Budimex.pl

Obowiązek informacyjny dla osoby, która nawiązała kontakt z Budimex SA za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00

 

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Budimex, którym jest:

A. prowadzenie korespondencji w związku kontaktem nawiązanym przez Panią/Pana za pośrednictwem poczty elektronicznej

[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy rozwiązań IT, inwestor na zlecenie, którego realizowana jest inwestycja i w związku z którą nastąpił kontakt, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie:

 

http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/ppdo.html.

 

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi kontakt.

 

12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/rodo-Grupa.html