Budimex.pl

Raport bieżący nr 60 / 2021

Data: 29 lipca 2021 12:28

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5- podpisanie umowy

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5- podpisanie umowy

 

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.07.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”.

 

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 16.04.2021 r. w raporcie bieżącym nr 31/2021 oraz w dniu 30.04.2021 r. w raporcie bieżącym nr 39/2021.

 

Wartość umowy: 584 284 507,99 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 38 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo