Budimex.pl

Raport bieżący nr 38 / 2022

Data: 28 czerwca 2022 16:38

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe wraz z węzłem - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.06.2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie  poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km”.

 

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

 

Wartość oferty: 358 239 357,00 zł netto

                     

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

 

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy

 

Okres gwarancji: 96 miesiące

 

Okres rękojmi: 96 miesiące

 

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwie Płatności

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% wartości robót netto 

 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo