Budimex.pl

Raport bieżący nr 58 / 2021

Data: 21 lipca 2021 14:57

„Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 21.07.2021 r. został poinformowany przez PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.

 

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 15.06.2021 r. w raporcie bieżącym nr 52/2021.

 

Wartość oferty: 156 243 000,00 zł netto.

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertą) wyniosła 171 227 793,84 zł netto.

 

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

 

Warunki oferty o najwyższej wartości:

 

Wartość oferty: 156 243 000,00 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

 

Termin zakończenia robót: 29.03.2024 r.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy lub 4500 godzin pracy KGO, w zależności co upłynie później i 60 miesięcy na roboty budowlane

 

Okres rękojmi: 36 miesięcy

 

Zaliczka: 10% wynagrodzenia umownego netto

 

Warunki płatności: płatności zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

 

Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia umownego brutto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo