów zabudowanych ruch ciężki oraz ograniczyła negatywny wpływy gazów spalinowych na środowisko.
Wiadukt Biskupia Górka
W ramach projektu powstaje całkowicie nowy układ drogowy w ciągu głównej arterii Trójmiasta ul. Trakt Św. Wojciecha. Inwestycja objęła również budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride.
Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź SA i największym tego typu obiektem w Europie. Nowoczesne technologie budowy realizowane przez Budimex zapewnią efektywne użytkowanie obiektu i rozwój KGHM w zagłębiu miedziowym. Przy rozbudowie obiektu zrealizowano najbezpieczniejszy wariant konstrukcji i uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym jak i środowiskowym. Wartość kontraktu głównego wyniosła 588 mln złotych. „Żelazny Most” jest neutralny środowiskowo i całkowicie zabezpiecza otoczenie naturalne przed wodą gromadzącą się w zbiorniku.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
4
Droga Krajowa nr8 12 w Chełmie
Kontrakt zrealizowany w trybie „projektuj i buduj” dotyczył przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym 5,5 km dróg lokalnych/serwisowych. Prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę kilku ulic, mostu na rzece Uherka oraz wiaduktu nad dawną bocznicą kolejową w ciągu Al. Przyjaźni. Powstał także nowy wiadukt nad torami kolejowymi oraz przystanki autobusowe. Zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano również ponad 8 km ścieżek rowerowych.
A1 Tuszyn-Piotrków Trybunalski
W ramach inwestycji o wartości prawie 389 mln konsorcjum Budimex i Strabag zrealizowało ważny odcinek autostrady A1 o długości ok. 16 km. Odcinek powstał w śladzie obecnie istniejącej drogi. Nowością jest betonowa nawierzchnia. Po przeprowadzeniu prac kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku o dwóch jezdniach oraz pas awaryjny. Dodatkowo z węzła „Piotrków Trybunalski Zachód” wykonano zjazd z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy w kierunku Łodzi. Autostrada stanowi część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz projektu „Autostrada Gdańsk – Brno / Bratysława – Wiedeń”.
BUDOWNICTWO KOLEJOWE
Modernizacja LK7 Warszawa-Lublin
Modernizacja LK7 łączącej Warszawę z Lublinem dla PKP PLK to największa inwestycja kolejowa z Krajowego Programu Kolejowego na lata 2015-2020 o wartości 1,5 mld złotych. Prace zostały zrealizowane w ramach konsorcjum Mostostalu Kraków SA (lider), PKP Energetyki SA oraz Schweerbau GmbH. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę 120 km torów oraz budowę na stacji Dęblin największego na tej realizacji mostu kolejowego stalowego, trzyprzęsłowego o długości 159,6 m.
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Młyny Rothera w Bydgoszczy
W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera. Przedmiotem umowy z Miastem Bydgoszcz było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego oraz Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego. Powierzchnia użytkowa inwestycji wyniosła 12 844,84 m 2 . Młyny Rothera w Bydgoszczy otrzymały nagrodę w konkursie Arcydzieło Sztuki Budowlanej 2021 w kategorii obiekty zrewitalizowane.
Centrum Badawczo–Rozwojowe PKN Orlen w Płocku
W 2021 Budimex zakończył prace i przekazał inwestorowi PKN ORLEN, Centrum Badawczo–Rozwojowe. Wartość kontraktu to ok. 167 mln netto. Inwestycję realizowano w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem, było również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury pomiarowej i laboratoryjnej. Zadaniem CBR w Płocku będą działania na rzecz rozwoju przemysłu rafineryjno–petrochemicznego, wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac nad nowymi technologiami i produktami.
BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE I PRZEMYSŁOWE
Zakończenie budowy elektrociepłowni w Wilnie
W 2021 roku elektrociepłownia w Wilnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie, które było ostatnim krokiem do zakończenia realizacji projektu przez konsorcjum Budimex SA i Steinmüller Babcock Environment GmbH o wartości 178 mln euro. Zakład został wyposażony w kocioł opalany odpadami (miejskimi i RDF) zasilający turbinę o mocy 18,8 MWe. Zgodnie z umową, powstał kompletny zakład wytwarzający energię ze spalania odpadów, włącznie z wyposażeniem pomocniczym i wyspą turbinową wraz z wyprowadzeniem mocy w zakładzie opalanym biomasą.
Elektrownia Turów
W ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Tecnicas Reunidas SA Budimex zbudował w elektrowni wydzielony blok energetyczny o mocy 450 MW. W ramach kontraktu blok został wyposażony we wszystkie
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
5
niezbędne do jego pracy systemy technologiczne. Prace obejmowały przygotowanie terenu budowy, dostarczenie elementów bloku, ich montaż oraz rozruch. Wartość projektu wyniosła 3,646 mld zł netto.
Odbiór Eksploatacyjny gazociągu relacji Strachocina – Granica RP
Firma Budimex w konsorcjum ze spółką Mostostal Kraków zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest istotnym elementem międzysystemowego połączenia Polska Słowacja. W sierpniu 2021 roku gazociąg został technicznie połączony „złotą spoiną” z gazociągiem po stronie słowackiej. W trakcie realizacji zostały wykorzystane technologie bezwykopowe takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane) czy mikrotuneling. Wartość kontraktu wyniosła 521,48 mln zł netto.
1.3. Wyniki finansowe
[GRI 201-1]
Budimex SA (dane w tysiącach złotych)
2020
2021
Przychody ze sprzedaży
7 276 482
7 041 673
Koszty działalności operacyjnej
(6 934 975)
(6 677 334)
Zysk z działalności operacyjnej
353 967
418 593
Zysk netto
310 541
979 633
1.4. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
Budimex SA
Jednostka
2020
2021
zmiana r/r
Obszar pracowniczy
Liczba pracowników
Szt.
5 388
5 188
-3,7%
Liczba wypadków przy pracy wśród pracowników ogółem
Szt.
62
46
-25,8%
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
godziny
12,1
14
+15,7%
Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet
%
- (nastąpiła zmiana w metodzie zbierania danych wg. kategorii zaszeregowania pracownika)
76,7%
-
Obszar społeczny
Kwota darowizn
tys. złotych
4 094,0
1681
-59,0%
Obszar środowiskowy
Łączne zużycie energii elektrycznej
MWh
19967,93
14349,03
-28,1%
Emisje GHG Scope 1+2 market-based
Mg CO 2 e
95304,9
64598,4
-32,2%
Łączne zużycie wody
m 3
167 996,7
108 686,4
-35,3%
Obszar przeciwdziałania korupcji i praw człowieka
Liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych
Szt.
0
0
-
Liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka
Szt.
0
0
-
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
6
1.5. Nagrody i wyróżnienia w 2021 roku
Na przestrzeni 2021 roku Grupa Budimex otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:
Poland’s most attractive empolyers #2 Budimex by Engineering Students
XV Edycja Ranking najcenniejszych polskich marek 2021 Rzeczpospolita (46 miejsce)
Best Quality Empolyer 2021 CK
15 miejsce w rankingu 1000 największych firm przemysłowych Nowego Przemysłu i Wirtualnego Nowego Przemysłu
III miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2021” za budowę S5 Nowe Marzy – Dworzysko
Top Marka 2021 – pierwsze miejsce w kategorii firmy budowlane i deweloperzy
Lider Zrównoważonego Budownictwa - Diamenty Sustainable Economy
Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim – Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim – Dworzec PKP w Białymstoku
Festiwal Filmów Turystycznych FilmAT – za film z realizacji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Pięć nagród Budowa Roku 2020 Zbiornik w Raciborzu, Monopolis w Łodzi, Wola Retro w Warszawie, LCS Idzikowice, Centrum Komunikacyjne Kielce
2 miejsce w kategorii „Budownictwo” w rankingu najlepszych pracodawców miesięcznika Forbes
Top Builder – za budowę LK7 Otwock – Nałęczów
Budowlana Marka Roku 2021
Struktura Akcjonariatu
Budimex SA jest spółką w której większość udziałów ma spółka Ferrovial Contruccion International SE z siedzibą w Holandii, która jest częścią Grupy Kapitałowej Ferrovial, hiszpańskiego przedsiębiorstwa międzynarodowego działającego w branży budowy, finansowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury transportowej oraz usług miejskich.
Ferrovial Construction International SE – 50,14%
Nationale Nederlanden OFE – 9,22%
Aviva OFE Aviva Santander – 8,50%
Pozostali akcjonariusze – 32,14%
1.6. Organy zarządzające
[GRI 2-10]
Proces powoływania Zarządu jednostki dominującej Budimex S.A jest uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA Proces powoływania Rady Nadzorczej został uregulowany zakresem Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex SA.
Skład Zarządu
[GRI 2-9] [GRI 2-11]
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Budimex S A składał się z następujących osób:
Artur Popko - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jacek Daniewski - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno - Organizacyjnego
Cezary Mączka - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Artur Pielech - Członek Zarządu, dyrektor generalny FBSerwis SA
Marcin Węgłowski - Członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego
W 2021 roku w składzie Zarządu doszło do następujących zmian:
a) z dniem 19 maja 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Budimex SA złożył Prezes Dariusz Blocher,
b) w dniu 22 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA powołała p. Artura Popko, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Budimex SA, na funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, ze skutkiem od dnia 20 maja 2021 roku,
c) W dniu 23 września 2021 Rada Nadzorcza Budimex S. A. na wniosek Prezesa Zarządu powołała p. Artura Pielecha, na funkcję Członka Zarządu Budimex SA,
d) W dniu 9 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na wniosek p. Cezarego Mączki odwołała go z funkcji członka Zarządu. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej dzień 31 grudnia 2021 roku był ostatnim dniem pełnienia przez p. Cezarego Mączkę funkcji w Zarządzie Spółki.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
7
Skład Rady Nadzorczej
[GRI 2-9]
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku:
Marek Michałowski - Przewodniczący Rady
Juan Ignacio Gaston Najarro - Wiceprzewodniczący Rady
Igor Adam Chalupec - Sekretarz Rady
Dariusz Jacek Blocher - Członek Rady
Danuta Dąbrowska - Członek Rady
Janusz Dedo - Członek Rady
Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez - Członek Rady
Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członek Rady
Artur Kucharski - Członek Rady
Mario Mostoles Nieto - Członek Rady
W 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej doszło do następujących zmian:
a) Z dniem 17 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Fernando Luis Pascual Larragoiti,
b) Z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożyła p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
c) W dniu 20 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków w osobach p. Dariusza Jacka Blochera oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao,
d) Z dniem 22 września 2021 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożył p. Javier Galindo Hernandez,
e) W dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Budimex SA na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady poprzez dokooptowanie do składu Rady p. Mario Mostoles Nieto.
Komitety Rady Nadzorczej
Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:
Danuta Dąbrowska – przewodnicząca
Janusz Dedo – członek
Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek
W 2021 roku w składzie Komitetu Audytu doszło do następujących zmian:
a) Z dniem 20 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska przestała pełnić funkcję członka Komitetu Audytu,
b) Z dniem 20 maja 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu złożył p. Javier Galindo Hernandez,
c) W dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Janusza Dedo oraz p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności członków Rady w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II Z 4 Dział II Zarząd i Rada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).
Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Instrukcji Operacyjnej.
Nr IO-01-07-02, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upubliczniania, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:
Janusz Dedo – przewodniczący
Dariusz Blocher – członek
Ignacio Aitor Garcia Bilbao – członek
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
8
W 2021 roku w składzie Komitetu Inwestycyjnego zaszły następujące zmiany:
a) Z dniem 12 maja 2021 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Fernando Luis Pascual Larragoiti przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,
b) W dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym,
c) Z dniem 22 września 2021 roku w związku z rezygnacją z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, p. Javier Galindo Hernandez przestał pełnić funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego,
d) W dniu 23 września Rada Nadzorcza powołała p. Ignacio Aitor Garcia Bilbao do pełnienia funkcji w Komitecie Inwestycyjnym.
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:
Marek Michałowski – przewodniczący
Dariusz Blocher – członek
Igor Chalupec – członek
Mario Mostoles Nieto - członek
W 2021 roku w składzie Komitetu Wynagrodzeń zaszły następujące zmiany:
a) W dniu 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Dariusza Blochera do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń,
b) Z dniem 23 września 2021 roku rezygnację z członkostwa w Komitecie Wynagrodzeń złożył p. Juan Ignacio Gaston Najarro,
c) W dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza powołała p. Mario Mostoles Nieto do pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Budimex SA
[GRI 2-12] [GRI 2-13] [GRI 2-14] [GRI 2-16] [GRI 2-17] [GRI 2-18]
Zarząd Grupy Budimex podejmuje kluczowe decyzji wpływające na strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej, w tym jednostki dominującej Budimex SA w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Do obowiązków Zarządu należy również finalne zatwierdzanie planów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.
W 2021 roku Cezary Mączka - Członek Zarządu i dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nadzorował i brał aktywny udział w pracach nad modyfikacją i aktualizacją Strategii w obszarach ESG. Prace w tym zakresie były prowadzone od połowy 2021 roku na dzień 31.12.2021 nie zostały jeszcze ukończone. Ich kontynuacja została zaplanowana na 2022 rok.
W zależności od zakresu tematycznego poszczególnych obszarów ESG za prowadzenie działań operacyjnych w Budimex SA odpowiedzialne poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za nadzór nad kwestiami środowiskowymi, zarzadzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi, obszar BHP, Compliance oraz komunikację.
Zarząd Grupy Budimex na jednym z posiedzeń w lipcu 2021 roku otrzymał opracowanie eksperckie o kluczowych wydarzeniach w zakresie ESG od zewnętrznego doradcy.
Na obecnym etapie uwarunkowania zarządczego ESG nie została wdrożona ocena skuteczności działań Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem.
Różnorodność na najwyższych szczeblach zarządczych
Ogólna Polityka Różnorodności funkcjonuje w Grupie Budimex od września 2016 roku. W czerwcu 2021 roku została ona zaktualizowana. Polityka określa kierunek dla skutecznego zarządzania różnorodnością w Grupie. Pozostając jednym z największych pracodawców w Polsce Budimex kieruje się zasadami poszanowania wszystkich osób, równego ich traktowania, wykorzystywania potencjału pracowników oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wierząc, że przynosi to wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji oraz kreowanie przyjaznego otoczenia społecznego.
Celami Polityki Różnorodności są:
Aktywne zarządzanie różnorodnością w ramach prowadzonej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie otwartego i różnorodnego środowiska pracy.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.
Zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji i awansu.
Zapewnienie uczciwej i obiektywnej oceny pracowniczej.
Zapewnienie równych szans w dostępie do informacji o obowiązujących w Grupie standardach etycznych.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
9
Osiągnięcie poziomu równości wynagrodzeń mierzonego wskaźnikiem Gender Pay Gap.
Utrzymanie poziomu reprezentacji kobiet w całkowitej liczbie pracowników Grupy Budimex na poziomie powyżej średniej dla sektora budowlanego.
Utrzymanie poziomu reprezentacji kobiet na stanowiskach w wyższej kadrze zarządzającej oraz pośród menadżerów i kierowników na poziomie co najmniej równym poziomowi reprezentacji kobiet w całkowitej liczbie pracowników Grupy Budimex.
Promocja różnorodności i edukacja we współpracy z naszymi interesariuszami.
Polityka odnosi się do wszystkich szczebli zatrudnienia w spółce Budimex SA Z uwagi na istotność wpływu na pozostałą kadrę wywieranego przez przestrzegania zasad różnorodności na najwyższych szczeblach organizacji 21 września 2021 roku w Grupie Budimex przyjęta została Polityka Różnorodności Zarządu. Celem Polityki jest zapewnienie zasad równego traktowania i różnorodności na najwyższym szczeblu zarządczym spółki. Polityk ta wyznacza trajektorię działań w dążeniu do spełnienia najlepszych praktyk, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 w zakresie różnorodności. Na rok 2022 zaplanowano przyjęcie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej.
Należyta staranność w zarządzaniu
[GRI 2-15]
Certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem zapewniają efektywne zarządzanie na poziomie operacyjnym
W przypadku Budimeksu, stojącego na czele grupy kapitałowej, na Zintegrowany System Zarządzania składają się:
system zarządzania jakością wg ISO 9001,
system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z ISO 45001,
system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
system zarządzania jakością wg AQAP 2110,
system zarządzania energią wg ISO 50001,
system zarządzania jakością usług informatycznych wg ISO/IEC20000-1,
System jakości wg PN-EN ISO 3834-2 dotyczący spawania.
Budimex S A posiada kod NATO nr 1836H Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) przyznawany podmiotom, których działalność związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności Dodatkowo Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wytyczne do zarządzania odpowiedzialnością społeczną określone w normie PN-ISO 26000.
Na kontraktach realizowanych przez Budimex SA obowiązują jednolite standardy jakości. Dysponujemy procedurami regulującymi kontrole jakości na budowach obejmujące zarządzanie jakością mieszanek mineralno- asfaltowych, betonowych oraz kruszyw. W procedurach wyróżniono zasady na różnych etapach procesu budowlanego oraz określono postępowanie w przypadku wykrycia odstępstw od norm.
2. Podejście Strategiczne
2.1. Nasze wartości
Spółka Budimex SA oraz Grupa Kapitałowa operują na wspólnym zestawie wartości, co przesądza o integralności każdego z podejmowanych działań.
Misją Budimeksu jest realizacja inwestycji budowlanych w tym przedsięwzięć́ deweloperskich w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością̨ o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników. Wszystko to Budimex osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.
Nadrzędną misją Budimex SA jest realizowanie inwestycji budowlanych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Struktura działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju przez Budimex SA wynika z celów Strategii CSR 2021-2023.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
10
Zarząd spółki Budimex SA dba o zapewnienie spójności Strategii Biznesowej z wartościami spółki.
2.2. Model tworzenia wartości
[GRI 2-6]
2.3. Strategia CSR 2021-2023
Budimex w swojej działalności kieruje się̨ zasadami zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze potrzeby lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Celem „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021-2023” jest zwiększenie pozytywnego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz ograniczenie wpływu negatywnego, zgodnie z przyjętymi definicjami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. „Strategia CSR Budimeksu na lata 2021-2023” została opracowana w podziale na 6 kluczowych obszarów odpowiedzialności:
1. Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Ograniczamy negatywny wpływ na srodowisko i klimat.
3. Dbamy o rozwój pracowników i satysfakcję z pracy.
4. Stawiamy na najwyższą jakość́ oraz innowacje.
5. Przeciwdziałamy nadużyciom.
6. Prowadzimy dialog i wspieramy lokalne społeczności.
Realizacja celów Strategii CSR 2021-2023 monitorowana jest na poziomie całej Grupy Kapitałowej.
Image should be here
Image should be here
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex SA za 2021 rok
11