Budimex.pl

Raport bieżący nr 51 / 2020

Data: 3 sierpnia 2020 11:54

Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej – Etap I - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. na „Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą  położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej – Etap I”. 

 

Wartość umowy: 69.400.000,00 zł netto

 

Od 20 grudnia 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) to czwarta umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana na „Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą  położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej – Etap I”.

 

Warunki umowy o najwyższej wartości:

 

Wartość umowy: 69.400.000,00 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót: 2020-08-12

 

Termin zakończenia robót: 2022-04-15

 

Okres gwarancji i rękojmi:

- na konstrukcję żelbetową, pokrycie dachowe, hydroizolacje części podziemnej i nadziemnej budynku, w tym dylatacje - 10 lat,

- na pozostałe prace - 66 miesięcy.

 

Zaliczka: brak

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto.

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto.

 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem S.A. i jego spółkami zależnymi a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. wraz z wartością umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 17.05.2019

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu