Budimex.pl

Odpowiedzialność społeczna w 2004 roku

Odpowiedzialność społeczna w 2004 roku

W roku 2004, podobnie jak w latach ubiegłych, Grupa Budimex uczestniczyła w wielu akcjach pomocy ludziom najuboższym i chorym, a szczególnie dzieciom i młodzieży: wsparła finansowo szpital w Nowej Hucie, gimnazjum w Krakowie oraz organizację licznych koncertów charytatywnych, między innymi: „Bezpieczne wakacje”, „Uwaga pożar”, „Pomóż dziecku”, „Okaż serce”. Finansowa pomoc Grupy Budimex  umożliwiła organizację wielu imprez świąteczno-noworocznych oraz wakacji w Polsce dla dzieci polskiego pochodzenia z ubogich rodzin z Białorusi. Spółka sponsorowała organizację „Wieczoru Charytatywnego”, którego dochód przeznaczony był dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową z Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, a także Ruch 96 polskich organizacji charytatywnych „Wspólna Droga” zajmujący się pomocą osobom niepełnosprawnym, chorym i najuboższym.
Współpracując z działającą na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacją Awangarda,  Budimex włączył w swoje działania promocyjne warsztaty artystyczne niepełnosprawnych poprzez zakup kilku tysięcy ręcznie wykonanych w tych warsztatach kartek świątecznych.

 

Grupa Budimex od wielu lat włącza się w różnego rodzaju akcje o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym. W 2004 roku współorganizowała kilka konferencji i sympozjów naukowych
w tym: Forum Gospodarcze „EXPO-Wschód” organizowane przez SGH w Warszawie, V Konferencję „MOSTY MAŁE” organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, konferencję „Standardy kształcenia inżynierów wobec wyzwań przyszłości” organizowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Forum Infrastruktury w Warszawie organizowane przez spółkę B2B Media. Budimex wsparł też finansowo program nauki języka angielskiego dzieci z ubogich rodzin rolniczych w ramach działań na rzecz wyrównywania szans rozwojowych między młodzieżą wiejską i miejską, których organizacją zajął się Instytut dla Zjednoczonej Europy w Warszawie.
W dziedzinie rozwoju kultury Grupa Budimex ufundowała stypendia uczniom szkół muzycznych w Poznaniu w ramach promocji młodych talentów oraz wsparła finansowo organizację Targów Wydawnictw Katolickich w Warszawie.

Spółki Grupy Budimex sponsorowały także organizację wielu imprez sportowych, między innymi: VI Mistrzostwa Poznania Budowlanych w Tenisie, Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych,  zawody  organizowane przez Polski Związek Pływacki. Grupa dofinansowała ponadto działalność Uczniowskiego Klubu Baseballowego CENTAURY
w Warszawie, Towarzystwa Sportowego PODBESKIDZIE w Bielsku Białej, Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa ALMATUR w Giżycku i Fundacji Tenisowej
im. Wiesława Gąsiorka w Poznaniu.

 

Ochrona środowiska

Grupa Budimex ze względu na swój charakter działalności oddziałuje na środowisko
w dwóch zasadniczych obszarach:
· poprzez korzystanie z zasobów naturalnego środowiska, generowanie odpadów, hałasu, itp.
· poprzez budowanie obiektów ekologicznych, takich jak: oczyszczalnie ścieków, instalacje kanalizacyjne, spalarnie, składowiska odpadów, kompostownie, sortownie odpadów stałych.

W kwestiach dotyczących ochrony środowiska Grupa Budimex postępuje w sposób systemowy i zintegrowany. Na każdej prowadzonej budowie dokonuje analizy oddziaływania na otoczenie, a także identyfikuje i ocenia wszystkie aspekty środowiskowe wynikające
z zakresu i charakteru prowadzonych robót. Podstawowym zagadnieniem środowiskowym Grupy Budimex są odpady powstające podczas procesu budowy. Pozostałe aspekty środowiskowe wynikają ze specyfiki każdego zadania kontraktowego, np.: z ograniczeń uwarunkowanych okresem lęgowym ptactwa czy obecności roślin chronionych w sąsiedztwie i obrębie placu budowy.
Przed realizacją kontraktu przygotowywany jest plan działań w zakresie ochrony środowiska, do którego dostosowuje się cały harmonogram prac na budowie. Kontroli i ocenie wykonania służy zaś specjalny system monitorowania. Kontrakty analizowane są także pod kątem wpływu stosowanych technologii oraz materiałów na naturalne środowisko. W sytuacji, gdy warunki kontraktu na to pozwalają, klientom przedstawiane są propozycje bardziej optymalnych rozwiązań, w wyniku których uzyskuje się oszczędności w zużyciu materiałów
i obniżenie kosztów. Mniejsze zużycie materiałów przekłada się zaś na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz energii potrzebnej do ich wydobycia i przetworzenia, a także na zmniejszenie ilości powstających w całym procesie odpadów.


Jednym z bardziej widocznych przykładów podejścia do kwestii ochrony środowiska jest odzyskiwanie surowca podczas frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w procesie ich recyklingu, a także podczas przetwarzania elementów betonowych.
Pracownicy Grupy Budimex przechodzą szereg systemowych szkoleń kształtujących ich świadomość, wiedzę i kulturę w zakresie ochrony środowiska.
Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Prezesem Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji SA przyznał spółkom Budimex SA i Budimex Dromex SA nagrodę Panteon Polskiej Ekologii za kontrolę aspektów środowiskowych wynikającej z działalności gospodarczej i podjęcie działań przyczyniających się do poprawy naturalnego środowiska.

 

Nagrody i wyróżnienia

Spośród licznych nagród i wyróżnień otrzymanych przez Grupę Budimex należy wymienić, między innymi: nagrodę II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze i naukowe w dziedzinie architektury i budownictwa w zrealizowanym przez Budimex Dromex projekcie estakady w ciągu obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, wyróżnienie Ministerstwa Infrastruktury za najlepszą ofertę targową w kategorii „drogi” na II Międzynarodowym Kompleksie Targów Infrastruktura 2004, a także wyróżnienie w konkursie „Bezpieczna Budowa 2004 województwa śląskiego” za działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie drogi ekspresowej Bielsko-Biała - Jasienica.
W konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku” Budimex Dromex otrzymał aż 4 nagrody w grupie obiektów inżynierii lądowej, obiektów handlowo-usługowych oraz obiektów kultury i nauki, a także 2 wyróżnienia w grupie obiektów przemysłowo-magazynowych.

W uznaniu wyników realizacji planu restrukturyzacji Grupy Budimex, Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa przyznał prezesowi Budimeksu SA panu Markowi Michałowskiemu tytuł „Pracodawcy roku 2003 w Budownictwie”.
Pan Marek Michałowski zdobył też tytuł „Menedżer Roku 2004” w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika ekonomiczno-gospodarczego Home&Market.