Budimex.pl

Raport bieżący nr 63 / 2021

Data: 26 sierpnia 2021 18:34

Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk” - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 26.08.2021 została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a PKP PLK S.A. na Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

 

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 01.06.2021 r. w raporcie bieżącym nr 51/2021. 

 

Wartość umowy: 586 991 869,92 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę

 

Termin zakończenia robót: 28 miesięcy, liczonych od Daty Rozpoczęcia

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Okres rękojmi: 60 miesięcy

 

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego pomniejszonej o ubruttowioną wartość Kwoty Warunkowej

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto 

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Wartości Robót netto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.
 

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo