Budimex.pl

Raport bieżący nr 65 / 2021

Data: 6 września 2021 13:38

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 06.09.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19”.

 

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 10.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 17/2021 oraz w dniu 22.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 20/2021.

 

Wartość umowy: 265 030 000,00 zł netto


Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą


Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy


Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat


Okres rękojmi: 60 miesięcy


Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto


Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności


Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie


Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto


Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.
 

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo