Budimex.pl

Raport bieżący nr 62 / 2021

Data: 24 sierpnia 2021 16:41

Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że  24 sierpnia 2021 roku  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

  

Wartość oferty: 282 644 281,90 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

 

Termin zakończenia robót: 770 dni tj. 26 miesięcy od podpisania umowy

 

Okres gwarancji: 5 lat

 

Okres rękojmi: 5 lat

 

Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Brutto

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  brutto

 

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy: Fidic i Procedury Banku Światowego.

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo