Budimex.pl

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data: 23 lutego 2022 13:50

Nawiązanie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładzie CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu

Zarząd Budimex S.A. (dalej: „Emitent” lub „Budimex”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2022 roku Budimex S.A. oraz FBSerwis S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) (dalej: „FBSerwis”) zawarły z CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH (dalej: „EEW”), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (dalej: „EEW Polska”) oraz Miastem Inowrocław (dalej łącznie: „Strony”) list intencyjny w sprawie budowy w mieście Inowrocław Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii  (dalej odpowiednio: „List Intencyjny”, „Inwestycja”, „Instalacja”). Instalacja o mocy wytwórczej 120 MWth ma zapewniać odzysk energii, a jej podstawowym celem będzie zaopatrywanie zlokalizowanego w mieście Inowrocław, Osiedlu Mątwy i należącego do Ciech Soda Polska Zakładu Produkcyjnego Inowrocław w energię cieplną w ilości ok. 850 GWh rocznie.

 

Celem podpisania Listu Intencyjnego jest uregulowanie zasad współpracy Stron w związku z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Podmiotem realizującym Inwestycję będzie spółka celowa, której wspólnikiem/akcjonariuszem będzie EEW oraz FBSerwis, przy czym nie wyklucza się udziału innych podmiotów w spółce celowej. Planuje się, że budowa Instalacji rozpocznie się w 2024 r. i potrwa niespełna trzy lata, aż do uruchomienia Instalacji w 2026 r. Strony zgodnie zadeklarowały, iż przy planowaniu realizacji Inwestycji, będą zwracały uwagę na zmniejszenie uciążliwości społecznej Inwestycji.

 

Poza zobowiązaniem Stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji Inwestycji, List Intencyjny nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy Stronami. Realizacja Inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia zintegrowanego. 

Zgodnie z ustaleniami, Instalacja będzie zasilana strumieniem odpadów innych niż niebezpieczne oraz innych niż obojętne w ilości do 310.000 ton/rok, dostarczanych przez spółkę z Grupy FBSerwis. Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Jednocześnie z uwagi na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, w przypadku spełnienia się warunków pozwalających na realizację Inwestycji, Budimex wyraził w Liście Intencyjnym zainteresowanie realizacją Inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy.

 

Budimex zakłada, że w sytuacji ziszczenia się wszystkich warunków umożliwiających realizację Inwestycji, udział FBSerwis w Inwestycji, w szczególności poprzez zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz Grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki z Grupy FBSerwis (spółki pośrednio zależne od Emitenta), a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej.

 

Równocześnie Budimex, FBSerwis, EEW, EEW Polska, CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A zamierzają  zakończyć współpracę prowadzoną na podstawie listu intencyjnego, zawartego w dniu 26 marca 2021 r., w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów, która miała zaopatrywać w parę technologiczną zakład produkcyjny CIECH Soda Polska S.A  w Janikowie, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2021.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo