Budimex.pl

Raport bieżący nr 51 / 2021

Data: 1 czerwca 2021 15:51

Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 01.06.2021 r. PKP PLK S.A. wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

 

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 31.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 25/2021. 

 

Wartość oferty: 586 991 869,92 zł netto


Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę


Termin zakończenia robót: 28 miesięcy, liczonych od Daty Rozpoczęcia


Okres gwarancji: 60 miesięcy


Okres rękojmi: 60 miesięcy


Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego pomniejszonej o ubruttowioną wartość Kwoty Warunkowej


Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę


Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto 


Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Wartości Robót netto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.
 

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo