Budimex.pl

Raport bieżący nr 22 / 2022

Data: 22 kwietnia 2022 14:24

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik"- wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 22.04.2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”.

 

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 28.03.2022 r. w raporcie bieżącym nr 17/2022.
 
Wartość oferty
: 199 891 143,71 zł netto 
 
Termin rozpoczęcia robót
: po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Wykonawcę (przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy).
 
Termin zakończenia robót
: 30.09.2023 r.
 
Okres gwarancji
: 96 m-cy

 

Okres rękojmi: 96 m-cy
 
Zaliczka
: 5% kwoty umownej brutto
 
Warunki płatności: do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
 
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4,5% ceny całkowitej podanej w Formularzu Ofertowym 
 
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia netto
  
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 20% wynagrodzenia netto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

 

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody (w tym utraconych korzyści), to Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
 
Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo