Budimex.pl

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data: 28 lutego 2022 09:43

„Budowa nowej siedziby i zagospodarowanie terenu PSE S.A. w Radomiu” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o powzięciu informacji o wyborze oferty Budimeksu S.A. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: „Budowę nowej siedziby i zagospodarowania terenu PSE S.A. w Radomiu”.

 

Wartość oferty: 389 430 000,00 zł netto

 

Termin rozpoczęcia robót:  od dnia zawarcia umowy

 

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

 

Okres gwarancji:

a)  5 lat na dokumentację formalną, urządzenia, materiały, roboty i prace wykonywane na podstawie Umowy;

b)  10 lat w odniesieniu do elewacji budynków wraz ze ślusarką okienną i drzwiową, dachów (w tym pokrycia dachowego, jego szczelności i obróbek dachowych);

c)  15 lat na konstrukcję (w tym szczelność konstrukcji), dylatacji.

 

Okres rękojmi: równy okresowi gwarancji

 

Zaliczka: Brak

 

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Wynagrodzenia brutto

 

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% Wynagrodzenia netto

 

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo