Budimex.pl

Obowiązek informacyjny dla osoby, która zgłosiła roszczenie wobec Budimex SA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.

 

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Budimex jakim jest:

 

A. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Podstawa prawna: [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Inwestor na zlecenie, którego realizowana jest inwestycja, dostawcy rozwiązań IT, zakład ubezpieczeń lub broker ubezpieczeniowy, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie:

http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/ppdo.html.

 

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

11. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana roszczenia. 12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/rodo-Grupa.html