Budimex.pl

Raport bieżący nr 40 / 2022

Data: 5 lipca 2022 16:37

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km- oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 5 lipca 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km.”

 

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. 

 

Wartość oferty: 486 397 390,00 zł netto


Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy


Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia


Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat


Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia


Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto


Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę


Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto


Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
 
Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo