Budimex.pl

Raport bieżący nr 24 / 2022

Data: 4 maja 2022 13:57

„Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” – podpisanie aneksu do umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 04.05.2022 r. powziął informacje o zawarciu aneksu nr 1 do umowy „Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” pomiędzy PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-216) przy ulicy Modlińskiej 15 a Budimex S.A. 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym, obejmująca wyżej wymienioną umowę oraz aneks nr 1, wyniosła 164 390 000,00 zł netto.

 

Warunki umowy o najwyższej wartości: 

 

Wartość umowy: 156 243 000,00 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

 

Termin zakończenia robót: 30.10.2024 r.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy na dostawy urządzeń oraz 60 miesięcy na roboty budowlane

 

Okres rękojmi: 36 miesięcy od daty przekazania instalacji do eksploatacji

 

Zaliczka: 10%

 

Warunki płatności: płatności zgodnie z Planem Płatności, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia umownego brutto

 

Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia umownego brutto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość umowy wraz z podpisanym aneksem przekracza próg 158.224 tys. zł netto.
 

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo