Budimex.pl

Raport bieżący nr 67 / 2021

Data: 13 września 2021 12:25

Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - podpisanie umowy Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimex SA a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

 

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 24 sierpnia 2021 r. w raporcie bieżącym nr 62/2021.

 

Wartość umowy: 282 644 281,90 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

 

Termin zakończenia robót: 770 dni tj. 26 miesięcy od podpisania umowy

 

Okres gwarancji: 5 lat

 

Okres rękojmi: 5 lat

 

Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: Fidic i Procedury Banku Światowego.

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo