Budimex.pl

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data: 10 marca 2022 17:01

„Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – powtórny wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 10.03.2022 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. dokonała powtórnego wyboru oferty Budimeksu S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.

 

Zamawiający dokonał powtórnego wyboru oferty Budimeksu S.A. po unieważnieniu czynności wyboru, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku.

 

Wartość oferty: 557 254 951,22 zł netto

Zakres podstawowy – 375 032 582,17 zł netto

Opcje – 182 222 369,05 zł netto

 

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia kontraktu.

 

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia kontraktu przez obie strony

 

Termin zakończenia robót:

Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu

Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

 

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

 

Okres rękojmi: 60 miesięcy

 

Zaliczka: 10% łącznej wartości netto zakresu podstawowego

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto oferty

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto

 

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo