Budimex.pl

Raport bieżący nr 25 / 2022

Data: 4 maja 2022 18:07

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711.

 

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w raporcie bieżącym nr 84/2021 w dniu 14.12.2021 r., korekta raportu opublikowana została w dniu 15.12.2021 r.

 

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 179 595 164,00 złotych netto. 

 

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

 

Wartość oferty: 92 900 164,00 zł netto

 

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

 

Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty zawarcia umowy

 

Okres gwarancji dla głównych robót: od 1 do 10 lat

 

Okres rękojmi: 60 miesięcy

 

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto. 

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo